Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/589

V Bruseli 20. mája 2010

EÚ prijíma nové opatrenia na zlepšenie podmienok bývania rómskeho obyvateľstva

Európsky parlament odobril návrh Európskej komisie, ktorý umožňuje používať prostriedky európskych regionálnych fondov na zlepšenie bývania marginalizovaných skupín obyvateľstva. Toto opatrenie, ktoré už odsúhlasili členské štáty, uvíta najmä rómske obyvateľstvo, ku ktorému podľa odhadu patrí okolo 10 až 12 miliónov obyvateľov Európy, ktorí často žijú v podmienkach extrémnej biedy a segregácie.

Komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn toto rozhodnutie uvítal slovami: „Rómovia sú najväčšou menšinou v Európe a často trpia marginalizáciou, biedou a sociálnym vylúčením. Teším sa dnešnému rozhodnutiu, vďaka ktorému sa v rámci regionálnej politiky vytvoria možnosti na prelomenie začarovaného kruhu, v ktorom sa tieto skupiny obyvateľstva zdajú byť uväznené. Malo by to tvoriť súčasť celkového prístupu zahŕňajúceho tiež opatrenia v oblasti vzdelávania, zdravia, sociálnych vecí a zamestnanosti.“

Právne predpisy týkajúce sa regionálnych fondov boli doteraz priveľmi obmedzujúce, pokiaľ ide o zásahy v oblasti bývania, keďže oprávnenie na čerpanie prostriedkov sa obmedzovalo na dvanásť nových členských štátov (s nedávnymi výnimkami zavedenými pre oblasť energetickej úspornosti a opatrenia týkajúce sa obnoviteľných energií) a na renováciu existujúcich bytových domov v mestských oblastiach. Rómske obyvateľstvo však väčšinou žije v segregovaných vidieckych oblastiach v rodinných domoch.

Vďaka novo prijatým opatreniam sa prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) budú môcť používať aj na zásahy v oblasti bývania v prospech marginalizovaných skupín obyvateľstva vo všetkých členských štátoch. Táto zmena právnych predpisov je výslovne, ale nie výlučne zameraná na rómske obyvateľstvo. Zahŕňa nahradenie existujúcich domov ako aj výstavbu nových domov vo vidieckych i v mestských oblastiach. Financovanie z EFRR by sa nevzťahovalo na súkromné vlastníctvo, ale len na projekty realizované verejnými orgánmi.

Podpora bývania ako doplnok rozsiahlejších opatrení

Bývanie sa považuje za rozhodujúci faktor zlepšenia integrácie Rómov. Zároveň by však malo byť súčasťou „integrovaného prístupu“ koncipovaného a realizovaného vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi, ktorým by sa mali riešiť také otázky ako vzdelávanie, rozvoj zručností, zamestnanosť a zdravie.

Z Európskych štrukturálnych fondov sa už spolufinancuje niekoľko projektov zameraných na rómske obyvateľstvo, napr. vzdelávanie v ranom detstve, zamestnanosť, mikrofinancie a rovnaké príležitosti (najmä rovnosť medzi ženami a mužmi). Vďaka investíciám EÚ (1,11 miliónov EUR) sa napríklad zrealizuje nový projekt regenerácie sídiel v jednej z najväčších rómskych štvrtí v Maďarsku – v meste Nyíregyháza. Zruší sa segregovaná škola a obnovia sa cesty, ihriská a služby starostlivosti o deti.

Okrem finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii v rámci programov regionálnej politiky, Európsky parlament pridelil Európskej komisii 5 miliónov EUR na pilotný projekt pre začlenenie Rómov, ktorý zahŕňa tieto tri oblasti: vzdelávanie v ranom detstve, mikrofinancie a zvyšovanie povedomia. Projekt sa realizuje počas roka 2010 a je zameraný najmä na rómske obyvateľstvo v strednej a východnej Európe.

Poznámka pre redaktorov

Komisia tento návrh predložila v júli 2009 a následne ho prerokoval Európsky parlament a členské štáty v Rade.

Z výsledkov výskumu vyplýva, že v krajinách strednej a východnej Európy žije viac ako 50 % rómskeho obyvateľstva v čiastočne alebo úplne segregovaných štvrtiach. Pritom tento trend smerom k izolácii sa v priebehu posledných 15 rokov posilnil.

Rok 2010 bol vyhlásený za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Viac informácii nájdete na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/roma


Side Bar