Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/609

Brüssel, 26. mai 2010

Euroopa Komisjon tahab ELi ja USA vahel sõlmitava lepinguga kehtestada kõrged nõuded eraelu puutumatuse kaitsele

Euroopa Komisjon võttis täna vastu volituste eelnõu, et alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu sõlmimiseks, mis käsitleb isikuandmete kaitset terrorismi või kuritegevuse vastases võitluses tehtava koostöö korral. Lepingu eesmärk on tagada isikuandmete kõrgetasemeline kaitse, kui näiteks reisijaid käsitlevaid andmeid ja finantsteavet edastatakse kriminaalasjades tehtava Atlandi-ülese koostöö raames. Leping aitab tugevdada kodanike õigust vajaduse korral andmetega tutvuda, neid parandada või need kustutada. ELi kodanikele antakse õigus kasutada USAs õiguskaitsevahendeid, kui nende andmeid on töödeldud õigusvastaselt. Suureneb selliste sõltumatute ametiasutuste tähtsus, kes aitavad inimestel teostada eraelu puutumatuse õigust ja kelle ülesannete hulka kuulub järelevalve Atlandi-ülese andmete edastamise üle. Enne kui läbirääkimised saavad alata, peab nõukogu komisjoni läbirääkimisvolitused heaks kiitma. Euroopa Parlamenti hoitakse täielikult kursis läbirääkimiste käiguga ja ta peab läbirääkimistulemustega nõus olema.

„Põhiõigusi tuleb alati kaitsta ja austada. Soovin, et ELi ja USA vahel sõlmitaks leping, mis võimaldab võidelda kuritegevuse ja terrorismiga, kuid samas kaitseb isikuandmetega seotud õigusi,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik Viviane Reding. „Soovin, et sõlmitakse põhjalik leping, ja kavatsen Euroopa Parlamendi tihedalt läbirääkimistesse kaasata. Kutsun nõukogu üles volitusi võimalikult kiiresti heaks kiitma, et saaksime peagi alustada läbirääkimisi selle ja muude tähtsate lepingute üle ELi ja USA vahel.”


Euroopa Komisjoni siseküsimuste volinik Cecilia Malmström lisas: „Põhjalikust isikuandmete kaitse lepingust oleks kasu mõlemal pool Atlandi ookeani. Kõrgete nõuete kehtestamine isikuandmete kaitse valdkonnas veenaks nii kõiki kodanikke kui ka õiguskaitseasutusi ja muid sidusrühmi selles, et Atlandi-üleses võitluses organiseeritud kuritegevuse ja terrorismiga peetakse täielikult kinni inimõigustest.”

Pärast 11. septembri 2001. aasta terroriakte ning neile järgnenud rünnakuid Euroopas on EL ja USA tõhustanud kriminaalasjades tehtavat politsei- ja õigusalast koostööd. Üheks tähtsaks koostöövaldkonnaks on isikuandmete edastamine ja töötlemine kuritegude, sealhulgas terrorismi ärahoidmise, uurimise, avastamise või nende eest vastutusele võtmise eesmärgil.

Nii EL kui ka USA soovivad tagada isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse, kuid nende lähenemisviisid andmekaitsele on erinevad. See on tekitanud vastuolusid varem peetud läbirääkimistel teabevahetust käsitlevate lepingute üle (terroristide rahastamise jälgimise programm (nn SWIFT-leping) või broneeringuinfot käsitlev leping). Täna komisjoni tehtud ettepaneku eesmärk on need probleemid kindlaks teha ja lahendada.

Tänane ettepanek annab komisjonile volitused pidada läbirääkimisi uue andmekaitselepingu üle, mida kohaldatakse isikuandmete edastamise ja töötlemise korral ELi ja USA õiguskaitseasutuste poolt. Samuti nähakse ettepanekuga ette, et komisjon hoiab igas etapis Euroopa Parlamenti täielikult kursis läbirääkimiste käiguga.

Komisjoni eesmärk on kehtestada õiguslikult siduvad ja täitmisele kuuluvad isikuandmete kaitse nõuded, millega tagatakse üksikisiku põhiõiguste ja vabaduste kaitse. Nende nõuete järgimist kontrollivad sõltumatud ametiasutused mõlemal pool Atlandi ookeani.

Komisjoni ettepanekuga nähakse ette järgmine:

-       ELi või USA ametiasutused tohivad isikuandmeid edastada või töödelda ainult täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel kuritegude ja terrorismi vastases võitluses.

-       Igaühel on õigus oma andmetega tutvuda ja selle õiguse tagamist on võimalik nõuda kohtus.

-       Igaühel oleks õigus nõuda oma isikuandmete parandamist või kustutamist, kui andmed ei ole õiged.

-       Igaühel oleks sõltumata rahvusest või elukohast õigus kasutada halduslikke ja õiguslikke kaitsevahendeid.

Lepinguga ei looda õiguslikku alust isikuandmete edastamiseks ELi ja USA vahel. Alati on vaja konkreetset õiguslikku alust, nagu andmete edastamist käsitlev leping või liikmesriigi õigusakt. Alles siis saab kohaldada andmete edastamise suhtes uut ELi-USA andmekaitselepingut.

Taust

Isikuandmete kaitse on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 8. Harta kuulub Lissaboni lepingu juurde ning see on Euroopa Liidu ja liikmesriikide jaoks õiguslikult siduv, kui nad rakendavad ELi õigust. Lissaboni lepingu kohaselt (ELi toimimise leping, artikkel 16) võib EL kehtestada selliste isikuandmete kaitse eeskirjad, mida töödeldakse ELi institutsioonides, organites ja asutustes ning liikmesriikides ELi õiguse reguleerimisalasse kuuluva tegevuse puhul.


Euroopa Parlament kutsus 26. märtsi 2009. aasta resolutsioonis üles sõlmima ELi ja USA vahel leping, millega tagatakse kodanikuvabaduste ja isikuandmete piisav kaitse. 2009. aasta detsembris kutsus Euroopa Ülemkogu komisjoni üles esitama soovituse „läbirääkimiste alustamiseks Ameerika Ühendriikidega, et õiguskaitse eesmärkidel sõlmida andmekaitset ja vajaduse korral andmete vahetamist käsitlev leping”.

Lisateave

Teavet justiits- ja siseküsimuste kohta leiab järgmiselt veebisaidilt:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

 


Side Bar