Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/603

Briuselis, 2010 m. gegužės 25 d.

Tarptautinę dingusių vaikų dieną Europos Komisija ragina valstybes nares užtikrinti, kad pradėtų veikti karštoji pranešimų apie dingusius vaikus linija 116 000

Šiandien Tarptautinės dingusių vaikų dienos proga už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding bei už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes paragino ES valstybes nares intensyviau kurti perspėjimų apie vaikus sistemas ir užtikrinti, kad kuo greičiau pradėtų veikti karštoji pranešimų apie dingusius vaikus linija 116 000.

„Kiekvieno vaiko dingimas yra tragedija, ir turime imtis visų įmanomų veiksmų, kad tokių tragedijų išvengtume. Komisija sukūrė Europos karštąją liniją 116 000, skirtą apie dingusius vaikus pranešti ir konsultacijoms bei pagalbai jų šeimoms teikti visoje Europoje. Gaila, kad karštoji linija veikia tik 11 valstybių narių, – sakė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Sunku susitaikyti su tuo, kad pagalbos priemonės iki šiol nėra visapusiškai taikomos visoje Sąjungoje. Įsivaizduokite, kad dingęs vaikas bando prisiskambinti karštąja linija 116 000 ir teišgirsta įrašytą atsakiklio žinutę, kad paslauga pradės veikti 2012 m. – tai būtų dviguba tragedija. Raginu valstybes nares dėti visas pastangas padėčiai pakeisti.“

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes pridūrė: „Valstybės narės turi laikytis teisinių įsipareigojimų ir užtikrinti net tik, kad kuo greičiau pradėtų veikti pranešimų apie dingusius vaikus karštoji linija, bet ir kad visuomenė būtų tinkamai apie tai informuota.“

ES jau sukūrė taisykles, pagal kurias visos ES šalys turi rezervuoti numerį 116 000 karštajai linijai, skirtai apie dingusius vaikus pranešti ir konsultacijoms bei pagalbai jų šeimoms teikti. Šiuo metu ši karštoji linija veikia 11 valstybių narių (Belgijoje, Danijoje, Graikijoje, Italijoje, Lenkijoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje). 2009 m. lapkričio mėn. priėmus naująsias ES telekomunikacijų taisykles, ES valstybės narės privalo dėti visas pastangas, kad karštoji linija 116 000 pradėtų veikti iki 2011 m. gegužės 25 d. (MEMO/09/491, IP/09/1812). Komisija atidžiai stebės, kaip valstybės narės laikosi šio įpareigojimo. Ji taip pat stebėjo, kaip valstybės narės diegė Europos bendrą pagalbos telefono numerį 112, kuris nemokamai veikia jau visose ES šalyse (IP/08/1968).

Be to, Komisija remia veiksmus sukurti tarpvalstybines perspėjimo apie vaikus sistemas, kuriomis naudojantis būtų galima ieškoti pagrobtų vaikų ir visuomenė galėtų atitinkamoms institucijoms pranešti aktualią informaciją. Perspėjimo sistemos veikia 8 valstybėse narėse (Nyderlanduose, Portugalijoje, Prancūzijoje. Liuksemburge, Belgijoje, Graikijoje, Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje).

Pagrindiniai faktai

2007 m. vasario 15 d. Komisija priėmė sprendimą, kuriuo ES šalys įpareigojamos rezervuoti numerį 116 000 pranešimų apie vaikus karštajai linijai visoje ES (IP/07/188). Komisija nuolatos ragino valstybes nares užtikrinti, kad šis numeris pradėtų kuo greičiau veikti (IP/08/1129).

Šių metų kovo mėn. Komisija priėmė du pasiūlymus, kuriuose nustatytos naujos kovos su prievarta prieš vaikus, vaikų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija stiprinimo taisyklės. Šiais naujais pasiūlymais bus užtikrinama didesnė pagalba aukoms ir griežtesnės priemonės nusikaltėliams už vaikų seksualinį išnaudojimą ir prekybą jais (IP/10/379).

Pagal 2009 m. atnaujintas telekomunikacijų taisykles (žr. MEMO/09/513) ir visų pirma pakeistos Universaliųjų paslaugų direktyvos 27a straipsnį valstybės narės yra įpareigotos ne vėliau kaip iki 2011 m. gegužės 25 d. užtikrinti, kad piliečiams būtų suteikta galimybė naudotis pranešimų apie dingusius vaikus karštosios telefono linijos paslaugomis. Šios telefono linijos numeris yra 116 000. Pagal tą pačią direktyvą valstybės narės privalo užtikrinti, „kad piliečiai būtų pakankamai informuoti apie „116“ serijos telefono ryšio numeriais teikiamas paslaugas ir naudojimąsi jomis, visų pirma priemones, konkrečiai skirtas asmenims, keliaujantiems iš vienos valstybės narės į kitą“.

Daugiau informacijos

„Missing Children Europe“:

http://www.missingchildreneurope.eu/.

Teisingumo ir vidaus reikalų naujienų tarnyba:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm.

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė:

http://ec.europa.eu/commission_2010–2014/reding/index_en.htm

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakingos Komisijos narės ir priminko pavaduotojos Neelie Kroes interneto svetainė:

http://ec.europa.eu/commission_2010–2014/kroes/index_en.htm.

ANNEX

Countries where 116 000 is operational

Member State

Operational since

Belgium

May 2009

Denmark

February 2009

Greece

October 2008

France

May 2009

Hungary

June 2008

Italy

May 2009

The Netherlands

September 2008

Poland

March 2009

Portugal

September 2007

Romania

May 2009

Slovakia

May 2009


Side Bar