Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/581

Brusel, 19. mája 2010

Digitálna agenda: Komisia načrtla akčný plán na zvýšenie prosperity a blahobytu v Európe

Zavedenie ambicióznej digitálnej agendy pre Európu, ktorú dnes predstavila Európska komisia, by významne prispelo k hospodárskemu rastu EÚ a prenieslo výhody digitálnej éry do všetkých vrstiev spoločnosti. Polovica rastu európskej produktivity za posledných 15 rokov už bola poháňaná informačnými a komunikačnými technológiami (pozri IP/10/571) a tento trend sa pravdepodobne bude zrýchľovať. Agenda načrtla sedem prioritných oblastí pre opatrenia: vytvorenie jednotného digitálneho trhu, väčšia interoperabilita, zvýšenie dôvery a bezpečnosti internetu, oveľa rýchlejší prístup na internet, vyššie investície do výskumu a vývoja, zlepšenie digitálnej gramotnosti a inklúzie a uplatňovanie informačných a komunikačných technológií pri riešení problémov, ktorým spoločnosť čelí, ako sú zmena klímy a starnúca populácia. Medzi príklady výhod patria jednoduchšie elektronické platby a fakturácia, rýchle rozšírenie telemedicíny a energeticky úsporné osvetlenie. V týchto siedmich oblastiach digitálna agenda predpokladá asi 100 následných opatrení, z toho 31 legislatívnych. Digitálna agenda je prvou zo siedmich vzorových iniciatív v rámci stratégie Európa 2020 Europe 2020 strategy pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast (pozri IP/10/225).

„Do popredia digitálnej revolúcie musíme postaviť záujmy európskych občanov a podnikov a tak maximalizovať potenciál informačných a komunikačných technológií (IKT), aby sme pokročili vo vytváraní pracovných miest, udržateľnosti a sociálnej inklúzii,“ uviedla podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroes. „Táto ambiciózna stratégia, ktorú sme dnes vytýčili, jasne ukazuje, ktorým smerom máme sústrediť naše snahy v nasledujúcich rokoch. Aby sme plne využili potenciál európskej digitálnej budúcnosti, potrebujeme pevné odhodlanie členských štátov, odvetvia IKT a ďalších dôležitých ekonomických subjektov.“

Sedem cieľov

Nový jednotný trh, ktorý prinesie výhody digitálnej éry

Občania by mali mať možnosť využívať cezhraničné komerčné služby a kultúrne podujatia. Ale online trhy EÚ sú ešte stále oddelené prekážkami, ktoré bránia prístupu k paneurópskym telekomunikačným službám, digitálnym službám a obsahu. V USA sa v súčasnosti stiahne štyrikrát viac hudby ako v EÚ práve kvôli nedostatku legálnych ponúk a rozdrobeným trhom. Komisia plánuje otvoriť prístup k legálnemu online obsahu zjednodušením vysporiadania a správy autorských práv a cezhraničným udeľovaním licencií. Medzi iné opatrenia patria uľahčenie elektronických platieb a fakturácie a zjednodušenie riešenia sporov online.

Zlepšenie stanovenia štandardov IKT a interoperability

Aby sme umožnili ľudom tvoriť, kombinovať a inovovať, potrebujeme otvorené a interoperabilné produkty a služby IKT.

Zvýšenie dôvery a bezpečnosti

Európania neprijmú technológiu, ktorej nedôverujú - potrebujú mať online pocit istoty a bezpečnosti. Lepšie koordinovaná európska reakcia na kybernetické útoky a posilnené pravidlá ochrany osobných dát sú súčasťou riešenia. V rámci opatrení by sa mali prevádzkovatelia webových stránok potenciálne zaviazať, že budú svojich užívateľov informovať o porušeniach bezpečnosti ovplyvňujúcich ich osobné údaje.

Zlepšenie prístupu Európanov k rýchlemu a superrýchlemu internetu

Cieľom pre rok 2020 je rýchlosť internetu 30 Mbps alebo vyššia pre všetkých Európanov, pričom polovica európskych domácností si predplatí pripojenie s rýchlosťou 100 Mbps alebo vyššie. Len 1 % Európanov má v súčasnosti rýchle internetové pripojenie pomocou optických vlákien v porovnaní s 12 % Japoncov a 15 % Juhokórejčanov (pozri tabuľku nižšie). Veľmi rýchly internet je nevyhnutný pre silný rast hospodárstva, tvorbu pracovných miest a prosperitu a pre zabezpečenie prístupu občanov k obsahu a službám, ktoré žiadajú. Komisia bude okrem iného skúmať ako prilákať investície do širokopásmového pripojenia prostredníctvom mechanizmov úverového posilnenia a dá pokyny ako posilniť investície do optických sietí.

Podpora špičkového výskumu a inovácií v IKT

Európa musí viac investovať do výskumu a vývoja a zaistiť, aby sa naše najlepšie nápady objavili na trhu. Cieľom agendy je okrem iného pritiahnuť súkromné investície pomocou európskeho regionálneho financovania a zvýšenie financovania výskumu v EÚ, aby sa zabezpečilo, že Európa udrží krok a dokonca prekoná svojich konkurentov. Investície EÚ do výskumu IKT predstavujú menej než polovicu úrovne investícií USA (37 miliárd EUR v porovnaní s 88 miliardami EUR za rok 2007).

Posilnenie postavenia všetkých Európanov s pomocou digitálnych zručností a prístupných online služieb

Viac než polovica Európanov (250 mil.) používa internet každý deň, ale ďalších 30 % ho nikdy nepoužilo. Každý, mladý alebo starý, bez ohľadu na spoločenský pôvod, má právo na vedomosti a zručnosti potrebné na to, aby bol súčasťou digitálnej éry, pretože obchodné, verejné, sociálne a zdravotnícke služby, štúdium a politický život sa stále viac presúvajú online.

Uvoľnenie potenciálu IKT v prospech spoločnosti

Musíme investovať do inteligentného využitia technológií a informácií aby sme našli riešenia ako znížiť spotrebu energie, podporiť starnúce obyvateľstvo, posilniť postavenie pacientov a zlepšiť online prístup pre ľudí s postihnutím. Jedným z cieľov by mohlo byť, že v roku 2015 by mali pacienti prístup k ich online zdravotným kartám, kdekoľvek by boli v rámci EÚ. Agenda takisto posilní IKT technológie šetriace energiu, ako technológia svetla z pevnej hmoty (SSL), ktorá používa 70 % menej energie ako štandardné systémy osvetlenia.

Uskutočnenie Digitálnej stratégie pre Európu

Najťažšou úlohou je zaistenie rýchleho prijatia a vykonávania opatrení potrebných na splnenie vyššie uvedených cieľov. Široký okruh komisárov bude spolupracovať s inštitúciami EÚ a zúčastnenými stranami, aby sa digitálna agenda stala skutočnosťou.

Kontext

Materiály pre tlač o digitálnej agende sú k dispozícii na:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5826

Audiovizuálne materiály sú k dispozícii na:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video.cfm?sitelang=en&type=1

Pozri tiež MEMO/10/199 a MEMO/10/200.

Annex

Virtuous cycle of the digital economy

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals 2009

Figure 1: Fibre to the Home (FTTH) penetration in July 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Point Topic


Side Bar