Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/59

Bryssel 27. tammikuuta 2010

Komissio ehdottaa kiintiön ulkopuolisen sokerin viennin lisäämistä markkinointivuonna 2009/2010 poikkeuksellisen markkinatilanteen vuoksi. EU:n tuottajien kiintiöitä ei leikata lopullisesti.

Euroopan komissio esittää torstaina hallintokomitealle asetusluonnoksen, jossa sallitaan kiintiön ulkopuolisen sokerin viennin lisääminen 500 000 tonnilla markkinointivuonna 2009/2010 (päättyy 31. heinäkuuta 2010). Poikkeukselliset markkinaolosuhteet sekä EU:n että maailman tasolla mahdollistavat tämän väliaikaisen toimenpiteen, joka on täysin EU:n kansainvälisten velvoitteiden mukainen. Tilanne sokerimarkkinoilla tuskin tulee olemaan tällainen tulevaisuudessa.

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Mariann Fischer Boel totesi seuraavaa: "Tilanne maailmanmarkkinoilla on nyt poikkeuksellinen. Koska tuotanto on kulutusta alhaisempaa ja sokerivarastot ovat hupenemassa, sokerin hinnat ovat nousseet ennennäkemättömän korkeiksi. Tämä on haitaksi kuluttajille köyhemmissä maissa. EU:n sokeriteollisuuden rakenneuudistuksen loppuunsaattaminen osuu myös samaan aikaan. EU:n markkinahintaa on alennettu ja huonoiten kilpailussa pärjänneet tuottajat ovat lopettaneet sokerin tuotannon, mikä on parantanut EU:n sokerialan kilpailukykyä sekä juurikkaantuottajien että teollisuuden tasolla. Ottaen huomioon hintatilanne EU:n ja maailmanmarkkinoilla sekä sokerijuurikkaan ja sokerin tuotantokustannukset, EU:ssa tuotettua kiintiön ulkopuolista sokeria voidaan viedä EU:n WTO:ssa sopimien tukisitoumusten rajoissa." .

Sokerin maailmanmarkkinahinnat ovat nyt ennätyskorkeita, selvästi EU:n kiintiösokerin markkinahintaa korkeampia. Epäsuotuisat sääolosuhteet Intiassa ja Brasiliassa ovat kasvattaneet maailmanlaajuista sokeripulaa ja vähentäneet sokerivarastoja entisestään, mikä on lisännyt maailmanmarkkinahintojen nousupainetta.

EU:ssa sato oli vuonna 2009 puolestaan erittäin hyvä, ja kiintiön ulkopuolista sokeria tuotettiin odotettua enemmän. Sen vuoksi kiintiösokerin hintaa voitiin edelleen lähentää kohti sokeriuudistuksen jälkeen sovellettavaa alhaisempaa viitehintaa, vaikka sokerihinnat maailmanmarkkinoilla olivat nousussa. Tilanne on myös osoittanut, että vuoden 2005 sokeriuudistus on yleisesti parantanut EU:n sokeriteollisuuden kilpailukykyä kannustamalla tuottajia, joiden tuotantokustannukset olivat korkeita, lopettamaan tuotannon ja juurikkaantuotantoon vähemmän soveltuvilla alueilla toimivia viljelijöitä siirtymään kannattavampiin lajeihin.

Onnistuneen rakenneuudistuksen myötä lopullista kiintiönleikkausta EU:ssa ei tarvita

Tässä tilanteessa komissio on päättänyt, ettei lopullinen kiintiönleikkaus ole tarpeen EU:n sokerimarkkinoiden rakenteellisen tasapainon saavuttamiseksi rakenneuudistuksen päätyttyä. Rakenneuudistusrahaston kautta toteutetun vapaaehtoisen luopumisen avulla kiintiöitä on saatu vähennettyä 93,6 prosenttia uudistukselle asetetusta alkuperäisestä 6 miljoonan tonnin tavoitteesta, joten uudistusta voidaan pitää onnistuneena.

Nyt kun EU:n sokerialalla on tehty rakenneuudistus ja alan kilpailukyky on parantunut, sekä kiintiön ulkopuolisen sokerijuurikkaan että kiintiön ulkopuolisen sokerin markkinahinnat ylittävät tuotantokustannusten tasot. Siksi EU voi kansainvälisiä velvoitteitansa noudattaen sallia kiintiön ulkopuolisen sokerin viennin lisäämisen 500 000 tonnilla heinäkuun 2010 loppuun mennessä. Kyseessä on ainoastaan markkinointivuotta 2009/2010 koskeva poikkeuksellinen toimenpide, ja komission yksiköt tarkkailevat edelleen tiiviisti EU:n ja maailmanmarkkinoita. Markkinointivuonna 2010/2011 vientirajoituksen odotetaan taas olevan asetuksessa vahvistettu 650 000 tonnia.

Kemianteollisuuteen tuotavan sokerin kiintiö

Samaan aikaan komissio valmistelee asetusta, jolla sallitaan 400 000 tonnin sokerimäärän tuonti tullitta maailmanmarkkinoilta käytettäväksi mahdollisesti kemianteollisuudessa markkinointivuonna 2010/2011. Näin varmistetaan raaka-ainehankintojen pitkän aikavälin suunnittelu tällä alalla, joka on perinteisesti myös EU:n kiintiön ulkopuolisen sokerin käyttäjä.

CXL-tuontikiintiö raakasokerin puhdistajille

WTO:lle jätetyssä luettelossa CXL olevissa tuontikiintiöissä puhdistettavan raakasokerin saantia helpotetaan myös siten, ettei vaatimusta vientitodistuksen esittämisestä tuotaessa Brasiliasta, Australiasta ja Kuubasta noudateta markkinointivuonna 2009/2010. Tällöin riittää alkuperätodistus.


Side Bar