Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/589

Brüssel, 20. mai 2010

Euroopa Liit võtab uusi meetmeid mustlaskogukondade elamistingimuste parandamiseks

Euroopa Parlament andis rohelise tule Euroopa Komisjoni ettepanekule, mis võimaldab kasutada Euroopa piirkondlike rahastamisprogrammide vahendeid tõrjutud kogukondade elamistingimuste parandamiseks. Kui liikmesriigid meetme heaks kiidavad, on see eriti hea uudis Euroopa mustlastele, keda on hinnanguliselt 10–12 miljonit ja kes elavad sageli äärmises puuduses ja eraldatuses.

Regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn tervitab seda otsust: Mustlaskogukond on Euroopa suurim rahvusvähemus, kelle osaks on sageli vaesus ja sotsiaalne tõrjutus. Ma tervitan tänast otsust, mis aitab sel kogukonnal katkestada tekkinud nõiaring regionaalpoliitika toel. Uus meede peaks olema osa terviklikust strateegiast, mis hõlmab ka haridust, tervishoidu, sotsiaalvaldkonda ja tööhõivet.”

Struktuurifonde käsitlevad õigusaktid olid varem elamumajandusmeetmete suhtes väga piiravad. Abikõlblikud olid vaid 12 uut liikmesriiki (v.a hiljutised erandid energiatõhususe ja taastuvenergia meetmete osas) ning lubatud oli vaid olemasolevate korterelamute renoveerimine linnades. Mustlaskogukonnad elavad aga enamasti eraldatud maapiirkondades ühepereelamutes.

Uued meetmed võimaldavad kasutada Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahendeid tõrjutud kogukondadele suunatud elamumajandusmeetmete tarbeks kõikides liikmesriikides. Parandusettepaneku puhul peetakse silmas eelkõige – kuid mitte ainult – mustlaskogukondi. Meede hõlmab nii elamute ehitamist olemasolevate asemele kui ka täiesti uute elamute ehitamist nii maal kui ka linnas. Regionaalarengu Fondist rahastatakse ainult projekte, mille algatajaks on avalik-õiguslikud asutused, mitte erasektor.

Muid meetmeid täiendav eluasemetoetus

Eluasememajandus on mustlaste parema integreerimise peamine tingimus. Samas peab see olema osa riiklike ja piirkondlike asutuste üldisest strateegiast, mis hõlmab selliseid valdkondi nagu haridus, oskuste arendamine, tööhõive ja tervishoid.

Euroopa struktuurifondidest rahastatakse juba mitut mustlaskogukonnale suunatud projekti, mis on seotud näiteks väikelaste hariduse, tööhõive, mikrolaenude ja võrdsete võimalustega (eriti meeste ja naiste võrdõiguslikkusega). ELi investeeringutega (1,11 miljonit eurot) rahastatakse linnauuendusprojekti Nyiregyhazas, mis on Ungari suurima mustlaskogukonnaga linn. Keelatakse eraldi koolid mustlastele, uuendatakse tänavaid, laste mänguväljakuid ja korraldatakse lapsehoiuteenus.

Lisaks regionaalpoliitika programmide vahenditele on Euroopa Parlament eraldanud Euroopa Komisjonile 5 miljonit eurot, millest toetatakse mustlaste kaasamise pilootprojekti, mis keskendub kolmele valdkonnale – väikelaste haridus, mikrolaenud ja teadlikkuse tõstmine. Projekti kavatsetakse rakendada 2010. aastal ja sellest saavad kasu peamiselt Kesk- ja Ida-Euroopa mustlaskogukonnad.

Märkused toimetajatele

Komisjon esitas ettepaneku 2009. aasta juulis, seejärel arutleti selle üle Euroopa Parlamendis ning liikmesriigid analüüsisid seda nõukogus.

Uurimused on näidanud, et Kesk- ja Ida-Euroopa riikides elab üle poole mustlastest osalises või täielikus eraldatuses, kusjuures nende isoleeritus on viimase 15 aasta jooksul süvenenud.

2010. aasta on nimetatud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aastaks.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/roma


Side Bar