Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/10/592

Brussel, 20 mei 2010

Staatssteun: Commissie geeft groen licht voor herstructurering Belgische verzekeraar Ethias

De Europese Commissie heeft groen licht gegeven voor een herkapitalisatie van 1,5 miljard EUR die België in het kader van de herstructurering van Ethias heeft verleend. Deze Belgische verzekeraar was in 2008 door de financiële crisis in zware problemen gekomen. Na toetsing aan de EU-staatssteunregels kon de Commissie concluderen dat het herstructureringsplan van Ethias niet alleen de nodige maatregelen bevat die de onderneming opnieuw levensvatbaar kunnen maken, maar ook een oplossing biedt voor de concurrentieverstoring die de overheidssteun met zich brengt. Om de kosten van de herstructurering zo veel mogelijk uit eigen middelen te kunnen financieren zal Ethias haar divisie levensverzekeringen particulieren en een aantal andere activa van de hand doen of afbouwen. Daarom is de Commissie ervan overtuigd dat het herstructureringsplan in lijn is met haar mededeling over herstructureringen in de financiële sector in het kader van de financiële crisis (zie IP/09/1180). Het plan is dan ook verenigbaar met artikel 107, lid 3, onder b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

Joaquίn Almunia, Vicevoorzitter van de Commissie en belast met het mededingingsbeleid: "Ethias heeft een ingrijpend herstructureringsplan uitgewerkt met onder meer aanpassingen op corporate governance niveau. Dat moet ervoor zorgen dat de fouten uit het verleden niet worden herhaald. Deze zaak is een mooi voorbeeld van hoe passende oplossingen kunnen worden uitgewerkt in constructief en nauw overleg met nationale autoriteiten."

Ethias opereerde van oudsher als een groep van onderlinge verzekeringsverenigingen. Zij was de op twee na grootste verzekeraar (gerekend naar marktaandeel) op de Belgische verzekeringsmarkt en had eind 2008 een balanstotaal van 28,6 miljard EUR. Bij het uitbreken van de financiële crisis kreeg Ethias te kampen met een verlies aan vertrouwen bij haar cliënten en stond zij voor een zware liquiditeitscrisis omdat cliënten plots massaal hun tegoeden gingen opvragen. In oktober 2008 heeft de Belgische Staat aan Ethias een kapitaalinjectie van 1,5 miljard EUR toegekend.

De Commissie heeft deze herkapitalisatie op 12 februari 2009 tijdelijk goedgekeurd als reddingssteun (zie IP/09/254), op voorwaarde dat België een plan indiende voor de herstructurering van Ethias. Ethias ontving, in verhouding tot de omvang van de onderneming, zeer veel steun, wat een duidelijk indicatie was dat een diepgaande herstructurering nodig was om de groep in de toekomst opnieuw levensvatbaar te maken.

Volgens het herstructureringsplan zal Ethias haar divisie levensverzekeringen particulieren volledig afbouwen; deze was namelijk de onmiddellijke oorzaak van haar problemen in het verleden. Andere maatregelen om de levensvatbaarheid te herstellen zijn onder meer een heroriëntering van Ethias' beleggingsportefeuille naar minder volatiele asset classes. Het nieuwe beleggingsbeleid van Ethias is gebaseerd op een bijgesteld risicobeheer en een diversificatie van de risico's.

Om de injectie van overheidskapitaal te kunnen laten plaatsvinden, diende Ethias haar ondernemingsstructuur te veranderen - van een onderlinge verzekeringsvereniging in een naamloze vennootschap. In deze nieuwe structuur heeft het merendeel van de vroegere eigenaren (de polishouders van de onderlinge verzekeringsvereniging) hun collectieve zeggenschap over de onderneming verloren, alsmede hun aandeel in toekomstige winsten. Zodoende hebben de traditionele eigenaren een aanzienlijk deel van de lasten van de herstructurering voor hun rekening genomen. Als een verdere bijdrage in de kosten van de herstructurering zal Ethias haar herverzekeringsdochter BelRé afstoten en zal zij in de kosten snijden.

Ten slotte biedt het plan ook adequate oplossingen voor de concurrentieverstoringen die de staatsinterventie met zich brengt: Nateus, een Belgische verzekeringsdochter, wordt afgestoten en zelf doet Ethias gedragstoezeggingen op het punt van de tarifering van haar verzekeringsproducten.

Alles samen genomen, zal met deze herstructureringsmaatregelen de balans tegen eind 2013, aangepast voor nieuwe groei, met 38% krimpen ten opzichte van de omvang van de onderneming eind 2008..

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidkwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar onder zaaknummer N 256/2009. Een overzicht van de recentste beschikkingen en besluiten inzake staatssteun die op internet en in het Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in State Aid Weekly e-News.


Side Bar