Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 59

Bruksela, dnia 27 stycznia 2010 r.

Wobec wyjątkowej sytuacji na rynku Komisja proponuje dodatkowy wywóz cukru pozakwotowego w roku 2009/2010. Ostateczna obniżka kwot przyznawanych producentom unijnym niepotrzebna.

W najbliższy czwartek Komisja Europejska przedstawi Komitetowi Zarządzającemu projekt rozporządzenia, które umożliwi w roku gospodarczym 2009/2010 (do dnia 31 lipca 2010 r.) wywóz dodatkowych 500 000 ton cukru pozakwotowego. Ten tymczasowy środek, w pełni zgodny z międzynarodowymi zobowiązaniami UE, jest następstwem wyjątkowych warunków, jakie zapanowały na unijnych i światowych rynkach. Podobna sytuacja na rynku cukru już się raczej nie powtórzy.

Mariann Fischer Boel, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, stwierdziła: „Sytuacja, którą obecnie obserwujemy na światowym rynku cukru, jest wyjątkowa. Produkcja niedorównująca popytowi oraz zmniejszające się zapasy cukru spowodowały nienotowany dotąd wzrost cen cukru, dotkliwie odczuwalny w uboższych krajach. Sytuacja ta zbiega się z zakończeniem procesu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego w UE. Cena cukru na rynku europejskim uległa spadkowi a najmniej konkurencyjni producenci zaprzestali produkcji, co wpłynęło na wzrost konkurencyjności unijnego sektora cukru, zarówno w przypadku producentów buraków jak i przetwórców. Sytuacja cenowa zarówno w UE jak i na rynku światowym, a także koszty produkcji buraków i cukru w Unii sprawiły, że produkowany w Unii cukier pozakwotowy może być wywożony bez naruszania jej zobowiązań dotyczący ch dotacji w ramach WTO.”

Światowe ceny cukru osiągnęły obecnie rekordowy poziom, przewyższający rynkową cenę cukru produkowanego w ramach kwot w UE. Niekorzystne warunki pogodowe w Indiach i Brazylii pogłębiły globalny deficyt cukru i wpłynęły na zmniejszenie jego zapasów, wywierając presję na światowe ceny rynkowe tego surowca.

Natomiast bardzo dobre zbiory w UE w 2009 r. doprowadziły do wyższej niż oczekiwano produkcji cukru pozakwotowego. Sytuacja ta spowodowała również dalsze zbieganie się cen cukru produkowanego w ramach kwot oraz niższej ceny referencyjnej stosowanej w wyniku przeprowadzenia reformy sektora cukru, pomimo rosnących cen na rynku światowym. Zmiana ta jest wyrazem ogólnej poprawy konkurencyjności unijnego sektora cukru, osiągniętej dzięki jego reformie z 2005 r., która spowodowała, że mniej rentowni producenci zaprzestali produkcji a producenci z regionów nienadających się do uprawy buraka wybrali uprawy bardziej opłacalne.

Dzięki udanej restrukturyzacji niepotrzebna ostateczna obniżka kwot w UE

Mając to na uwadze, Komisja zdecydowała, że ostateczna obniżka kwot nie jest potrzebna, aby osiągnąć równowagę strukturalną na unijnym rynku cukru po zakończeniu okresu restrukturyzacji. W wyniku dobrowolnej rezygnacji z kwot produkcyjnych w ramach funduszu restrukturyzacji kwoty zostały zredukowane o 96,6 proc. w stosunku do określonego w reformie początkowego poziomu wynoszącego 6 mln ton. Pod tym względem reformę można uznać za sukces.

W bardziej konkurencyjnym i zrestrukturyzowanym unijnym sektorze cukru rynkowe ceny buraków pozakwotowych i cukru pozakwotowego przewyższają koszty produkcji, co umożliwia UE, bez naruszania zobowiązań międzynarodowych, dopuszczenie do wywozu dodatkowych 500 000 ton cukru pozakwotowego do końca lipca 2010 r. Działanie to należy postrzegać jako środek wyjątkowy dotyczący wyłącznie roku gospodarczego 2009/2010. Służby Komisji będą uważnie monitorowały rozwój sytuacji na rynkach UE i na świecie. Przewiduje się, że w roku 2010/2011 wywóz cukru zostanie ponownie ograniczony do 650 000 ton, zgodnie z limitem określonym w rozporządzeniu.

Kwota na przywóz cukru wykorzystywanego w przemyśle chemicznym

Komisja pracuje jednocześnie nad rozporządzeniem zezwalającym na bezcłowy przywóz z rynków światowych 400 000 ton cukru przeznaczonego dla przemysłu chemicznego w roku 2010/2011, umożliwiając tym samym długoterminowe planowanie dostaw surowca w sektorze, który jest również tradycyjnym odbiorcą unijnego cukru pozakwotowego.

Kwota przywozowa dla rafinerii cukrowych ujęta na liście koncesyjnej CXL

Ostatecznie dostęp do nieprzetworzonego cukru do rafinacji w ramach kwot przywozowych ujętych na liście koncesyjnej CXL zostanie ułatwiony dzięki zawieszeniu wymogu przedstawiania świadectw wywozowych w przypadku przywozu z Brazylii, Australii i Kuby w roku 2009/2010. W takich przypadkach wystarczy przedłożenie świadectwa pochodzenia.


Side Bar