Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/595

Brüssel, 21. mai 2010

Euroopa Komisjon kutsub kokku õigusküsimustega tegeleva eksperdirühma, et leida lahendusi Euroopa lepinguõigusega seotud probleemidele

Piiriülese ettevõtluse edendamiseks ning tarbija õiguste tagamiseks kutsus Euroopa Komisjon kokku eksperdirühma, et leida lahendusi Euroopa Liidu lepinguõigusega seotud probleemidele. 18-liikmeline töögrupp, kuhu kuulub nii lepinguõiguse eksperte, juriste kui ka tarbijate huvide esindajaid, kohtus täna esimest korda Brüsselis. Suvel algatab komisjon avaliku arutelu, et leida kõige sobivamaid lahendusi Euroopa Liidu lepinguõiguse sidususe parandamiseks. Üks võimalus on valikuline lepinguõigus („28. süsteem”). Selle järgi võib näiteks Prantsuse tarnijaga koostööd tegev Iiri jaemüüja, kes ei tunne Prantsuse seadusi, lepingu sõlmimisel tugineda Euroopa lepinguõigusele. Samuti nõustub Interneti teel kaupu ostev Poola tarbija nn sinisele nupule klikkides, et tehingu suhtes kehtib Euroopa lepinguõiguse standard ning tarbija õigused on tagatud.

26. aprillil 2010 kutsus komisjon kokku Euroopa lepinguõiguse valdkonna ühise tugiraamistiku eksperdirühma (komisjoni otsus 2010/233/EL). Eksperdirühm, kuhu kuuluvad nii õiguseksperdid ning lepinguõiguse küsimustega igapäevaselt tegelevad inimesed, nagu näiteks juristid ja notarid kui ka tarbijad ning ettevõtete esindajad (vt täielikku nimekirja lisast), kohtub kuni 2011. aasta maikuuni kord kuus.

Õigusteadlased, kelle tegevust toetati Euroopa Liidu teadusuuringute ja tehnoloogia kuuendast raamprogrammist (FP6), on eraõiguse valdkonda kuuluva lepinguõiguse temaatikaga mitmeid aastaid tegelenud ning nende töö tulemusel valmis Euroopa lepinguõiguse ühise tugiraamistiku kavand (Draft Common Frame of Reference). Uue kokkukutsutud eksperdirühma ülesanne on muuta kavandi tekst kasutajasõbralikuks ning arusaadavaks. Kavandi kirjutamisel pööratakse tähelepanu lepingu kõikidele etappidele alates lepingueelsetest kohustustest ja lepingu sõlmimisest ning lõpetades õiguskaitsevahenditega lepingu rikkumise ning tagajärgedega lepingu lõpetamise korral.

Eksperdirühma esimest kohtumist, mis keskendus lepingu defineerimise, tõlgendamise ning sõlmimisega seotud küsimustele, juhatas komisjoni õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi (Justice, Freedom and Security Directorate-General) peadirektor Jonathan Faull. Euroopa Parlament ja nõukogu on eksperdirühma kohtumistel vaatleja rollis.

Samuti annab komisjon välja poliitikadokumendi ning algatab suvel avaliku arutelu selleks, et leida parimaid võimalusi lepinguõiguse arendamiseks. Aruteluperiood kestab 2011. aasta jaanuari lõpuni ning selle raames keskendutakse peamiselt tarbijate ning ettevõtete probleemidele piiriüleste tehingute puhul ning pakutakse välja võimalusi nende lahendamiseks.

Üldine taust

Euroopa 2020. aasta strateegia (Europe 2020) raames tegeleb komisjon ühtse turu kitsaskohtade kõrvaldamisega, eelkõige pakkudes tarbijalepingute ühtlustatud vorme, ELi näidislepingu sätteid ja edendades Euroopa Liidu lepinguõiguse sidusust. Kõnealuse strateegia algatas Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso 3. märtsil 2010 (IP/10/225).

Eksperdirühm tugineb oma tegevuses kahele maikuus avaldatud olulisele aruandele: endise siseturu- ja konkurentsivoliniku professor Mario Monti uuele ühtse turu strateegiale (A New Strategy for the Single Market) ja Euroopa 2030. aasta projektile (Project Europe 2030), mida juhib Hispaania endine peaminister Felipe González Márquez. Mõlemas aruandes käsitletakse Euroopa Liidu väljakutseid majandus- ja sotsiaalvaldkonnas ning pakutakse välja lahendusi küsimustele, kuidas EL saaks tegeleda selliste üleeuroopaliste probleemidega nagu kliimamuutused, elanikkonna vananemine, kodanike tööhõive ja sotsiaalabi.

19. mail 2010 tutvustas komisjon digitaalarengu tegevuskava (IP/10/581), mis keskendub Euroopa lepinguõiguse potentsiaalile kujundada tarbijate ja ettevõtete jaoks digitaalne ühtne turg.

Lisateave

Justiits- ja siseküsimuste veebisait:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

ELi õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku ning Euroopa Komisjoni asepresidendi Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

LIST OF MEMBERS OF THE EXPERT GROUP

Ms Susanne Czech, European E-commerce and Mail Order Trade Association

Professor Fernando Gomez, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Professor Luc Grynbaum, Université Paris-Descartes

Professor Torgny Håstad, Justiteråd Högsta domstolen, Stockholm

Professor Martijn W. Hesselink, University of Amsterdam

Professor Miklos Kiraly, Eötvös Loránd University, Budapest

Professor Irene Kull, Faculty of Law, Tartu

Maître Pierre Levêque, Avocat au Barreau de Paris

Professor Paulo Mota Pinto, Universidade de Coimbra

Professor Jerzy Pisulinski, University Jagiellonian, Krakow

Mr Bob Schmitz, European Consumer Consultative Group, Luxembourg

Professor Hans Schulte-Nölke, European Legal Studies Institute, Osnabrück

Professor Jules Stuyck, Avocat au Barreau de Bruxelles

Professor Anna Veneziano, Università degli Studi di Teramo

Maître Ioana Lambrina Vidican, Notary, Bucharest

Professor Simon Whittaker, University of Oxford

Professor Hugh Beale, University of Warwick

Professor Eric Clive, University of Edinburgh

-------------------------------------------

Professor Bénédicte Fauvarque-Cosson, Université Panthéon-Assas, and Professor Christian von Bar, University of Osnabrück, are Special Advisors to Vice-President Viviane Reding on European contract law. The professors will give the Vice-President advice on the conclusions of the group’s work.


Side Bar