Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/609

Brussels, 26 May 2010

Europa-Kommissionen kræver høje standarder i aftalen mellem EU og USA om beskyttelse af personoplysninger

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget et udkast til mandat til at forhandle en aftale mellem EU og USA om databeskyttelse i samarbejdet om at bekæmpe terrorisme og kriminalitet. Formålet er at sikre en høj grad af beskyttelse af personoplysninger, f.eks. passageroplysninger eller oplysninger af økonomisk karakter, der videregives som led i det transatlantiske samarbejde i straffesager. Med aftalen bliver det muligt at skærpe borgernes ret til at få adgang til data og ændre eller slette dem. EU-borgerne får også mulighed for at klage til domstolene i USA, hvis deres personoplysninger misbruges. Uafhængige offentlige myndigheder får større beføjelse til at hjælpe folk med at udøve deres databeskyttelsesret og til at overvåge transatlantiske dataoverførsler. Rådet skal godkende mandatet, inden forhandlingerne kan indledes. Europa-Parlamentet holdes nøje orienteret om forhandlingerne under hele forløbet og skal godkende det endelige forhandlingsresultat.

"De grundlæggende rettigheder skal altid beskyttes og overholdes. Jeg forestiller mig en aftale mellem EU og USA, der overholder retten til at beskytte personoplysninger, men som gør det muligt at bekæmpe kriminalitet og terrorisme," sagde Viviane Reding, næstformand for Kommissionen og EU-kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab. "Jeg forestiller mig en ambitiøs aftale, og jeg vil lade Europa-Parlamentet være tæt tilknyttet forhandlingerne. Jeg opfordrer indtrængende Rådet til at godkende mandatet snarest muligt, så vi hurtigt kan komme i gang med forhandlingerne om denne og andre vigtige aftaler mellem EU og USA."


EU-kommissæren for indre anliggender, Cecilia Malmström, tilføjede: ''En solid aftale om beskyttelse af personlige data vil være til fordel for begge sider af Atlanten. Ved at sikre en effektiv beskyttelse af personlige data vil alle – borgere, lovhåndhævende myndigheder og andre aktører - have tillid til at menneskerettighederne overholdes fuldt ud i den transatlantiske kamp mod organiseret kriminalitet og terrorisme."

Siden den 11. september 2001 og de efterfølgende terrorangreb i Europa har EU og USA optrappet politisamarbejdet og det retlige samarbejde i straffesager. Et af de vigtigste elementer i dette samarbejde er overførsel og behandling af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, undersøgelse og påvisning af eller retsforfølgelse for kriminelle handlinger, herunder terrorisme.

Både EU og USA tillægger beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred meget stor betydning. De har dog stadig en forskellig tilgang til databeskyttelse, hvilket tidligere har medført visse kontroverser, når der blev forhandlet aftaler om dataudveksling (f.eks. programmet til sporing af finansiering af terrorisme, også kaldet SWIFT-aftalen, og passagerlisteoplysninger). Formålet med den aftale, som Kommissionen i dag har fremsat forslag om, er at løse og bringe sådanne uoverensstemmelser ud af verden.

Det forslag, der nu fremsættes, giver Kommissionen mandat til at forhandle om en ny databeskyttelsesaftale vedrørende personoplysninger, der overføres til og behandles af de håndhævende myndigheder i EU og USA. Mandatet binder også Kommissionen til at holde Europa-Parlamentet fuldt orienteret om forhandlingerne under hele forløbet.

Kommissionen agter at fastsætte retligt bindende standarder for beskyttelse af personoplysninger, der kan prøves ved domstolene, og som skal sikre, at den enkeltes grundlæggende rettigheder og friheder beskyttes. Uafhængige offentlige myndigheder på begge sider af Atlanterhavet skal kontrollere, at standarderne overholdes.

Kommissionens forslag indeholder følgende punkter:

-       Myndighederne i EU og USA må kun overføre og behandle personoplysninger med det udtrykkeligt angivne og legitime formål at bekæmpe kriminalitet og terrorisme.

-       Man har ret til at få adgang til sine egne personoplysninger, og dette vil kunne prøves ved domstolene.

-       Man har ret til at få rettet eller slettet sine personoplysninger, hvis de ikke er korrekte.

-       Den enkelte borger får ret til administrativ og retlig prøvelse uanset nationalitet eller bopæl.

Aftalen ville ikke danne lovgrundlag for specifikke overførsler af personoplysninger mellem EU og USA. Der vil altid skulle kræves et specifikt lovgrundlag for sådanne dataoverførsler, f.eks. en dataoverførselsaftale eller medlemsstaternes nationale love. Den nye aftale mellem EU og USA om databeskyttelse ville så finde anvendelse på dataoverførslerne


Baggrund

Beskyttelse af personoplysninger er omhandlet i artikel 8 i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Charteret indgår i Lissabontraktaten og er retligt bindende for Den Europæiske Union og EU-landene ved gennemførelse af EU-lovgivningen. Det bestemmes i Lissabontraktaten (artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), at EU kan fastsætte regler for beskyttelse af personoplysninger, der behandles af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer samt af medlemsstaterne under udøvelse af aktiviteter, der er omfattet af EU-retten.

Europa-Parlamentet efterlyste i en beslutning af 26. marts 2009 en aftale mellem EU og USA, der giver ordentlig beskyttelse af borgernes rettigheder og personoplysninger. I december 2009 opfordrede Det Europæiske Råd Kommissionen til at fremsætte forslag om en henstilling "med henblik på forhandling af en databeskyttelses- og om nødvendigt datadelingsaftale i retshåndhævelsesøjemed med Amerikas Forenede Stater."

For more information

Justice and Home Affairs Newsroom:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage of Viviane Reding, Vice-President and Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar