Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/589

Bruxelles, den 20. maj 2010

Nye EU-foranstaltninger til forbedring af romaernes boligforhold

Europa-Parlamentet har givet grønt lys til et forslag fra Europa-Kommissionen, der skal gøre det muligt at bruge midler fra Den Europæiske Regionalfond til at forbedre boligforholdene for marginaliserede samfundsgrupper. EU-landene havde forinden godkendt dette tiltag, der vil vække glæde hos især romaerne, der anslås til at udgøre en gruppe på ca. 10-12 mio. mennesker, som ofte lever under yderst fattige og afsondrede forhold.

Johannes Hahn, EU-kommissær for regionalpolitik, glæder sig over afgørelsen: "Romasamfundene udgør den største mindretalsgruppe i Europa og udsættes ofte for marginalisering, forarmelse og social udstødelse. Jeg er tilfreds med afgørelsen, for nu bliver det gennem regionalpolitikken muligt at få brudt den onde cirkel, som disse samfund synes at være fanget i. Denne afgørelse er en del af en samlet pakke, der også kommer til at omfatte tiltag inden for uddannelse, sundhed, sociale anliggender og beskæftigelse."

Lovgivningen om strukturfondene var tidligere meget restriktiv på boligområdet, hvor kun de 12 nye EU-lande var berettiget til støtte, og hvor der kun blev ydet støtte til at renovere eksisterende boligblokke i byområder (der er dog for nylig indført undtagelser vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi). Romabefolkningen bor imidlertid for det meste i afsondrede landområder og i enfamilieshuse.

Med de nu vedtagne foranstaltninger udvides Den Europæiske Regionalfond (EFRU) til også at omfatte støtte på boligområdet til fordel for marginaliserede samfund i alle EU-lande. Forbedringen er udtrykkeligt, men ikke udelukkende, målrettet mod romabefolkningen. Der bliver tale om ikke blot udskiftning af eksisterende boliger, men også opførelse af nye boliger i både landområder og byområder. EFRU-finansieringen ydes ikke til private, men kun til projekter, der gennemføres af offentlige myndigheder.

Støtten til boligområdet supplerer den bredere indsats

En afgørende faktor for bedre integration af romaerne er, at boligforholdene er i orden. De nationale og regionale myndigheder bør dog planlægge og yde en "integreret indsats", der også dækker andre områder som f.eks. uddannelse, kompetenceudvikling, beskæftigelse og sundhed.

EU's strukturfonde er allerede med til at finansiere en række projekter, der er målrettet romasamfundene, inden for bl.a. børnehaveundervisning, beskæftigelse, mikrofinansiering og ligestilling (især mellem kønnene). I byen Nyiregyhaza i Ungarn gennemføres der f.eks. ved hjælp af EU-investeringer (1,11 mio. EUR) et nyt byfornyelsesprojekt i et område, hvor et af de største romasamfund lever. Den skole, der er særligt forbeholdt romaerne, nedlægges, og der skal bygges nye veje, legepladser og børnepasningsfaciliteter.

Ud over de midler, der er til rådighed gennem de regionalpolitiske programmer, har Europa-Parlamentet givet Europa-Kommissionen 5 mio. EUR til et pilotprojekt om integration af romaerne, der er opdelt i tre hovedtemaer: børnehaveundervisning, mikrofinansiering og oplysningskampagner. Projektet gennemføres i 2010 og er hovedsageligt rettet mod romasamfundene i Central- og Østeuropa.

Baggrundsoplysninger

Kommissionen fremsatte forslaget i juli 2009, hvorefter det blev behandlet i Europa-Parlamentet og drøftet af EU-landene i Rådet.

Undersøgelser viser, at over 50 % af romabefolkningen i de central- og østeuropæiske lande lever i delvist eller totalt afsondrede områder – en isoleringstendens, der er forstærket i de sidste 15 år.

2010 er udnævnt til det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/roma


Side Bar