Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 59

Βρυξέλλες, 2 7 Ιανουαρίου 2010

Η Επιτροπή προτείνει πρόσθετες εξαγωγές ζάχαρης εκτός ποσόστωσης το 2009/2010 λόγω της έκτακτης κατάστασης στην αγορά. Δεν θα υπάρξει τελική περικοπή της ποσόστωσης για τους παραγωγούς της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει την Πέμπτη στη διαχειριστική επιτροπή σχέδιο κανονισμού που θα επιτρέπει τις εξαγωγές επιπλέον 500.000 τόνων ζάχαρης εκτός ποσόστωσης κατά την περίοδο εμπορίας 2009/2010 (έως τις 31 Ιουλίου 2010). Το προσωρινό αυτό μέτρο, το οποίο είναι απολύτως σύμφωνο με τις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ, κατέστη δυνατό λόγω της έκτακτης κατάστασης στην αγορά τόσο εντός της ΕΕ, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παρούσα κατάσταση στην αγορά ζάχαρης είναι εξαιρετικά απίθανο να επαναληφθεί στο μέλλον.

Η κα Mariann Fischer Boel, Επίτροπος αρμόδια για θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, δήλωσε: «Η σημερινή κατάσταση στην παγκόσμια αγορά είναι έκτακτη. Επειδή η παραγωγή είναι χαμηλότερη από την κατανάλωση και τα αποθέματα ζάχαρης μειώνονται, οι τιμές της ζάχαρης έχουν αυξηθεί σε πρωτοφανή επίπεδα, εις βάρος των καταναλωτών των φτωχότερων χωρών. Η κατάσταση αυτή συνέπεσε με την ολοκλήρωση της αναδιάθρωσης της βιομηχανίας ζάχαρης της ΕΕ. Η τιμή αγοράς στην ΕΕ μειώθηκε και οι λιγότερο ανταγωνιστικοί παραγωγοί σταμάτησαν την παραγωγή ζάχαρης, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα του τομέα της ζάχαρης της ΕΕ, τόσο σε επίπεδο παραγωγού ζαχαροτεύτλων όσο και σε επίπεδο εργοστασίου. Η κατάσταση των τιμών στην αγορά της ΕΕ και στην παγκόσμια αγορά, καθώς και το κόστος παραγωγής ζαχαρότευτλων και ζάχαρης στην ΕΕ είναι τέτοιο που η εκτός ποσόστωσης ζάχαρη που παράγεται στην ΕΕ μπορεί να εξαχθεί χωρίς να παραβιάζονται οι δεσμεύσεις της ΕΕ έναντι του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) όσον αφορά επιδοτήσεις.» .

Οι τιμές της ζάχαρης στην παγκόσμια αγορά βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επίπεδα ρεκόρ, κατά πολύ πάνω από την τιμή της αγοράς για τη ζάχαρη ποσόστωσης της ΕΕ. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην Ινδία και στη Βραζιλία επιδείνωσαν το παγκόσμιο έλλειμμα ζάχαρης και μείωσαν περαιτέρω τα αποθέματα ζάχαρης, προκαλώντας αυξητική πίεση στις τιμές της παγκόσμι ας αγοράς.

Αντιθέτως, η πολύ καλή σοδειά στην ΕΕ το 2009 είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή ποσοτήτων ζάχαρης εκτός ποσόστωσης περισσότερων από τις αναμενόμενες. Επίσης, η πολύ καλή σοδειά επέτρεψε στην τιμή της ζάχαρης ποσόστωσης να εξακολουθεί να συγκλίνει προς τη χαμηλότερη τιμή αναφοράς που ισχύει μετά τη μεταρρύθμιση στον τομέα της ζάχαρης, παρά την αυξητική τάση των τιμών της ζάχαρης στην παγκόσμια αγορά.

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει επίσης ότι η μεταρρύθμιση του 2005 στον τομέα της ζάχαρης βελτίωσε τη συνολική ανταγωνιστικότητα του τομέα της ζάχαρης της ΕΕ ενθαρρύνοντας τους παραγωγούς υψηλού κόστους να σταματήσουν την παραγωγή και τους παραγωγούς σε περιοχές που δεν είναι κατάλληλες για καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων να στραφούν σε επικερδέστερες καλλιέργειες.

Επιτυχής αναδιάρθρωση σημαίνει ότι δεν είναι αναγκαία η τελική περικοπή της ποσόστωσης στην ΕΕ

Με βάση αυτό το ιστορικό, η Επιτροπή αποφάσισε ότι δεν είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί η τελική περικοπή ποσόστωσης προκειμένου να επιτευχθεί η διαρθρωτική ισορροπία στην αγορά ζάχαρης της ΕΕ μετά το τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης. Με εθελοντική αποποίηση μέσω του Ταμείου Αναδιάρθρωσης, οι ποσοστώσεις έχουν μειωθεί κατά 96,6 τοις εκατό του αρχικού στόχου των 6 εκατομμυρίων τόνων που τέθηκε κατά τη μεταρρύθμιση. Ως εκ τούτου, η μεταρρύθμιση μπορεί να θεωρηθεί επιτυχής.

Στον ανταγωνιστικότερο και αναδιαθρωθέντα τομέα ζάχαρης της ΕΕ, οι τιμές της αγοράς για τα εκτός ποσόστωσης ζαχαρότευτλα και την εκτός ποσόστωσης ζάχαρη βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάνω από τα επίπεδα του κόστους παραγωγής, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να επιτρέπει τις εξαγωγές πρόσθετης ποσότητας 500.000 τόνων ζάχαρης εκτός ποσόστωσης πριν από τα τέλη Ιουλίου 2010, τηρώντας παράλληλα τις διεθνείς της υποχρεώσεις. Το μέτρο αυτό πρέπει να θεωρηθεί έκτακτο, αποκλειστικά για την περίοδο εμπορίας 2009/2010· και οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα εξακολουθήσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την αγορά της ΕΕ και την παγκόσμια αγορά. Για την περίοδο εμπορίας 2010/2011, το όριο εξαγωγών αναμένεται να τεθεί ξανά στους 650.000 τόνους, όπως καθορίστηκε στον κανονισμό.

Ποσόστωση εισαγωγής ζάχαρη ς που προορίζεται για τη χημική βιομηχανία

Η Επιτροπή εκπονεί ταυτόχρονα κανονισμό που θα επιτρέπει την αδασμολόγητη εισαγωγή 400.000 τόνων ζάχαρης από την παγκόσμια αγορά για να χρησιμοποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα από τη χημική βιομηχανία το 2010/2011 προκειμένου να διασφαλισθεί ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός του εφοδιασμού του εν λόγω τομέα σε πρώτες ύλες, ενός τομέα που ανέκαθεν χρησιμοποιεί την εκτός ποσόστωσης ζάχαρη της ΕΕ.

Π οσόστωση εισαγωγής του πίνακα CXL για εργοστάσια ραφιναρίσματος ακατέργαστης ζάχαρης

Τέλος, η πρόσβαση στην ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για τη βιομηχανία ζάχαρης βάσει των ποσοστώσεων εισαγωγής του πίνακα CXL θα διευκολυνθεί με την άρση της απαίτησης υποβολής πιστοποιητικών εξαγωγής από τη Βραζιλία, την Αυστραλία και την Κούβα για ε ισαγωγές από τις εν λόγω χώρες το 2009/2010. Το πιστοποιητικό καταγωγής θα θεωρείται αρκετό.


Side Bar