Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/609

Bryssel 26. toukokuuta 2010

Euroopan komissio vaatii tiukkoja tietosuojanormeja EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen tietosuojasopimukseen

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt luonnoksen neuvotteluohjeiksi, joiden pohjalta neuvotellaan henkilötietojen suojaa koskeva sopimus Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä terrorismin ja rikollisuuden torjumiseksi tehtävää yhteistyötä varten. Tavoitteena on varmistaa korkeatasoinen suoja rikosasioissa tehtävän transatlanttisen yhteistyön puitteissa siirrettäville henkilötiedoille, kuten matkustajarekisteri- ja maksutapahtumatiedoille. Sopimus parantaisi kansalaisten oikeutta tutustua heitä itseään koskeviin tietoihin ja tarvittaessa pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista tietokannasta. EU:n kansalaiset saisivat myös oikeuden viedä asia tuomioistuinkäsittelyyn Yhdysvalloissa, jos heidän tietojaan käsitellään lainvastaisesti. Riippumattomille viranomaisille annettaisiin laajemmat oikeudet auttaa kansalaisia käyttämään yksityisyyden suojaa koskevia oikeuksiaan ja valvoa transatlanttisia tiedonsiirtoja. Neuvoston on vielä hyväksyttävä komission neuvotteluvaltuudet, ennen kuin neuvottelut voidaan aloittaa. Euroopan parlamentille ilmoitetaan neuvottelujen etenemisestä niiden kaikissa vaiheissa, ja sen on hyväksyttävä neuvottelujen tulos.

”Perusoikeuksia on suojattava ja noudatettava kaikissa tilanteissa. Haluan, että EU:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus turvaa henkilötietojen suojan, mutta torjuu samalla tehokkaasti rikollisuutta ja terrorismia,” totesi komission varapuheenjohtaja ja oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava komissaari Viviane Reding. ”Sopimuksen on oltava kunnianhimoinen ja Euroopan parlamentin on oltava neuvotteluissa tiiviisti mukana. Kehotan neuvostoa hyväksymään neuvotteluvaltuudet nopeasti, jotta tästä ja muista tärkeistä sopimuksista EU:n ja Yhdysvaltojen välillä päästään neuvottelemaan mahdollisimman pian.”


Sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström täydensi lausuntoa toteamalla, että ”henkilötietojen suojaa koskevasta sopimuksesta olisi hyötyä Atlantin kummallakin puolen. Henkilötietojen korkeatasoisen suojan varmistaminen antaisi kaikille – kansalaisille, lainvalvontaviranomaisille ja muillekin sidosryhmille – perusteet luottaa siihen, että rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa koskevassa transatlanttisessa yhteistyössä noudatetaan ihmisoikeuksia täysimääräisesti.”

Yhdysvalloissa 11. syyskuuta 2001 ja sittemmin Euroopassa tapahtuneiden terrori-iskujen jälkeen EU ja Yhdysvallat ovat tiivistäneet rikosasioissa tehtävää oikeudellista ja poliisiyhteistyötä. Tärkeä osa tätä yhteistyötä on sellaisten henkilötietojen siirto ja käsittely, joita tarvitaan rikollisuuden, mukaan lukien terrorismin, ehkäisemistä, tutkintaa, paljastamista ja syytteeseenpanoa varten.

Sekä EU että Yhdysvallat ovat sitoutuneet varmistamaan henkilötietojen ja yksityisyyden suojan. Ne suhtautuvat kuitenkin tietosuojaan jossain määrin eri tavoin, mikä on aiheuttanut ongelmia aiempien tiedonsiirtosopimusten neuvottelun yhteydessä (mm. terrorismin rahoittamisen jäljittämisohjelma eli ns. SWIFT-sopimus ja matkustajarekisteritietojen luovuttamista koskeva sopimus). Komission tänään ehdottaman sopimuksen tarkoituksena on ratkaista nämä eriävät näkemykset.

Tänään esitetyn ehdotuksen mukaan komissiolle annettaisiin valtuudet neuvotella uusi tietosuojasopimus EU:n ja Yhdysvaltojen lainvalvontaviranomaisten toteuttamaa henkilötietojen siirtämistä ja käsittelyä varten. Neuvotteluvaltuuksien mukaan komission on ilmoitettava Euroopan parlamentille neuvottelujen etenemisestä niiden kaikissa vaiheissa.

Komissio aikoo ottaa käyttöön oikeudellisesti sitovat ja täytäntöönpanokelpoiset henkilötietojen suojaa koskevat normit, joiden avulla voidaan varmistaa, että yksilöiden perusoikeuksia ja ‑vapauksia kunnioitetaan. Normien noudattamista valvoisivat riippumattomat viranomaiset Atlantin molemmin puolin.


Komission ehdotuksen sisältö on seuraava:

-       EU:n ja Yhdysvaltojen viranomaiset saisivat siirtää ja käsitellä henkilötietoja vain laissa erikseen määritellyssä tarkoituksessa rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa varten;

-       asianomaisilla henkilöillä olisi oltava oikeus tutustua heitä itseään koskeviin tietoihin, ja tämän oikeuden olisi oltava täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimessa;

-       asianomaisilla olisi oltava oikeus oikaista omia tietojaan tai vaatia niiden poistamista, jos ne osoittautuvat virheellisiksi;

-       asianomaisilla olisi henkilökohtainen oikeus hallinnolliseen ja oikeudelliseen muutoksenhakuun kansallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta.

Sopimuksessa ei ole tarkoitus määrittää oikeusperustaa millekään yksittäiselle henkilötietojen siirrolle EU:n ja Yhdysvaltojen välillä. Tällaisten siirtojen yhteydessä on kuitenkin aina mainittava asianomainen oikeusperusta, esimerkiksi tiedonsiirtosopimus tai jonkin EU:n jäsenvaltion kansallinen säädös. Tämän jälkeen tiedonsiirtoon sovellettaisiin EU:n ja Yhdysvaltojen välistä uutta tiedonsiirtosopimusta.

Tausta

Henkilötietojen suojasta säädetään EU:n perusoikeuskirjan 8 artiklassa. Perusoikeuskirja on otettu osaksi Lissabonin sopimusta, joten se velvoittaa oikeudellisesti EU:ta ja sen jäsenvaltioita niiden soveltaessa EU:n oikeutta. Lissabonin sopimuksessa (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artikla) määrätään, että EU antaa henkilötietojen suojaa koskevat säännöt, jotka koskevat unionin toimielinten, elinten ja laitosten sekä jäsenvaltioiden suorittamaa henkilötietojen käsittelyä, silloin kun nämä toteuttavat unionin oikeuden soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa.

Euroopan parlamentti vaati 26. maaliskuuta 2009 antamassaan päätöslauselmassa, että EU:n ja Yhdysvaltojen välillä on tehtävä sopimus, joka varmistaa kansalaisoikeuksien ja henkilötietojen suojan. Joulukuussa 2009 Eurooppa-neuvosto kehotti komissiota laatimaan suosituksen ”tietosuojaa ja mahdollisesti tiedonsiirtoa koskevien sopimusten neuvottelemiseksi Amerikan yhdysvaltojen kanssa lainvalvontatarkoituksia varten.

Lisätietoja

Oikeus- ja sisäasioita koskevat uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Komission varapuheenjohtajan ja oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komissaarin Viviane Redingin verkkosivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar