Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/589

Bryssel den 20 maj 2010

EU vill förbättra romers boende

Europaparlamentet har godkänt ett förslag från Europeiska kommissionen som gör det möjligt att använda EU:s regionalstöd till bättre boende för marginaliserade folkgrupper. Denna åtgärd, som förankrats hos medlemsstaterna, kommer särskilt väl till pass för romerna, en folkgrupp på uppskattningsvis 10–12 miljoner människor i Europa som ofta bor under oerhört missgynnade och segregerade förhållanden.

– Romerna är Europas största minoritet, och de drabbas ofta av marginalisering, fattigdom och social utestängning. Jag välkomnar det här beslutet, som gör det möjligt för regionalpolitiken att bidra till att bryta den onda cirkel som de här folkgrupperna tycks ha fångats i. Det här bör bli ett led i ett bredare angreppssätt som också omfattar utbildning, hälsa, socialpolitik och sysselsättning, säger Johannes Hahn, ledamot av kommissionen med ansvar för regionalpolitik.

Tidigare var reglerna för strukturfonderna mycket restriktiva för stöd till boende: stödet fick bara gå till de tolv nya EU-länderna (även om det nyligen har införts undantag för energibesparingar och förnybar energi), och till renoveringar av befintliga flerfamiljshus i stadsområden. Romerna bor dock främst i segregerade landsbygdsområden i enfamiljsbostäder.

De åtgärder som nu har antagits innebär att medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) får gå till bostadsstöd för marginaliserade folkgrupper i alla EU-länder. Ändringen är uttryckligen men inte enbart inriktad på romerna. Den täcker ersättning av befintliga hus men också bygge av nya, både i städerna och på landsbygden. Eruf-medel går inte till privatägda hus utan bara till projekt som drivs av det allmänna.

Bostadsstöd som komplement till andra åtgärder

Bostäder är en förutsättning för att romerna ska kunna integreras bättre i samhället. Bostadspolitiken bör dock också utgöra en del av ett helhetsgrepp som de nationella och regionala myndigheterna tar på situationen, där även utbildning, utveckling av färdigheter, sysselsättning och hälsa ingår.

EU:s strukturfonder lämnar redan stöd till projekt med inriktning på romer, exempelvis utbildning under tidig barndom, sysselsättning, mikrofinans och jämlikhet (särskilt jämställdhet). Som exempel kan nämnas att tack vare EU:s stöd (1,11 miljoner euro) kommer ett nytt projekt för stadsförnyelse att genomföras i ett av de största romska områdena i Ungern i staden Nyiregyhaza. Den segregerade skolgången kommer att avskaffas, medan gator, lekplatser och barnomsorg ska förnyas.

Förutom pengarna i de regionalpolitiska programmen har Europaparlamentet dessutom anslagit 5 miljoner euro till Europeiska kommissionen för ett pilotprojekt om integrering av romer. Projektet har tre delar: utbildning under tidig barndom, mikrofinans och informationsverksamhet. Projektet genomförs under 2010 och är främst inriktat på romer i Central- och Östeuropa.

Bakgrund

Kommissionen lade fram sitt förslag i juli 2009, och förslaget diskuterades sedan i Europaparlamentet och av medlemsländerna i rådet.

Forskningen visar att över 50 % av romerna i Central- och Östeuropa bor i helt eller delvis segregerade områden, och att tendensen mot ökad isolering tilltagit de senaste 15 åren.

År 2010 har utsetts till Europaåret för bekämpning av fattigdom och social utestängning.

Mer information:

http://ec.europa.eu/roma


Side Bar