Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/589

Bruselj, 20. maja 2010

EU sprejela nove ukrepe za izboljšanje stanovanjskih razmer romskih skupnosti

Evropski parlament je dal zeleno luč predlogu Evropske komisije, ki omogoča, da se evropska sredstva za regionalni razvoj uporabijo za izboljšanje stanovanjskih razmer marginaliziranih skupnosti. Ta ukrep, o katerem so se predhodno sporazumele države članice, bo zlasti dobrodošel za romsko populacijo, ki po ocenah zajema okoli 10–12 milijonov oseb v Evropi ter pogosto živi v skrajnem pomanjkanju in ločeno od ostale populacije.

Komisar za regionalno politiko Johannes Hahn pozdravlja to odločitev: „Romska skupnost je največja evropska manjšina in je pogosto žrtev marginalizacije, pomanjkanja in socialne izključenosti. Pozdravljam današnjo odločitev, s katero bo regionalna politika lahko prispevala k prekinitvi začaranega kroga, v katerega so, kot je videti, te skupnosti ujete. Ta ukrep mora biti del celostnega pristopa, ki zajema tudi ukrepe na področju izobraževanja, zdravstva, socialnih zadev in zaposlovanja.“

Zakonodaja o strukturnih skladih je prvotno zelo omejevala ukrepe na stanovanjskem področju, saj je bilo do njih upravičenih dvanajst novih držav članic EU (z nedavnimi izjemami glede ukrepov v zvezi z energetsko učinkovitostjo in obnovljivo energijo), omejeni pa so bili na obnovo obstoječih večstanovanjskih bivalnih prostorov na urbanih območjih. Romska populacija pa večinoma živi ločeno na podeželju in v enodružinskih bivališčih.

Novo sprejeti ukrepi bodo razširili uporabo Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) na ukrepe na stanovanjskem področju za marginalizirane skupnosti v vseh državah članicah. Ta sprememba je izrecno, vendar ne izključno, namenjena romski populaciji. Zajema nadomestitev obstoječih hiš ter izgradnjo novih, tako na podeželju kot na urbanih območjih. Sredstva ESRR bodo lahko pridobili le projekti, ki jih izvajajo nacionalni organi, in ne projekti zasebnega lastništva.

Urejene stanovanjske razmere del širših ukrepov

Urejene stanovanjske razmere so odločilni dejavnik za izboljšanje vključevanja Romov. Vendar bi morale biti del „celostnega pristopa“, ki bi ga oblikovali in izvajali nacionalni in regionalni organi, da bi zajemal tudi druga vprašanja, na primer izobraževanje, usposabljanje, zaposlovanje in zdravstvo.

Evropski strukturni skladi že sofinancirajo številne projekte, namenjene romskim skupnostim, na primer na področju vzgoje v zgodnjem otroštvu, zaposlovanja, mikrofinanc in enakih možnosti (zlasti enakosti spolov). EU je na primer investirala 1,11 milijona evrov za nov projekt urbane obnove v mestu Nyiregyhaza, kjer je ena največjih romskih sosesk na Madžarskem. Ločene šole se bodo ukinile, obnovile pa se bodo ceste, otroška igrišča in storitve varstva otrok.

Evropski parlament je poleg razpoložljivih sredstev iz programov regionalne politike Evropski komisiji dodelil 5 milijonov evrov za pilotni projekt vključevanja Romov v treh sklopih: vzgoja v zgodnjem otroštvu, mikrofinance in ozaveščanje. Projekt se bo izvajal leta 2010 in je namenjen zlasti romskim skupnostim v srednji in vzhodni Evropi.

Opomba za urednike

Komisija je julija 2009 predložila predlog, ki so ga nato obravnavali Evropski parlament in države članice v okviru Sveta.

Izsledki raziskav kažejo, da v srednje- in vzhodnoevropskih državah več kot 50 % romske populacije živi v delno ali popolnoma ločenih soseskah. Gre za trend osamitve, ki se je okrepil v zadnjih 15 letih.

Leto 2010 je bilo razglašeno za evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/roma


Side Bar