Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/595

Βρυξέλλες, 21 Μάιου 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκαλεί μία ομάδα νομικών εμπειρογνωμόνων για να εξευρεθούν λύσεις στον τομέα του δικαίου των συμβάσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιδιώκοντας την τόνωση των διασυνοριακών συναλλαγών και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, συγκάλεσε μια νέα ομάδα εμπειρογνωμόνων επιφορτισμένη με το καθήκον να προτείνει τρόπους βελτίωσης το δικαίου των συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ομάδα η οποία απαρτίζεται από 18 εμπειρογνώμονες σε θέματα δικαίου των συμβάσεων, νομικούς και εκπροσώπους των καταναλωτών συνήλθε για πρώτη φορά σήμερα στις Βρυξέλλες. Η Επιτροπή θα ξεκινήσει κατά τη διάρκεια του θέρους δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο για να βελτιωθεί η συνοχή των νομοθεσιών που αφορούν τις συμβάσεις. Μια πιθανή λύση θα μπορούσε να είναι ένα προαιρετικό ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων (ή «28ο σύστημα»). Για παράδειγμα ένας ιρλανδός έμπορος λιανικής πώλησης που συναλλάσσεται με γάλλο προμηθευτή και ο οποίος δεν γνωρίζει το γαλλικό δίκαιο, θα μπορούσε να επιλέξει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου όσον αφορά τη μεταξύ τους σύμβαση. Επιπλέον, ένας πολωνός καταναλωτής που προβαίνει σε αγορές στο Διαδίκτυο θα μπορούσε να πατήσει ένα «μπλε πλήκτρο» στον ιστότοπο και να επιλέξει την ευρωπαϊκή πράξη που αφορά το δίκαιο των συμβάσεων, γεγονός που θα του εξασφάλιζε υψηλό βαθμό προστασίας ως καταναλωτή.

Στις 26 Απριλίου 2010, η Επιτροπή συγκρότησε ομάδα εμπειρογνωμόνων για ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων (απόφαση 2010/233/ΕΕ της Επιτροπής). Μέχρι τον Μάιο 2011, η εν λόγω μονάδα θα συνέρχεται άπαξ μηνιαίως. Αυτή η μονάδα θα συγκεντρώνει νομικούς από τον πανεπιστημιακό χώρο, πρόσωπα που ασχολούνται καθημερινά με θέματα που αφορούν το δίκαιο των συμβάσεων όπως δικηγόροι και συμβολαιογράφοι, καθώς και εκπροσώπους των καταναλωτών και των επιχειρήσεων (βλέπε αναλυτικό κατάλογο στο παράρτημα).

Θεωρητικοί του δικαίου, χρηματοδοτούμενοι από το γενικό πρόγραμμα έρευνας της ΕΕ (FP6), εργάζονται εδώ και πολλά χρόνια σε αυτόν τον πολύπλοκο τομέα του ιδιωτικού δικαίου. Η εργασία τους κατέληξε σε ένα Σχέδιο Κοινού Πλαισίου Αναφοράς. Η νέα ομάδα θα προετοιμάσει ένα εύχρηστο κείμενο σε απλή γλώσσα. Το σχέδιο κειμένου που θα συντάξει θα εξετάζει τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής μιας σύμβασης – από τις προσυμβατικές υποχρεώσεις και την κατάρτιση της σύμβασης μέχρι τα ένδικα μέσα σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης και τις συνέπειες της καταγγελίας.

Ο κ Jonathan Faull, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας, προήδρευσε στην πρώτη συνεδρίαση, η οποία επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τον ορισμό της σύμβασης, την ερμηνεία της και την κατάρτισή της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της ομάδας ως παρατηρητές.

Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει επίσης ένα έγγραφο γενικής πολιτικής και θα ξεκινήσει κατά τη διάρκεια του θέρους δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον καλύτερο τρόπο βελτίωσης του δικαίου των συμβάσεων στην Ευρώπη. Η διαβούλευση θα διεξαχθεί μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2011 και θα αφορά τα διασυνοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις και τον καλύτερο τρόπο επίλυσής τους.

Γενικό πλαίσιο

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρώπη 2020, η Επιτροπή καταβάλει προσπάθειες για την άρση των φραγμών που παρεμποδίζουν την ενιαία αγορά, κυρίως προτείνοντας εναρμονισμένες λύσεις για τις συμβάσεις που συνάπτονται με τους καταναλωτές και τις ευρωπαϊκές πρότυπες συμβατικές ρήτρες και σημειώνοντας πρόοδο προς την κατεύθυνση ενός πιο συνεκτικού ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων. Η συγκεκριμένη στρατηγική τέθηκε σε εφαρμογή από τον πρόεδρο José Manuel Barroso στις 3 Μαρτίου 2010 (IP/10/225).

Η συνεδρίαση της ομάδας εμπειρογνωμόνων ακολουθεί τη δημοσίευση, κατά τον τρέχοντα μήνα Μάιο, δύο σημαντικών εκθέσεων για τις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Πρόκειται για το έγγραφο με τον τίτλο Νέα στρατηγική για την Ενιαία Αγορά του καθηγητή κ. Mario Monti, πρώην Επιτρόπου για την ενιαία αγορά και τον ανταγωνισμό, και για την έκθεση Σχέδιο Ευρώπη 2030, της ομάδας προβληματισμού που τελεί υπό την προεδρία του πρώην ισπανού πρωθυπουργού Felipe González Márquez. Οι εκθέσεις αυτές προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να αντιμετωπίσει πανευρωπαϊκές προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η γήρανση του πληθυσμού, η απασχόληση και η κοινωνική προστασία των πολιτών.

Στις 19 Μάιου 2010, η Επιτροπή παρουσίασε ένα Ψηφιακό θεματολόγιο (IP/10/581) το οποίο τόνιζε τις ευκαιρίες που θα προσέφερε ένα ευρωπαϊκό δίκαιο συμβάσεων για την ολοκλήρωση μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες

Αίθουσα Τύπου «Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις»:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Αρχική ιστοσελίδα της κας Viviane Reding, Αντιπροέδρου και Επιτρόπου Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών δικαιωμάτων και Ιθαγένειας:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_el.htm

ANNEX

LIST OF MEMBERS OF THE EXPERT GROUP

Ms Susanne Czech, European E-commerce and Mail Order Trade Association

Professor Fernando Gomez, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Professor Luc Grynbaum, Université Paris-Descartes

Professor Torgny Håstad, Justiteråd Högsta domstolen, Stockholm

Professor Martijn W. Hesselink, University of Amsterdam

Professor Miklos Kiraly, Eötvös Loránd University, Budapest

Professor Irene Kull, Faculty of Law, Tartu

Maître Pierre Levêque, Avocat au Barreau de Paris

Professor Paulo Mota Pinto, Universidade de Coimbra

Professor Jerzy Pisulinski, University Jagiellonian, Krakow

Mr Bob Schmitz, European Consumer Consultative Group, Luxembourg

Professor Hans Schulte-Nölke, European Legal Studies Institute, Osnabrück

Professor Jules Stuyck, Avocat au Barreau de Bruxelles

Professor Anna Veneziano, Università degli Studi di Teramo

Maître Ioana Lambrina Vidican, Notary, Bucharest

Professor Simon Whittaker, University of Oxford

Professor Hugh Beale, University of Warwick

Professor Eric Clive, University of Edinburgh

-------------------------------------------

Professor Bénédicte Fauvarque-Cosson, Université Panthéon-Assas, and Professor Christian von Bar, University of Osnabrück, are Special Advisors to Vice-President Viviane Reding on European contract law. The professors will give the Vice-President advice on the conclusions of the group’s work.


Side Bar