Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 59

Brussel, 27 januari 2010

Wegens de uitzonderlijke marktsituatie stelt de Commissie de uitvoer van extra hoeveelheden buiten het quotum geproduceerde suiker in het verkoopseizoen 2009/2010 voor. Voor de EU-producenten komt er geen verdere verlaging van de quota.

De Europese Commissie legt het Beheerscomité donderdag een ontwerpverordening voor op grond waarvan in het verkoopseizoen 2009/2010 (tot 31 juli 2010) een extra hoeveelheid van 500 000 ton buiten het quotum geproduceerde suiker mag worden uitgevoerd. Deze tijdelijke maatregel, die volkomen strookt met de internationale verplichtingen van de EU, wordt mogelijk gemaakt door de uitzonderlijke marktsituatie, zowel in de EU als op wereldvlak. Zeer waarschijnlijk zal de huidige marktsituatie in de suikersector zich in de toekomst nooit meer voordoen.

Mariann Fischer Boel, Europees commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling, verwoordde het als volgt: “De huidige marktsituatie op de wereldmarkt is uitzonderlijk. Doordat de productie kleiner is dan de consumptie en de suikervoorraden slinken, zijn de suikerprijzen tot ongekende hoogten gestegen, wat nadelig is voor de consumenten in armere landen. Deze situatie valt samen met het einde van de herstructurering van de suikersector van de EU. De marktprijs in de EU werd verlaagd en de minst concurrerende producenten zijn met hun suikerproductie gestopt, waardoor het concurrentievermogen van de suikersector van de EU is verbeterd, zowel op het niveau van de bietentelers als van de fabrieken. De prijssituatie op de EU-markt en op de wereldmarkt en de productiekosten voor bieten en suiker in de EU zijn van die aard dat suiker die in de EU buiten het quotum is geproduceerd, kan worden uitgevoerd zonder afbreuk te doen aan de subsidieverbintenissen van de EU in het kader van de Wereldhandelsorganisatie." .

De suikerprijzen op de wereldmarkt bereiken momenteel een recordhoogte en liggen ruim boven de marktprijzen voor binnen het quotum geproduceerde EU-suiker. Ongunstige weersomstandigheden in India en Brazilië hebben het mondiale suikertekort nog verergerd en de suikervoorraden verder doen slinken, waardoor de prijzen op de wereldmarkt nog meer de hoogte worden ingejaagd.

Daartegenover staat dat een zeer goede oogst in de EU in 2009 heeft geleid tot hoger dan verwachte hoeveelheden buiten het quotum geproduceerde suiker. Hierdoor kon de prijs van quotumsuiker, ondanks de stijgende tendens van de suikerprijzen op de wereldmarkt, verder convergeren naar de lagere referentieprijs die na de hervorming van de suikersector van toepassing is.

Voorts laat deze ontwikkeling zien dat de hervorming van de suikersector van 2005 de algemene concurrentiepositie van de suikersector van de EU heeft verbeterd. Hoge-kostenproducenten werden er namelijk toe aangezet hun productie te stoppen en telers in niet voor de bietenteelt geschikte regio's kregen een stimulans om naar meer rendabele gewassen over te schakelen.

De succesvolle herstructurering maakt een verdere verlaging van de quota in de EU overbodig

In deze context heeft de Commissie besloten dat er geen verdere verlaging van de quota nodig is om na afloop van de herstructureringsperiode tot een structureel evenwicht op de suikermarkt van de EU te komen. Door vrijwillige quota-afstand via het herstructureringsfonds zijn de quota verminderd met 96,6 procent van de bij de hervorming vooropgezette oorspronkelijke doelstelling van 6 miljoen ton. De hervorming kan dan ook als een succes worden beschouwd.

In de suikersector van de EU, die aan concurrentiekracht heeft gewonnen en nu beter gestructureerd is, zijn de marktprijzen voor buiten het quotum geproduceerde suikerbieten en buiten het quotum geproduceerde suiker momenteel tot boven de productiekosten gestegen, waardoor de EU, zonder dat zij haar internationale verplichtingen geweld aandoet, kan toestaan dat vóór eind juli 2010 een extra hoeveelheid van 500 000 ton buiten het quotum geproduceerde suiker wordt uitgevoerd. Dit moet worden gezien als een uitzonderlijke maatregel die uitsluitend voor het verkoopseizoen 2009/2010 geldt, en de diensten van de Commissie zullen de EU-markt en de wereldmarkt nauwgezet blijven volgen. Naar verwachting zal de maximumhoeveelheid die in het verkoopseizoen 2010/2011 zal mogen worden uitgevoerd, weer 650 000 ton bedragen, zoals vastgesteld in de verordening.

Invoercontingent voor suiker voor de chemische industrie

Terzelfder tijd is de Commissie een verordening aan het opstellen die de rechtenvrije invoer vanaf de wereldmarkt mogelijk zal maken van 400 000 ton suiker, die in het verkoopseizoen 2010/2011 door de chemische industrie zou mogen worden gebruikt. Bedoeling is de grondstoffenbevoorrading voor deze sector in het kader van een langetermijnplanning veilig te stellen. Deze sector is ook een traditionele gebruiker van buiten het quotum geproduceerde EU-suiker.

CXL-invoercontingenten voor raffinaderijen van ruwe suiker

Tot slot zal de toegang tot voor raffinage bestemde suiker in het kader van de CXL-invoercontingenten worden vergemakkelijkt doordat, in het verkoopseizoen 2009/2010, voor invoer uit Brazilië, Australië en Cuba geen uitvoercertificaten moeten worden voorgelegd. Een certificaat van oorsprong zal volstaan.


Side Bar