Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

IP/10/660

Bryssel 2. kesäkuuta 2010

Komissio perustaa kaksi uutta pääosastoa ja järjestää ylemmän johtonsa uudelleen

Komissio teki tänään puheenjohtaja Barroson ja varapuheenjohtaja Šefčovičin ehdotuksesta joukon päätöksiä, joilla toteutetaan komission henkilökiertopolitiikkaa ylemmän johdon osalta. Kyseessä on ensimmäinen uuden komission laatima henkilökiertopaketti. Se koskee pääosastojen ylempää johtoa, joka on ollut samoissa tehtävissä vähintään viisi vuotta. Käytännössä yksi pääjohtaja siirretään, koska hän on saman maan kansalainen kuin pääosastosta vastaava komissaari, ja kolme varapääjohtajaa siirretään toisiin pääosastoihin, joissa heidät ylennetään pääjohtajiksi. Paketilla komissio toteuttaa periaatetta, jonka mukaan nimitykset tehdään ensisijaisesti ansioiden perusteella. Samalla varmistetaan kahden johtavan naisvirkamiehen yleneminen pääjohtajiksi. Paketti hyväksyttiin yhtä aikaa kahden uuden pääosaston perustamisen kanssa. Entinen oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosasto jaetaan sisäasioiden pääosastoksi ja oikeusasioiden pääosastoksi, ja niiden pääjohtajien nimitykset ovat osa nyt hyväksyttyä pakettia.

Henkilökiertopaketin tärkeimpänä tavoitteena on täyttää eräitä pääjohtajapaikkoja ensisijaisilla politiikan aloilla, joita ovat muun muassa sisä- ja oikeusasiat, ja ylentää johtavia virkamiehiä pääjohtajiksi ennen kaikkea ansioiden perusteella. Kolmesta ylennyksestä kahdessa on kyse johtavasta naisvirkamiehestä. Paketti muodostuu seuraavista päätöksistä:

  • kahden viisi vuotta tehtävässään palvelleen pääjohtajan siirto: Jonathan Faull oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosastosta sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosastoon ja Stefano Manservisi kehitysyhteistyön pääosastosta vastaperustettuun sisäasioiden pääosastoon

  • yhden pääjohtajan siirto, koska hän on saman maan kansalainen kuin pääosastosta vastaava komissaari: Fokion Fotiadis siirretään meri- ja kalastusasioiden pääosastosta kehitysyhteistyön pääosastoon, koska komission henkilöstöpolitiikan mukaisesti komissaari ja tämän vastuulla olevan pääosaston pääjohtaja eivät saisi olla saman maan kansalaisia

  • kolmen varapääjohtajan siirto ja ylentäminen pääjohtajaksi: Lowri Evans kilpailun pääosastosta meri- ja kalastusasioiden pääosastoon, Françoise Le Bail yritys- ja teollisuustoiminnan pääosastosta oikeusasioiden pääosastoon ja Robert-Jan Smits Yhteisestä tutkimuskeskuksesta tutkimuksen pääosastoon.

Nyt toteutettavassa henkilökierrossa noudatetaan periaatteita, jotka on vahvistettu komission aiemmissa, samantyyppisissä päätöksissä. Ylempiä virkoja koskevissa nimityspäätöksissä tärkein peruste on ansio. Lisäksi pyritään löytämään paras mahdollinen komissaarien ja pääjohtajien yhdistelmä. Komissio pyrkii myös siihen, että sen pääosastojen ja yksikköjen henkilöstö muodostuisi useasta eri kansallisuudesta ja että henkilöstön sukupuolijakauma olisi mahdollisimman tasainen. Tästä syystä tällä kierroksella tavoitellaan seuraavia:

  • Paras mahdollinen ansioiden, pätevyyden ja johdon tehokkuuden tasapaino: painottamalla johdon pätevyyttä ja kokemusta pyritään takaamaan se, että virkamiehet voivat työskennellä tuloksellisesti uudessa tehtävässään.

  • Maantieteellinen tasapaino: komissio pyrkii laaja-alaiseen maantieteelliseen tasapainoon, jotta eri kansallisuudet olisivat edustettuina tasapuolisesti, eikä siitä syystä sovella kiintiöitä millään virkamiestasolla. Komissio pitää toivottavana sitä, että kullakin jäsenmaalla on vähintään yksi pääjohtaja tai vastaava virka. Nimittävä viranomainen kiinnittää erityistä huomiota maantieteelliseen tasapainoon rekrytoidessaan johtavia virkamiehiä uusista jäsenvaltioista.

  • Sukupuolten tasapaino: nimittävä viranomainen antaa nimityksissä periaatteessa etusijan naishakijalle, jos se arvioinnin perusteella toteaa hakijoiden olevan ansioiltaan tasaveroisia.

  • Komissio vakuuttaa sitoutumistaan periaatteeseen, jonka mukaan henkilökiertoa sovelletaan yleissääntönä kaikkiin johtaviin virkamiehiin, jotka ovat olleet samassa tehtävässä yhtäjaksoisesti viisi vuotta. Virkamiestä voidaan poikkeuksellisesti pyytää hoitamaan tehtäväänsä pidempään mutta enintään seitsemän vuoden ajan.


Side Bar