Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/609

Briuselis, 2010 m. gegužės 26 d.

Europos Komisija ES ir JAV duomenų apsaugos susitarimu siekia užtikrinti aukštus privatumo standartus

Šiandien Europos Komisija priėmė įgaliojimų pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir JAV susitarimo dėl asmens duomenų apsaugos bendradarbiaujant kovoje su terorizmu ir nusikalstamumu projektą. Šiuo susitarimu siekiama užtikrinti asmens duomenų, pavyzdžiui, keleivių duomenų ar finansinės informacijos, aukšto lygio apsaugą, kai tokie duomenys perduodami ES ir JAV bendradarbiaujant baudžiamosiose bylose. Susitarimu piliečiams būtų suteikta daugiau teisių susipažinti su duomenimis, juos ištaisyti arba, jei reikia, ištrinti. ES piliečiams, jeigu jų duomenys tvarkomi neteisėtai, būtų suteikta teisė į žalos atlyginimą teismine tvarka JAV. Nepriklausomos valdžios institucijos turėtų daugiau galių padėti asmenims pasinaudoti savo teisėmis į privatumą ir prižiūrėti transatlantinį duomenų perdavimą. Kad būtų galima pradėti derybas, Taryba turi patvirtinti Komisijos derybų įgaliojimus. Europos Parlamentas bus išsamiai informuojamas visais derybų etapais ir turės pritarti derybų rezultatams.

„Pagrindinės teisės turi būti visada saugomos ir gerbiamos. Noriu, kad būtų sudarytas ES ir JAV susitarimas, kuriuo būtų apsaugotos asmens teisės kovojant su nusikalstamumu ir terorizmu, – sakė už teisingumą, pagrindines laisves ir pilietybę atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Siekiu, kad būtų sudarytas plataus užmojo susitarimas, todėl derybų metu glaudžiai bendradarbiausiu su Europos Parlamentu. Raginu Tarybą kuo greičiau patvirtinti įgaliojimus, kad galėtume greitai pradėti derybas dėl šio ir kitų svarbių ES ir JAV susitarimų.“


Už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström pridūrė: „Tvirtas asmens duomenų apsaugos susitarimas būtų naudingas abiems Atlanto pusėms. Susitarimu užtikrinus aukšto lygio asmens duomenų apsaugą, visi – piliečiai, teisėsaugos institucijos ir kitos suinteresuotosios šalys – būtų tikri, kad kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu tiek ES, tiek JAV visapusiškai gerbiamos žmogaus teisės.“

Po 2001 m. rugsėjo 11 d. ir vėlesnių teroristų išpuolių Europoje ES ir JAV sustiprino policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose. Vienas svarbus šios veiklos aspektas yra asmens duomenų perdavimas ir tvarkymas, jei tai svarbu nusikalstamų veikų, įskaitant terorizmą, prevencijos, tyrimo, nustatymo arba nusikaltėlių patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tikslais.

ES ir JAV yra įsipareigojusios saugoti asmens duomenis ir privatumą. Tačiau iki šiol požiūriai į duomenų apsaugą skiriasi, todėl anksčiau derantis dėl keitimosi informacija susitarimų (pavyzdžiui, terorizmo finansavimo sekimo programos, vadinamojo SWIFT susitarimo arba keleivių duomenų įrašų) yra kilę ginčų. Šiandien Komisijos pasiūlytu susitarimu siekiama šiuos skirtumus išnagrinėti ir pašalinti.

Šiandienos pasiūlymu Komisijai būtų suteikti įgaliojimai vesti derybas dėl naujo duomenų apsaugos susitarimo, taikytino, kai tie duomenys perduodami ES ir JAV teisėsaugos institucijoms ir jų tvarkomi. Be to, Komisija visais derybų etapais būtų įpareigota išsamiai informuoti Europos Parlamentą.

Komisija siekia nustatyti teisiškai privalomus ir vykdytinus asmens duomenų apsaugos standartus, kuriais bus užtikrinama pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių apsauga. Tai, kaip šių standartų laikomasi, kontroliuotų nepriklausomos valdžios institucijos abiejose Atlanto pusėse.

Pagal Komisijos pasiūlymą:

-       ES ir JAV institucijos galėtų perduoti ir tvarkyti asmens duomenis tik konkrečiais, aiškiais ir teisėtais kovos su nusikalstamumu ir terorizmu tikslais;

-       duomenų subjektams būtų suteikta teisė susipažinti su savo asmens duomenimis ir šią teisę užtikrintų teismai;

-       jiems būtų suteikta teisė ištaisyti arba ištrinti savo asmens duomenis, jeigu būtų rasta netikslumų;

-       būtų suteikta teisė į žalos atlyginimą administracine ir teismine tvarka neatsižvelgiant į asmens pilietybę ar gyvenamąją vietą.

Susitarimu teisinio pagrindo ES ir JAV perduoti konkrečius asmens duomenis sukurta nebūtų. Tokiu atveju visada reikėtų konkretaus teisinio pagrindo, kaip antai duomenų perdavimo susitarimo arba ES valstybės narės įstatymo. Tada perduodant duomenis galiotų naujasis ES ir JAV duomenų apsaugos susitarimas.


Papildoma informacija

Asmens duomenų apsaugos principas nustatytas ES pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje. Chartija yra sudedamoji Lisabonos sutarties dalis ir yra teisiškai privaloma Europos Sąjungai ir ES valstybėms narėms, įgyvendinančioms ES teisę. Pagal Lisabonos sutartį (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnį) ES gali nustatyti asmens duomenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir organams bei valstybėms narėms tvarkant asmens duomenis, kai vykdoma veikla yra susijusi su Sąjungos teisės taikymo sritimi, taisykles.

Europos Parlamentas 2009 m. kovo 26 d. rezoliucijoje paragino sudaryti ES ir JAV susitarimą, kuriuo būtų užtikrinta tinkama civilinių laisvių ir asmens duomenų apsauga. 2009 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba paprašė Komisijos pasiūlyti rekomendaciją „dėl derybų dėl susitarimų su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl duomenų apsaugos ir, jei būtina, dėl duomenų mainų teisėsaugos tikslais“.

Daugiau informacijos

Teisingumo ir vidaus reikalų naujienų tarnyba:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.


Side Bar