Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/609

Briselē, 2010. gada 26. maijā

Eiropas Komisija vēlas, lai ES-ASV datu aizsardzības nolīgumā būtu paredzēti stingri noteikumi privātuma aizsardzībai

Šodien Eiropas Komisija pieņēma pilnvaras projektu, lai vestu sarunas par datu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm, tām kopīgi vēršoties pret terorismu un noziedzību. Šā nolīguma mērķis ir nodrošināt augsta līmeņa aizsardzību tādiem personas datiem kā pasažieru dati vai finanšu informācija, ko atklāj transatlantiskās sadarbības krimināllietās ietvaros.  Šis nolīgums stiprinātu pilsoņu tiesības vajadzības gadījumā piekļūt datiem, labot vai dzēst tos. Nelikumīgas datu apstrādes gadījumā ES pilsoņiem būtu tiesības ASV uz tiesisko aizsardzību.  Neatkarīgām publiskām iestādēm tiktu piešķirta lielāka loma, palīdzot pilsoņiem īstenot savas tiesības uz privātumu un uzraugot transatlantisko datu nodošanu.  Lai sarunas sāktos, Padomei ir jāapstiprina Komisijas sarunu pilnvara. Eiropas Parlamentu visos sarunu posmos pilnībā informēs par sarunu gaitu un tam būs jādod sava piekrišana sarunu rezultātiem.

"Pamattiesības ir jāaizsargā un jārespektē vienmēr. Es vēlos tādu ES-ASV nolīgumu, kas, apkarojot noziedzību un terorismu, sargātu personas datu tiesības,"sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga, kas ir ES komisāre tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības jomā.  "Es vēlos panākt vērienīgu nolīgumu un sarunās es cieši sadarbošos ar Eiropas Parlamentu. Es aicinu Padomi pēc iespējas ātrāk apstiprināt sarunu pilnvaru, lai mēs nekavējoties varam sākt sarunas par šo un citiem nozīmīgiem nolīgumiem starp ES un ASV."


ES Iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma piezīmēja: "Abās Atlantijas okeāna pusēs tikai iegūtu no stabila nolīguma par personas datu aizsardzību. Augsta līmeņa personas datu aizsardzība nodrošinātu ikvienam – pilsoņiem, tiesībaizsardzības iestādēm un citiem dalībniekiem – pārliecību, ka transatlantiskajā terorisma un organizētās noziedzības apkarošanā pilnībā tiek ievērotas cilvēktiesības."

Kopš 2001. gada 11. septembra un tam sekojošiem teroristu uzbrukumiem Eiropā ES un ASV ir pastiprinājušas policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās.  Viens no būtiskākajiem aspektiem šajā sadarbībā ir personas datu nosūtīšana un apstrāde, lai vajadzības gadījumā novērstu, izmeklētu un atklātu noziegumus, tostarp terorismu, un sodītu par tiem.

Gan ES, gan ASV ir apņēmušās sargāt personas datus un privātumu. Tomēr joprojām pastāv dažāda pieeja datu aizsardzībai, kas pagātnē ir izraisījusi vairākas domstarpības, apspriežot informācijas apmaiņas nolīgumus (piemēram, Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu, tā saukto SWIFT nolīgumu vai pasažieru datu reģistrus). Šodien ierosinātā nolīguma mērķis, ar ko ir nākusi klajā Komisija, ir apzināt un novērst šīs nesaskaņas.

Šodien izteiktais priekšlikums pilnvarotu Komisiju vest sarunas par jaunu datu aizsardzības nolīgumu attiecībā uz personas datiem, kas tiek nodoti un ko apstrādā tiesībaizsardzības iestādes ES un ASV. Turklāt šajā nolīgumā būtu jāparedz Komisijas pienākums visos sarunu posmos pilnībā informēt Eiropas Parlamentu par sarunu gaitu.

Komisijas mērķis ir izveidot juridiski saistošus un izpildāmus personas datu aizsardzības standartus, kas nodrošinātu personas pamattiesību un  brīvību aizsardzību. Neatkarīgas publiskās iestādes abās Atlantijas okeāna pusēs kontrolētu šo standartu ievērošanu.   

Komisijas priekšlikums paredz:

-       ka ES vai ASV iestādes drīkst nodot vai apstrādāt personas datus tikai konkrēti  noteiktos gadījumos, skaidriem un likumīgiem mērķiem, apkarojot noziedzību un terorismu;  

-       tiesības piekļūt saviem personas datiem un vajadzības gadījumā šo tiesību īstenošanu tiesas ceļā;

-       tiesības labot vai dzēst personas datus, ja konstatēts, ka tie nav precīzi;

-       tiesības jebkurai personai, neatkarīgi no tās valstspiederības vai dzīvesvietas, uz tiesisko aizsardzību  administratīvās un tiesu iestādēs.

Šis nolīgums nenodrošinātu juridisko pamatu īpašiem savstarpējiem ES un ASV personas datu nodošanas gadījumiem. Šādai datu nodošanai vienmēr būs vajadzīgs īpašs juridiskais pamats, piemēram nolīgums par datu nodošanu vai kādas dalībvalsts tiesību akts. Tad arī ES-ASV datu aizsardzības nolīgums attiektos uz šādu datu nodošanu.

Pamatinformācija

Personas datu aizsardzība ir noteikta ES Pamattiesību hartas 8. pantā. Pamattiesību harta ir iekļauta Lisabonas līgumā un ir juridiski saistoša Eiropas Savienībā un dalībvalstīs, tām īstenojot ES tiesības. Lisabonas līgumā (Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. pants) ir teikts, ka ES var paredzēt noteikumus par personas datu aizsardzību, ko apstrādā ES iestādes, struktūras, biroji, aģentūras un dalībvalstis, ja tiek veikti pasākumi ES tiesību ietvaros. 


Eiropas Parlaments savā 2009. gada 26. marta Rezolūcijā aicināja noslēgt ES-ASV nolīgumu, kas nodrošinātu atbilstīgu pilsoņu brīvības un personas datu aizsardzību.   Eiropadome 2009. gada decembrī aicināja Komisiju sniegt ieteikumu par "sarunām ar ASV saistībā ar datu aizsardzību un vajadzības gadījumā – par datu apmaiņas nolīgumiem tiesībaizsardzības nolūkiem."

Sīkāka informācija

Tieslietu un iekšlietu jomas ziņas:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Viviānas Redingas, ES Komisāres tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības jomā un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces, mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar