Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/589

Brussel, 20 mei 2010

EU stelt nieuwe maatregelen vast ter verbetering van de woonomstandigheden van de Roma-gemeenschappen

Het Europees Parlement heeft groen licht gegeven voor een voorstel van de Europese Commissie waardoor gebruik kan worden gemaakt van Europese regionale financiering voor de verbetering van de huisvesting van gemarginaliseerde gemeenschappen. Deze maatregel, die eerder door de lidstaten is goedgekeurd, zal bijzonder worden toegejuicht door de Roma-populatie, die wordt geschat op 10 à 12 miljoen mensen in Europa die vaak in uiterst armoedige en gesegregeerde omstandigheden leven.

Johannes Hahn, commissaris voor Regionaal beleid, juicht het besluit toe: "De Roma-gemeenschap is de grootste minderheidsgroep in Europa, die vaak het slachtoffer is van marginalisatie, kansarmoede en sociale uitsluiting. Ik juich het besluit van vandaag toe, dat het regionale beleid in staat zal stellen de vicieuze cirkel te helpen doorbreken waarin deze gemeenschappen lijken te zijn opgesloten. Dit moet deel uitmaken van een algemene aanpak die ook acties op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, sociale zaken en werkgelegenheid omvat."

De wetgeving inzake de structuurfondsen was vroeger zeer restrictief wat huisvestingsmaatregelen betreft, waarvan de subsidiabiliteit beperkt was tot de twaalf nieuwe EU-lidstaten (met recente uitzonderingen voor maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie), en tot de renovatie van bestaande meergezinswoningen in stedelijke gebieden. De Roma-populaties leven echter grotendeels in gesegregeerde plattelandsgebieden en in eengezinswoningen.

De nieuwe goedgekeurde maatregelen zullen het gebruik van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFO) uitbreiden tot huisvestingsprojecten ten behoeve van gemarginaliseerde gemeenschappen in alle lidstaten. De wijziging is expliciet maar niet exclusief gericht op de Roma-populatie. Zij betreft de vervanging van bestaande woningen alsook de bouw van nieuwe woningen in zowel plattelands- als stadsgebieden. De financiering uit het EFRO is niet van toepassing op woningen in privé-eigendom maar geldt alleen voor door de overheid uitgevoerde projecten.

Huisvestingssteun ter aanvulling van ruimere acties

Er wordt algemeen erkend dat de huisvesting een belangrijke factor is voor de verbetering van de integratie van de Roma. Zij moet echter ook deel uitmaken van een geïntegreerde aanpak, die door de nationale en regionale autoriteiten wordt opgezet en ten uitvoer gelegd om ook andere kwesties te bestrijken zoals onderwijs, ontwikkeling van vaardigheden, werkgelegenheid en gezondheidszorg.

Uit de Europese structuurfondsen wordt reeds een aantal op de Roma-gemeenschappen gerichte projecten medegefinancierd, bijvoorbeeld op het gebied van kleuteronderwijs, werkgelegenheid, microfinanciering en gelijke kansen (met name gendergelijkheid). Dankzij een EU-investering (1,11 miljoen euro) zal bijvoorbeeld een stadsvernieuwingsproject worden uitgevoerd in een van de grootste Roma-wijken in Hongarije, in de stad Nyiregyhaza. De gesegregeerde school zal worden afgebroken en wegen, speelterreinen en kinderopvangvoorzieningen zullen worden gerenoveerd.

Naast de financiering via de programma's van het regionaal beleid heeft het Europees Parlement de Europese Commissie een bedrag van 5 miljoen euro toegekend voor een proefproject in verband met de inclusie van de Roma, dat uit drie delen bestaat: kleuteronderwijs, microfinanciering en bewustmaking. Het project wordt in 2010 uitgevoerd en is vooral gericht op de Roma-gemeenschappen in Centraal- en Oost-Europa.

Ter informatie

De Commissie heeft haar voorstel in juli 2009 voorgelegd en het is daarna door het Europees Parlement en de lidstaten in de Raad besproken.

Uit onderzoek is gebleken dat in de Centraal- en Oost-Europese landen meer dan 50% van de Roma-populatie in gedeeltelijk of volledig gesegregeerde wijken woont – een isolatietrend die de laatste 15 jaren is versterkt.

2010 is uitgeroepen tot Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.

Nadere informatie:

http://ec.europa.eu/roma


Side Bar