Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 59

V Bruselu dne 27. ledna 2010

Komise v důsledku výjimečné situace na trhu navrhuje v roce 2009/10 dodatečný vývoz cukru nepodléhajícího kvótám. Producentům v EU nehrozí žádné konečné snížení kvót.

Evropská komise předloží ve čtvrtek Řídícímu výboru návrh nařízení, jež umožní v hospodářském roce 2009/10 vývoz dalších 500 000 tun cukru nepodléhajícího kvótám (do 31. července 2010). Přijetí tohoto dočasného opatření, při důsledném dodržení mezinárodních závazků EU, umožnily výjimečné podmínky na trhu v EU i na celosvětové úrovni. Současná situace na trhu s cukrem se velice pravděpodobně nebude v budoucnosti opakovat.

Komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boelová uvedla: „Současná situace na světovém trhu je výjimečná. Vzhledem k tomu, že produkce je nižší než spotřeba a zásoby cukru se zmenšují, stouply ceny cukru na nebývalou úroveň, což má neblahý dopad na spotřebitele v chudších zemích. K této situaci došlo v době, kdy je dokončována restrukturalizace odvětví cukru v EU. Tržní cena v EU se snížila a nejméně konkurenceschopní producenti přestali cukr vyrábět. Zvýšila se tak konkurenceschopnost odvětví cukru v EU, a to jak na úrovni producentů řepy, tak na úrovní výrobních závodů. Cenová situace na trzích EU i ve světě a výrobní náklady na řepu a cukr v EU umožňují vývoz cukru vyrobeného v EU, který nepodléhá kvótám, aniž by došlo k porušení závazků EU v rámci subvencí WTO.“

Ceny cukru na světových trzích dosahují v současnosti rekordní výše, výrazně překračující tržní cenu cukru pod léhajícího kvótám EU. Nepříznivé povětrnostní podmínky v Indii a Brazílii přispěly ke zvýšení nedostatku cukru na celém světě a dalšímu snížení zásob cukru, čímž vyvolaly sílící tlak na cenu cukru na světových trzích.

Naopak velice dobrá úroda v EU v roce 2009 vedla k produkci takového množství cukru nepodléhajícího kvótám, které předčilo očekávání. Umožnila rovněž, že se cena cukru podléhajícího kvótám dále přibližovala nižší referenční ceně platné po reformě odvětví cukru, a to na rozdíl od trendu rostoucích cen cukru na světovém trhu. Z tohoto vývoje rovněž vyplývá, že reforma odvětví cukru z roku 2005 zlepšila celkovou konkurenceschopnost tohoto odvětví EU, neboť vedla producenty s vyššími náklady k rozhodnutí zastavit produkci a pěstitele v regionech neuzpůsobených k pěstování řepy přiměla přejít na výnosnější plodiny.

Úspěšná restrukturalizace znamená, že v EU není zapotřebí žádné konečné snížení kvót

Na základě těchto skutečností Komise rozhodla, že v zájmu dosažení strukturální rovnováhy na trhu s cukrem v EU po skončení restrukturalizačního období není třeba uplatnit konečné snížení kvót. Díky dobrovolnému vzdání se kvót v rámci restrukturalizačního fondu byly kvóty sníženy o 96,6 procent původního cíle 6 milionů tun stanoveného v reformě. V tomto smyslu lze reformu považovat za úspěšnou.

V konkurenceschopnějším a restrukturalizovaném odvětví cukru v EU jsou v současnosti tržní ceny za cukrovou řepu i cukr nepodléhající kvótám nad úrovní výrobních nákladů, což umožňuje EU povolit export dodatečného množství 500 000 tun cukru nepodléhajícího kvótám před koncem července 2010 při dodržení mezinárodních závazků. Toto opatření je třeba považovat za výjimečné výlučně pro hospodářský rok 2009/10 a útvary Komise budou dále důsledně sledovat trhy v EU i ve světě. Na rok 2010/11 se očekává vývozní limit opět ve výši 650 000 tun, jak je stanoveno v nařízení.

Dovozní kvóta na cukr pro chemický průmysl

Komise současně připravuje nařízení umožňující bezcelní dovoz 400 000 tun cukru ze světového trhu, který by bylo možné využít v chemickém průmyslu v roce 2010/11, a zajistit tak dlouhodobé plánování dodávek surovin pro toto odvětví, jež rovněž tradičně používá cukr nepodléhající kvótám EU.

Dovozní kvóta CXL pro rafinaci surového cukru

Přístup k surovému cukru určenému k rafinaci v rámci dovozních kvót CXL bude v roce 2009/10 rovněž snazší díky pozastavení požadavku na předkládání vývozních osvědčení z Brazílie, Austrálie a Kuby při dovozu z těchto zemí. Postačí osvědčení o původu.


Side Bar