Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 59

Bruxelles, den 27. januar 2010

Usædvanlig markedssituation får Kommissionen til at foreslå yderligere eksport i 2009/10 af sukker produceret uden for kvoten. Ingen endelig kvotenedskæring for EU's sukkerproducenter

På torsdag vil Europa-Kommissionen forelægge Forvaltningskomitéen et forslag til forordning, som betyder, at der i produktionsåret 2009/10 (indtil den 31. juli 2010) kan eksporteres yderligere 500 000 tons sukker produceret uden for kvoten. Årsagen til denne midlertidige foranstaltning, som fuldt ud respekterer EU's internationale forpligtelser, skal findes i de usædvanlige markedsforhold, der gør sig gældende både i EU og på verdensplan. Den nuværende situation på sukkermarkedet vil højst sandsynligt ikke gentage sig i fremtiden.

Mariann Fischer Boel, EU-kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter, sagde følgende: "Den nuværende situation på verdensmarkedet er højst usædvanlig. Med en produktion, der er mindre end forbruget, og svindende sukkerlagre er sukkerpriserne steget til hidtil usete højder til skade for forbrugerne i de fattige lande. Denne situation falder sammen med, at omstruktureringen af EU's sukkerindustri er afsluttet. Markedsprisen i EU er sænket, og de mindst konkurrencedygtige producenter har indstillet sukkerproduktionen. Dermed er EU's sukkerindustri blevet mere konkurrencedygtig, både når det gælder sukkerroeproducenterne og sukkerfabrikkerne. Priserne på EU-markedet og verdensmarkedet og produktionsomkostningerne for sukkerroer og sukker i EU ligger på et sådant niveau, at sukker, der er produceret uden for kvoten i EU, kan eksporteres uden at tilsidesætte de forpligtelser vedrørende støtte, som EU har indgået inden for rammerne af WTO.

Verdensmarkedspriserne for sukker er nu rekordhøje og ligger langt over markedsprisen for EU-kvotesukker. Ugunstige vejrforhold i Indien og Brasilien har forværret det globale sukkerunderskud og tæret yderligere på lagrene, hvilket har presset verdensmarkedspriserne i vejret.

Til gengæld har EU's fremragende høst i 2009 medført, at der blev produceret større mængder sukker uden for kvoten end forventet. Det betød også, at prisen på kvotesukker - trods de stigende sukkerpriser på verdensmarkedet - fortsatte med at tilnærme sig den lavere referencepris, som har været gældende siden sukkerreformen. Denne udvikling viser desuden, at sukkerreformen i 2005 har resulteret i en mere konkurrencedygtig europæisk sukkerindustri ved at tilskynde de mindst konkurrencedygtige fabrikker til at indstille produktionen og producenterne i de regioner, der ikke egner sig til dyrkning af sukkerroer, til at dyrke mere rentable afgrøder.

Ingen endelig kvotenedskæring i EU som følge af vellykket omstrukturering

I lyset af ovenstående har Kommissionen besluttet, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en endelig kvotenedskæring for at opnå strukturel balance på EU's sukkermarked, når omstruktureringsperioden er afsluttet. Producenterne har givet frivilligt afkald på kvoter med bistand fra omstruktureringsfonden, og kvoterne er således reduceret med 96,6 % af de 6 mio. tons, som var det oprindelige mål, der blev fastsat ved reformens begyndelse. Reformen kan derfor betragtes som en succes.

Nu, hvor EU's sukkersektor er mere velstruktureret og konkurrencedygtig, er markedsprisen for sukkerroer og sukker, der er produceret uden for kvoten, højere end produktionsomkostningerne. EU kan derfor inden udgangen af juli 2010 eksportere yderligere 500 000 tons sukker, der er produceret uden for kvoten, uden på nogen måde at tilsidesætte de internationale forpligtelser. Dette skal betragtes som en særforanstaltning, som kun gælder for produktionsåret 2009/10. Kommissionen vil fortsat holde nøje øje med EU-markedet og verdensmarkedet. For produktionsåret 2010/11 forventes det, at loftet for eksport igen vil være på 650 000 tons som fastsat i forordningen.

Importkontingent for sukker til den kemiske industri

Kommissionen er samtidig ved at udarbejde en forordning, der skal bane vejen for toldfri import af 400 000 tons sukker fra verdensmarkedet til anvendelse i den kemiske industri i 2010/11 for således at sikre råvareforsyningerne til denne industri, som også traditionelt anvender EU-sukker produceret uden for kvoten.

CXL-i mportkontingenter for sukker til raffinering

Endelig vil det blive lettere at importere råsukker til raffinering inden for rammerne af importkontingenterne i liste CXL, fordi kravet om fremlæggelse af eksportcertifikater for sukker, der importeres fra Brasilien, Australien og Cuba i 2009/10, afskaffes. Det vil være tilstrækkeligt med et oprindelsescertifikat.


Side Bar