Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/581

Bryssel den 19 maj 2010

Den digitala agendan: EU-kommissionen lägger fram en åtgärdsplan för att främja EU:s välstånd och välbefinnande

Ett genomförande av den ambitiösa digitala agenda för EU som kommissionen lägger fram i dag skulle väsentligt förbättra EU:s ekonomiska tillväxt och sprida den digitala tidsålderns fördelar till samtliga delar av samhället. Hälften av produktivitetsökningen i EU under de senaste femton åren härrör från informations- och kommunikationstekniken (se IP/10/571) och denna utveckling kommer sannolikt att accelerera. Agendan innehåller sju prioriterade åtgärdsområden: Skapande av en digital inre marknad, större interoperabilitet, främjande av förtroendet för och säkerheten på Internet, mycket snabbare Internetanslutning, mer investeringar i forskning och utveckling, större digital kompetens och digitala färdigheter samt e-integration och användning av informations- och kommunikationsteknik för att lösa samhällsproblem som klimatförändring och en åldrande befolkning. Bland fördelarna kan nämnas enklare elektroniska betalningar och elektronisk fakturering, snabbt införande av telemedicin och energieffektiv belysning. På dessa sju områden innehåller den digitala agendan omkring 100 uppföljningsåtgärder, varav 31 på lagstiftningsområdet. Den digitala agendan är det första av de sju huvudinitiativen inom ramen för Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla (se IP/10/225).

”Privatpersoners och företags intressen måste träda i förgrunden för den digitala revolutionen, i syfte att maximera informations- och kommunikationsteknikens möjligheter att främja nya arbetstillfällen, hållbar utveckling och social integration”, säger Neelie Kroes, vice ordförande för EU-kommissionen med ansvar för den digitala agendan. ”Den ambitiösa strategi som läggs fram i dag visar klart på vilka områden vi måste koncentrera våra insatser under de kommande åren. För att till fullo förverkliga EU:s digitala framtid krävs ett helhjärtat engagemang från medlemsstaterna, IKT-branschen och andra viktiga ekonomiska aktörer.”

Sju mål

En ny inre marknad som förverkligar den digitala tidsålderns fördelar

Privatpersoner bör kunna åtnjuta kommersiella tjänster och ett kulturutbud över gränserna. Men EU:s onlinemarknader kännetecknas fortfarande av hinder som hämmar tillgången till Europaövergripande teletjänster, digitala tjänster och digitalt innehåll. I dag sker fyra gånger så många nedladdningar av musik i USA som i EU på grund av bristen på lagligt utbud och fragmenterade marknader. Kommissionen avser att öppna upp tillträdet till lagligt innehåll online genom att förenkla klareringen och förvaltningen av upphovsrätter och gränsöverskridande licensgivning. Bland andra åtgärder ingår att förenkla elektroniska betalningar, elektronisk fakturering och tvistlösning online.

Förbättring av IKT-standardisering och interoperabilitet

För att människor ska kunna skapa, kombinera och göra innovationer måste IKT-produkter och IKT-tjänster vara öppna och interoperabla.

Ökat förtroende och ökad säkerhet

Personer kommer inte att ta till sig teknik som de inte litar på – de måste ha förtroende och känna sig säkra online. En mer samordnad EU-reaktion på IT-attacker och förstärkta regler om skydd av personuppgifter är en del av lösningen. Man kan också tänka sig att webbplatsleverantörer måste informera sina användare om säkerhetsöverträdelser som inverkar på deras personuppgifter.

Ett ökat tillträde till ett snabbt och ultrasnabbt Internet

Målet för 2020 är Internethastigheter på minst 30 Mbit/s för samtliga EU-invånare och att hälften av hushållen abonnerar på anslutningar med en hastighet på minst 100 Mbit/s. I dag har bara 1 % av EU-invånarna en snabb fiberbaserad Internetanslutning, jämfört med 12 % av japanerna och 15 % av sydkoreanerna (se tabellen nedan). Ett mycket snabbt Internet är nödvändigt för att ekonomin ska kunna växa snabbt och skapa sysselsättning och välstånd och för att privatpersoner ska få tillgång till det innehåll och de tjänster de önskar. Kommissionen kommer bl.a. att undersöka hur investeringar i bredband ska kunna stimuleras med hjälp av kreditförstärkningsmekanismer och ge råd om hur man ska uppmuntra investeringar i fiberbaserade nät.

Främjande av banbrytande forskning och innovation på IKT-området

EU måste investera mer i FoU och se till att våra bästa idéer når marknaden. Agendan syftar bl.a. till att höja den privata sektorns investeringar med hjälp av EU:s regionalstöd och höja EU:s forskningsanslag, så att EU håller jämna steg med och till och med överträffar sina konkurrenter. Investeringarna i IKT-forskning i EU är mindre än hälften av nivån i USA (37 miljarder euro jämfört med 88 miljarder euro under 2007).

Ge alla européer digitala färdigheter och tillgängliga onlinetjänster

Mer än hälften av EU:s invånare (250 miljoner) använder Internet varje dag, men 30 % har aldrig använt Internet. Alla, både unga och gamla och oavsett social bakgrund, har rätt till den kunskap och de färdigheter de behöver för att vara delaktiga i den digitala tidsåldern, i takt med att handeln, offentliga och sociala tjänster, hälso- och sjukvårdstjänster, undervisning och det politiska livet i ökande utsträckning använder Internet.

Frigöra informations- och kommunikationsteknikens potential till samhällets bästa

Vi måste investera i en smart användning av tekniken och använda informationen för att minska energiförbrukningen, stödja åldrande befolkningar, ge patienter inflytande och förbättra tillträdet online för personer med funktionshinder. Ett mål skulle kunna vara att patienter senast 2015 kan få tillgång till sina sjukjournaler online oavsett var de befinner sig i EU. Agendan ska också främja energibesparande IKT, exempelvis halvledarbelysning som använder 70 % mindre energi än vanliga belysningssystem.

Genomförande av den digitala strategin

Den största utmaningen är att se till att de åtgärder som krävs för att uppnå dessa mål antas och genomförs snabbt. Flera kommissionsledamöter kommer att arbeta tillsammans med EU-institutionerna och andra berörda parter för att förverkliga den digitala strategin.

Bakgrund

Pressmaterial om den digitala agendan finns på

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5826

Audiovisuellt material finns på

http://ec.europa.eu/avservices/video/video.cfm?sitelang=en&type=1

Se även MEMO/10/199 och MEMO/10/200.

Annex

Virtuous cycle of the digital economy

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals 2009

Figure 1: Fibre to the Home (FTTH) penetration in July 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Point Topic


Side Bar