Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/589

Briuselis, 2010 m. gegužės 20 d.

ES patvirtino naujas priemones, kuriomis romų bendruomenėms sudaroma daugiau galimybių gerinti būstus

Europos Parlamentas pritarė Europos Komisijos pasiūlymui, pagal kurį Europos regioninės plėtros fondo lėšas bus galima naudoti siekiant atskirtas bendruomenes geriau aprūpinti būstu. Ši valstybių narių jau aptarta priemonė bus labai svarbi romų bendruomenei, kurią, kaip manoma, Europoje sudaro apie 10-12 milijonų žmonių, dažnai gyvenančių didelio skurdo ir segregacijos sąlygomis.

Šį sprendimą palankiai įvertino už regioninę politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johannesas Hahnas: „Romų bendruomenė – didžiausia iš Europos mažumų, – dažnai gyvena atskirta nuo visuomenės ir skurde. Pritariu šiandienos sprendimui, kuriuo sudaromos sąlygos naudoti regioninės politikos programas tam, kad būtų nutrauktas užburtas ratas, kuriame šios bendruomenės atrodo esančios įkalintos. Tai turėtų būti bendro požiūrio, kurio būtų laikomasi ir švietimo, sveikatos apsaugos, socialinių reikalų ir užimtumo sričių veikloje, dalis.“

Anksčiau struktūrinių fondų teisės aktuose buvo labai daug apribojimų šių fondų lėšas naudoti būsto darbams – gauti lėšų galėjo tik dvylika naujų ES valstybių narių (neseniai padaryta išimčių taikant su energijos vartojimo efektyvumu ir atsinaujinančia energija susijusias priemones) ir tik esamiems miesto daugiabučiams atnaujinti. Tačiau romai daugiausia gyvena izoliuotose kaimo vietovėse vienai šeimai skirtuose būstuose.

Pagal naujas patvirtintas priemones visų valstybių narių socialiai atskirtoms bendruomenėms bus sudarytos palankesnės sąlygos būsto darbams gauti Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų. Šis dalinis pakeitimas labiausiai skirtas romams, bet ne vien jų bendruomenėms. Jis taikomas esamų namų perstatymui, taip pat – naujų namų kaimo ir miesto vietovėse statybai. ERPF lėšos skiriamos ne privačių savininkų, o tik valdžios institucijų vykdomiems projektams.

Parama būstui – įvairesnės veiklos dalis

Aprūpinimas būstu laikomas esminiu romų integracijos gerinimo veiksniu. Tačiau tai turėtų būti nacionalinių ir regioninių valdžios institucijų parengto ir vykdomo integruoto metodo, kuriuo siekiama spręsti ir kitus klausimus, kaip antai švietimo, gebėjimų ugdymo, užimtumo ir sveikatos apsaugos, dalis.

Europos struktūrinių fondų lėšomis jau bendrai finansuojami tam tikri romų bendruomenėms skirti projektai (pavyzdžiui, ikimokyklinio ugdymo, užimtumo, mikrokreditų naudojimo ir lygių galimybių, ypač lyčių lygybės). Naudojant ES investicijas – 1,11 mln. EUR – Nyredhazoje, kur gyvena bene didžiausia Vengrijoje romų bendruomenė, bus vykdomas naujas miesto atkūrimo projektas. Atskirtosios mokyklos bus uždarytos, o keliai, žaidimų aikštelės ir vaikų priežiūros įstaigos – atnaujinti.

Be lėšų, kurias galima gauti pagal regioninės politikos programas, Europos Parlamentas skyrė 5 mln. EUR Europos Komisijos vykdomam bandomajam romų įtraukties projektui, kurį sudaro trys kryptys: ikimokyklinis ugdymas, mikrokreditų naudojimas ir visuomenės informavimas. Projektas vykdomas 2010 m. ir labiausiai skirtas Vidurio ir Rytų Europos romų bendruomenėms.

Pastaba leidėjams

2009 m. liepos mėnesį Komisija pateikė pasiūlymą, kurį Europos Parlamentas ir valstybės narės apsvarstė Taryboje.

Iš tyrimo duomenų matyti, kad Vidurio ir Rytų Europos šalyse per 50 % romų gyvena iš dalies arba visiškai izoliuotose vietovėse; pastaruosius penkiolika metų ši tendencija gyventi izoliuotai didėjo.

2010 m. skelbiami Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metais.

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/roma


Side Bar