Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/603

Brüssel, 25. mai 2010

Euroopa Komisjon kutsub üles käivitama kadunud lastest teatamise abitelefoniliini

Täna, rahvusvahelisel kadunud laste päeval, kutsusid Euroopa Komisjoni asepresidendid, õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse valdkonna eest vastutav Viviane Reding ning digitaalarengu valdkonna eest vastutav Neelie Kroes liikmesriike üles viima kiiremini lõpule ettevalmistused, et võtta kasutusele kadunud lastest teavitamise süsteemid ja käivitada võimalikult kiiresti kadunud lastest teatamise abitelefoniliin 116 000.

„Iga kadunud lapse juhtum on tragöödia. Selliste tragöödiate ärahoidmiseks tuleb meil midagi ette võtta. Komisjon on loonud Euroopas abitelefoniliini numbriga 116 000, millele saab teatada kadunud lastest ja mille kaudu jagatakse kadunud laste perekondadele kogu Euroopas nõu ja toetust. Paraku tuleb tõdeda, et abitelefoniliin on reaalselt kasutusel ainult 11 liikmesriigis,” nentis õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik Viviane Reding. „On raske aktsepteerida asjaolu, et meetmeid, millest võiks olla abi, ei ole veel kogu Euroopas rakendatud. Tragöödia kahekordistub, kui kujutame endale ette kadunud last, kes püüab helistada numbrile 116 000 ning kuuleb vastuseks automaatvastaja teadet selle kohta, et abiliin võetakse kasutusele alles 2012. aastal. Seetõttu kutsun liikmesriike üles olukorda võimalikult kiiresti parandama.”

Komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik Neelie Kroes lisas: “Liikmesriikide õiguslik kohustus on mitte ainult võimalikult kiiresti käivitada kadunud lastest teatamise abitelefoniliin, vaid kanda ka hoolt selle eest, et üldsuseni jõuaks abitelefoniliini kohta põhjalik teave.”

Euroopa Liit on omalt poolt juba kehtestanud eeskirjad, millega tagatakse, et number 116 000 reserveeritakse kogu liidus kadunud lastest teatamise abitelefoni liinidele, mille kaudu kadunud laste perekonnad saaksid nõu ja toetust. Sellised telefoniliinid on praegu reaalselt kasutusel 11 liikmesriigis (Belgia, Taani, Kreeka, Prantsusmaa, Ungari, Itaalia, Madalmaad, Poola, Portugal, Rumeenia ja Slovakkia). Euroopa Liidu telekommunikatsioonieeskirjade vastuvõtmisega 2009. aasta novembris kohustati liikmesriike tagama, et abitelefoni liin 116 000 aktiveeritaks kõikjal 2011. aasta maiks (MEMO/09/491, IP/09/1812). Komisjon jälgib tähelepanelikult selle kohustuse täitmist, nagu ta jälgis ka Euroopa ühtse hädaabinumbri 112 kasutuselevõttu. Viimane toimib nüüd tasuta kõikjal Euroopas (IP/08/1968).

Komisjon toetab ka kadunud lastest teavitamise süsteemide väljakujundamist. Selliste süsteemide kaudu saaksid inimesed edastada asjaomastele asutustele aktuaalset teavet ning aidata niimoodi kaasa röövitud laste otsimisele. Teavitamise süsteemid on olemas kaheksas liikmesriigis (Madalmaad, Portugal, Prantsusmaa, Luksemburg, Belgia, Kreeka, Saksamaa ja Ühendkuningriik).

Üldine taust

15. veebruaril 2007 võttis Euroopa Komisjon vastu otsuse, millega nõudis, et liikmesriigid reserveeriksid kogu Euroopa Liidu territooriumil numbri 116 000 kadunud lastest teatamise abiliini jaoks (IP/07/188). Komisjon on liikmesriikidel korduvalt soovitanud see number võimalikult kiiresti kasutusele võtta (IP/08/1129).

Käesoleva aasta märtsis võttis komisjon vastu kaks ettepanekut, mis sisaldasid uusi eeskirju laste ärakasutamise, nende seksuaalse kuritarvitamise ja lasteporno vastase võitluse tõhusamaks muutmiseks. Nende ettepanekutega tagatakse rohkem abi ohvritele ning karmimad karistused lapsi seksuaalselt kuritarvitavatele isikutele ja inimkaubitsejatele (IP/10/379).

Liikmesriigid on 2009. aastal läbi vaadatud telekommunikatsioonieeskirjade (vt MEMO/09/513) ning muudetud universaalteenuse direktiivi artikli 27a alusel kohustatud tegema hiljemalt 25. maiks 2011 kõik võimaliku, et tagada kodanikele juurdepääs kadunud lastest teatamise abitelefoniliinile. Abitelefoni number on 116 000. Samas direktiivis nõutakse liikmesriikidelt, et nad teavitaksid kodanikke teenustest, mis algavad numbriga 116 ja nende kasutusest, ning pööraksid erilist tähelepanu liikmesriikides reisivate inimeste teavitamisele.

Lisateave

Organisatsiooni Euroopa Kadunud Lapsed veebisait:

http://www.missingchildreneurope.eu/

Justiits- ja siseküsimuste veebisait:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

ELi õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku ning Euroopa Komisjoni asepresidendi Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ELi digitaalarengu voliniku ning Euroopa Komisjoni asepresidendi Neelie Kroesi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_en.htm

ANNEX

Countries where 116 000 is operational

Member State

Operational since

Belgium

May 2009

Denmark

February 2009

Greece

October 2008

France

May 2009

Hungary

June 2008

Italy

May 2009

The Netherlands

September 2008

Poland

March 2009

Portugal

September 2007

Romania

May 2009

Slovakia

May 2009


Side Bar