Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/59

V Bruseli 27. januára 2010

Komisia navrhuje kvôli výnimočnej situácii na trhu dodatočný vývoz cukru nad rámec kvóty v rokoch 2009/2010 Konečné zníženia kvót pre výrobcov EÚ sa konať nebudú.

Komisia vo štvrtok predloží riadiacemu výboru návrh nariadenia, ktorým sa umožní vývoz dodatočných 500 000 ton cukru nad rámec kvóty v hospodárskom roku 2009/2010 (do 31. júla 2010). Uskutočnenie tohto dočasného opatrenia, ktorým sa v úplnej miere dodržiavajú medzinárodné záväzky EÚ, je možné vďaka výnimočným podmienkam na trhu, a to ako na európskej, tak na svetovej úrovni. Súčasná situácia na trhu s cukrom sa pravdepodobne v budúcnosti nebude opakovať.

Mariann Fischerová-Boelová, európska komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, vyhlásila: „Súčasná situácia na svetovom trhu je výnimočná. Keďže produkcia cukru je nižšia ako spotreba a jeho zásoby sa znižujú, cena cukru sa zvýšila na neobvyklú úroveň, čo viedlo k ujme spotrebiteľov z chudobnejších krajín. Táto situácia sa udiala súčasne s ukončením reštrukturalizácie odvetvia cukru v EÚ. Trhová cena v EÚ sa znížila a najmenej konkurencieschopní výrobcovia ukončili výrobu cukru, čím sa zlepšila konkurencieschopnosť sektora cukru EÚ, a to na úrovni pestovateľov cukrovej repy, aj na úrovni výrobných podnikov. Cenová situácia na európskom aj svetovom trhu, ako aj výrobné náklady na cukrovú repu a cukor v EÚ, sú také, že sa cukor nad rámec kvóty vyrobený v EÚ môže vyvážať bez toho, aby sa porušili záväzky EÚ vzťahujúce sa na vývozné subvencie WTO.“ .

Svetové trhové ceny cukru sú v súčasnosti oveľa vyššie ako je trhová cena cukru v rámci kvóty v EÚ. Nepriaznivé poveternostné podmienky v Indii a Brazílii zhoršili globálny nedostatok cukru a spôsobili ďalšie zníženie zásob cukru, čím sa aktivoval tlak na svetové trhové ceny.

Naproti tomu, veľmi bohatá úroda v EÚ v roku 2009 viedla k vyššej výrobe cukru nad rámec kvóty ako sa očakávalo. Cena cukru v rámci kvóty sa teda priblížila k nižšej referenčnej cene uplatniteľnej po reforme sektora cukru, a to i napriek stúpajúcemu trendu cien cukru na svetovom trhu. Tento vývoj takisto poukazuje na to, že reforma sektora cukru z roku 2005 zlepšila celkovú konkurencieschopnosť sektora cukru EÚ tým, že presvedčila výrobcov s vysokými nákladmi, aby ukončili výrobu a pestovateľov v regiónoch, ktoré nie sú prispôsobené na pestovanie cukrovej repy, aby prešli na výnosnejšie plodiny.

Úspešná reštrukturalizácia znamená, že konečné zníženia kvót v EÚ nebudú potrebné

V týchto súvislostiach sa Komisia rozhodla, že nie je potrebné uplatňovať konečné zníženia kvót na to, aby sa dosiahla štrukturálna rovnováha na trhu EÚ s cukrom po skončení reštrukturalizačného obdobia. Prostredníctvom dobrovoľného vzdania sa kvót v rámci reštrukturalizačného fondu sa kvóty znížili o 96,6 % z pôvodného cieľa 6 miliónov ton stanoveného reformou. Z tohto dôvodu sa reforma môže považovať za úspešnú.

V rámci konkurencieschopnejšieho a reštrukturalizovaného sektora cukru EÚ sú momentálne trhové ceny cukrovej repy a cukru nad rámec kvóty vyššie ako úrovne výrobných nákladov, čo umožňuje EÚ vyviezť dodatočné množstvo 500 000 ton cukru nad rámec kvóty do konca júla 2010, pričom bude aj naďalej dodržiavať medzinárodné záväzky. Toto opatrenie sa považuje za výnimočné na hospodársky rok 2009/2010 a útvary Komisie budú aj naďalej pokračovať v podrobnom monitorovaní trhu EÚ, ako aj svetového trhu. Očakáva sa, že vývozný limit na roky 2010/2011 bude opäť predstavovať 650 000 ton, ako je stanovené v nariadení.

Dovozná kvóta na cukor pre chemický priemysel

Komisia zároveň pripravuje nariadenie, ktorým sa umožní bezcolný dovoz 400 000 ton cukru zo svetového trhu, ktorý by sa mohol využiť v chemickom priemysle v rokoch 2010/2011, s cieľom zabezpečiť dlhodobú zásobu surovín pre toto odvetvie, ktoré navyše tradične využíva cukor EÚ nad rámec kvóty.

Dovozné kvóty CXL pre rafinérie surového cukru

A napokon prístup k surovému cukru určenému na rafinovanie podľa dovozných kvót CXL sa uľahčí, a to tak, že sa v roku 2009/2010 pozastaví požiadavka predložiť vývozné osvedčenie, pokiaľ ide o dovoz z Brazílie, Austrálie a Kuby. Postačí iba osvedčenie o pôvode.


Side Bar