Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 59

Bryssel den 27 januari 2010

Exceptionellt marknadsläge gör att kommissionen föreslår större export av socker producerat utanför kvoten 2009/2010. Ingen slutlig kvotnedskärning för EU:s sockerproducenter.

På torsdag lämnar EU-kommissionen ett förslag till förordning till förvaltningskommittén om att tillåta export av ytterligare 500 000 ton s.k. utomkvotssocker under regleringsåret 2009/2010 (till och med den 31 juli 2010). Denna tillfälliga åtgärd, som är helt förenlig med EU:s internationella skyldigheter, har blivit möjlig genom det exceptionella marknadsläget både inom EU och globalt. Det är mycket osannolikt att ett liknande marknadsläge kommer att uppstå i framtiden.

”Den rådande världsmarknadsläget är exceptionellt”, säger EU:s jordbrukskommissionär Mariann Fischer Boel. ”Produktionen är mindre än konsumtionen och lagren av socker minskar. Därför är sockerpriset högre än någonsin tidigare, vilket har drabbat konsumenterna i fattiga länder. Denna situation sammanfaller med att omstruktureringen av EU:s sockersektor avslutas. Priset på EU-marknaden har sänkts och de minst konkurrenskraftiga producenterna har slutat producera socker. Detta förbättrar konkurrensförmågan inom EU:s sockersektor både för betodlare och för sockerbruk. Prisläget inom EU och på världsmarknaden, och produktionskostnaderna för betor och socker i EU, gör att utomkvotssocker producerat inom EU kan exporteras utan att det bryter mot EU:s åtaganden om exportsubventioner inom Världshandelsorganisationen WTO.”

Världsmarknadspriset på socker är rekordhögt, klart över marknadspriset på EU:s kvotsocker. Ogynnsamt väder i Indien och Brasilien har förvärrat den globala sockerbristen och ytterligare minskat lagren av socker, vilket har lett till stigande marknadspris.

Däremot medförde en mycket god skörd i EU 2009 att det producerades mer utomkvotssocker än väntat. Det gjorde också att priset på kvotsocker kunde fortsätta att närma sig det lägre referenspriset som gäller efter sockerreformen, trots det stigande världsmarknadspriset på socker. Denna utveckling visar också att 2005 års sockerreform har förbättrat konkurrensförmågan inom EU:s sockersektor genom att producenter med höga kostnader har förmåtts att upphöra med sin produktion och odlare i regioner som inte lämpar sig för betodling har övergått till lönsammare grödor.

Lyckad omstrukturering gör att det inte behövs någon slutlig kvotnedskärning i EU

Mot denna bakgrund har kommissionen beslutat att det inte behövs någon slutlig kvotnedskärning för att åstadkomma en strukturell balans på EU:s sockermarknad när omstruktureringsperioden är över. Genom frivilligt kvotavstående via omstruktureringsfonden har kvoterna minskat med 96,6 % av reformens ursprungliga mål på 6 miljoner ton. Reformen kan därför ses som en framgång.

I EU:s mer konkurrenskraftiga och omstrukturerade sockersektor ligger marknadspriset över produktionskostnaden både för utomkvotsbetor och utomkvotssocker. Därför kan EU tillåta export av en extra kvantitet på 500 000 ton utomkvotssocker fram till slutet av juli 2010 utan att bryta mot internationella åtaganden. Detta bör ses som en undantagsåtgärd endast för regleringsåret 2009/2010 och kommissionen kommer att noga följa utvecklingen på EU- och världsmarknaden. För 2010/2011 väntas exporten på nytt begränsas till 650 000 ton, såsom fastställs i förordningen.

Importkvot för socker till kemikalieindustrin

Kommissionen håller samtidigt på att utarbeta en förordning om att tillåta tullfri import av 400 000 ton socker från världsmarknaden som ska kunna användas inom kemikalieindustrin under 2010/2011. Detta för att trygga en långsiktig planering av råvaruförsörjningen för denna sektor som också traditionellt har använt sig av EU:s utomkvotssocker.

CXL-medgivande för import av råsocker för raffinering

Det kommer också att bli lättare att importera råsocker för raffinering enligt CXL-medgivande i och med att man under 2010/2011 tillfälligt upphäver kravet på att exportintyg från Brasilien, Australien och Kuba ska uppvisas för import från dessa länder. Det kommer att räcka med ett ursprungsintyg.


Side Bar