Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/589

Брюксел, 20 май 2010 г.

ЕС приема нови мерки за подобряване на жилищните условия на ромските общности

Европейският парламент даде зелена светлина на предложение на Европейската комисия, което ще позволи използването на средства по линия на европейската регионална политика, за да бъдат подобрени жилищните условия на маргинализираните общности. Тази мярка, която преди това беше одобрена от държавите-членки, ще бъде особено добре посрещната от ромското население, включващо според оценките около 10—12 милиона лица в Европа, които често живеят в крайно недобри условия и изолация.

Комисарят по регионалната политика Йоханес Хаан приветства решението: „Ромската общност е най-голямата малцинствена група в Европа, която често е жертва на маргинализация и социално изключване и страда от липсата на добри условия за живот. Приветствам днешното решение, което ще даде възможност средствата по линия на регионалната политика да спомогнат за излизане от „порочния кръг“, в който изглежда, че се намират тези общности. Тази мярка трябва да бъде част от всеобхватен подход, който включва също така действия в областта на образованието, здравеопазването, социалните въпроси и заетостта.“

По-рано законодателството в областта на структурните фондове беше твърде рестриктивно по отношение на свързаните с жилищните условия действия, които бяха ограничени до дванайсетте нови държави-членки на ЕС (с няколко изключения, въведени в последно време за енергийната ефективност и мерките за възобновяемите енергийни източници) и до обновяване на съществуващите жилищни сгради в градските зони. В повечето случаи обаче ромското население живее в изолирани селски райони и в еднофамилни къщи.

С новоприетите мерки ще се разшири използването на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), за да обхване действията в областта на жилищните условия на маргинализираните общности във всички държави-членки. Изменението е ясно насочено към ромското население, но не и изключително към него. То обхваща както замяната на вече построени къщи, така и строителството на нови къщи в селските и градските зони. Финансирането по ЕФРР няма да се отнася за частни собственици, а само за проекти, осъществявани от публичните органи.

Подкрепа за жилищната политика в допълнение към по-обхватни действия

Жилищните условия са ключов фактор за подобряване на ромската интеграция, но те трябва също така да са част от един цялостен подход, разработен и прилаган от националните и регионалните органи и обхващащ други въпроси, като образованието, развитието на уменията, заетостта и здравеопазването.

По европейските структурни фондове вече се съфинансират известен брой проекти, насочени към ромските общности, например в областта на образованието в ранна детска възраст, заетостта, микрофинансирането и равните възможности (особено между мъжете и жените). Например благодарение на финансирането от страна на ЕС (1,11 милиона евро) ще бъде реализиран нов проект за възстановяване на градската среда в един от най-големите ромски квартали в Унгария, в град Нирегихаза. Ще бъде премахнато отделното училище, а пътищата, детските площадки и заведения ще бъдат обновени.

Наред с финансирането по програмите в областта на регионалната политика Европейският парламент отпусна на Европейската комисия 5 милиона евро за пилотен проект за ромското приобщаване с три направления: образование в ранна детска възраст, микрофинансиране и повишаване на осведомеността, като проектът се реализира през тази година и е основно насочен към ромските общности в Централна и Източна Европа.

Бележка към редакторите

Комисията представи предложението си през юли 2009 г., което след това беше разгледано от Европейския парламент и държавите-членки в рамките на Съвета.

Според заключенията от изследванията в държавите от Централна и Източна Европа над 50 % от ромското население живеят в частично и напълно отделени квартали, като тенденцията към изолиране се е засилила през последните 15 години.

2010 година беше обявена за Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване.

За допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/roma


Side Bar