Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/581

Brussel, 19 mei 2010

De Digitale Agenda: Commissie zet de krijtlijnen uit voor een actieplan dat Europa’s welvaart en welzijn een krachtige impuls moet geven

De vandaag door de Europese Commissie voorgestelde Digitale Agenda moet zorgen voor een belangrijke bijdrage tot de economische groei in de EU, en voor de verspreiding van de voordelen van het digitale tijdperk over alle groepen van de samenleving. De productiviteitsgroei die tijdens de afgelopen 15 jaar in Europa is opgetekend, is voor de helft toe te schrijven aan het gebruik van informatie‑ en communicatietechnologieën (zie IP/10/571). Naar alle waarschijnlijkheid zal deze trend zich in de toekomst versterkt doorzetten. In de Agenda worden zeven prioritaire actiegebieden afgebakend: verwezenlijking van een digitale interne markt, vergroting van de interoperabiliteit, versterking van het vertrouwen in en de beveiliging van het internet, opvoering van de snelheid van de toegang tot het internet, verhoging van de investeringen in onderzoek en ontwikkeling, verbetering van digitale geletterdheid en inclusie, en het gebruik van ICT's om maatschappelijke problemen als de klimaatverandering en de vergrijzing aan te pakken. De Digitale Agenda zal tal van concrete voordelen opleveren, zoals vlottere elektronische betalingen en elektronische facturering, snelle verspreiding van telegeneeskunde en energie‑efficiënte verlichting. Verspreid over deze zeven gebieden worden in de Digitale Agenda een 100‑tal vervolgacties voorgesteld, waarvan 31 op wetgevingsgebied. De Digitale Agenda is het eerste van zeven vlaggenschipinitiatieven in het kader van de Europe 2020 strategy voor slimme, duurzame en inclusieve groei (zie IP/10/225).

“Wij moeten de digitale revolutie in het teken stellen van de Europese burgers en bedrijven, en het potentieel van informatie‑ en communicatietechnologieën (ICT’s) optimaal benutten om de werkgelegenheid, de duurzaamheid en de sociale inclusie te stimuleren”, aldus de voor de Digitale Agenda bevoegde vicevoorzitter van de Commissie, Neelie Kroes. “De vandaag voorgestelde strategie zet duidelijke bakens uit voor de weg en het werk van de toekomst. We kunnen echter alleen maar het onderste uit de kan van het digitale potentieel halen als we op de volle medewerking van de lidstaten, de ICT‑sector en andere essentiële economische actoren kunnen rekenen.”

Zeven doelstellingen

Een nieuwe interne markt die toegang biedt tot de voordelen van het digitale tijdperk

De burger moet over de grenzen heen toegang hebben tot zowel commerciële diensten als het cultuuraanbod. Probleem is dat de online markten in de EU nog steeds van elkaar worden gescheiden door barrières die de toegang tot Europese telecomdiensten, digitale diensten en digitale inhoud bemoeilijken. In de VS wordt momenteel vier keer meer muziek gedownload dan in de EU, met haar tekortschietend legaal aanbod en versnipperde markten. De Commissie heeft het plan opgevat de toegang tot legale online inhoud open te stellen door op het gebied van auteursrechten de vereffening, het beheer en de grensoverschrijdende licentieverlening te vergemakkelijken. Andere maatregelen hebben betrekking op de vergemakkelijking van elektronische betalingen, elektronische facturering en online geschillenbeslechting.

Verbetering van ICT‑normalisatie en ‑interoperabiliteit

Om te creëren, te combineren en te innoveren, hebben mensen ICT‑producten en ‑diensten nodig die open en interoperabel zijn.

Versterking van het vertrouwen en de beveiliging

De Europeaan is wars van het gebruik van technologie die hij niet vertrouwt – hij moet geloven in de beveiliging van de online omgeving voor hij zich erin waagt. Een deel van de oplossing ligt in een beter gecoördineerde Europese reactie op cyberaanvallen en in sluitender voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens. Voorts kan worden nagedacht over acties om een website‑exploitant ertoe te verplichten zijn gebruikers te informeren over beveiligingsinbreuken waarbij de gegevens van die gebruikers zijn betrokken.

Verbetering van de toegang tot snel en ultrasnel internet

Tegen 2020 moet iedereen toegang hebben tot veel sneller internet (30 Mbps of meer) en moet 50% van de Europese huishoudens over een internetverbinding van 100 Mbps of meer beschikken. Momenteel is slechts 1 % van de Europeanen via een snelle glasvezelverbinding verbonden met het internet, ten opzichte van 12 % in Japan en 15 % in Zuid-Korea (zie tabel). Zeer snel internet is een voorwaarde voor krachtige economische groei, werkgelegenheid, welvaart en gegarandeerde toegang van de burger tot inhoud en diensten. De Commissie zal onder meer nagaan hoe via kredietverbeteringsmechanismen investeringen in breedband kunnen worden aangetrokken, en zal richtsnoeren opstellen over het stimuleren van investeringen in glasvezelnetwerken.

Toponderzoek en topinnovatie op het gebied van ICT opvoeren

Wil Europa dat zijn beste ideeën de markt bereiken, dan moet het meer investeren in O&O. Een van de doelstellingen van de Agenda bestaat erin om meer particuliere investeringen aan te trekken met behulp van financiering uit de Europese regionale fondsen, en de onderzoeksinspanningen van de EU te verhogen om te garanderen dat Europa gelijke tred houdt met zijn concurrenten en deze zelfs inhaalt. De investeringen van de EU in ICT‑onderzoek bedragen nog niet de helft van die in de VS (in 2007: 37 miljard euro ten opzichte van 88 miljard euro).

Meer kansen voor alle Europeanen dankzij digitale vaardigheden en toegankelijke online diensten

Meer dan de helft van de Europeanen (250 miljoen) maakt dagelijks gebruik van het internet. Maar liefst 30 % heeft nog nooit geïnternet. Aangezien commerciële transacties, openbare, sociale en zorgdienstverlening, opleiding en het politieke leven zich toenemend online afspelen, heeft iedereen, ongeacht leeftijd of sociale achtergrond, recht op verwerving van de kennis en de vaardigheden die hij nodig heeft om deel uit te maken van het digitale tijdperk

Gebruik van het ICT‑potentieel ten bate van de maatschappij

Wij moeten investeren in het slimme gebruik van technologie en informatie, willen wij het energieverbruik verlagen, ouderen ondersteunen, patiënten meer kansen geven en de online toegang voor gehandicapten verbeteren. Eén van de doelstellingen zou erin bestaan patiënten tegen 2015 online toegang te geven tot hun medisch dossier ongeacht waar in de EU zij zich bevinden. De Agenda omvat ook stimulerende maatregelen voor energiebesparende ICT‑technologieën, zoals Solid State Lighting (SSL). Dit systeem verbruikt 70 % minder energie dan de standaard verlichtingssystemen.

Toepassing van de Digitale Strategie voor Europa

Het is nu zaak de maatregelen die vereist zijn om de hierboven toegelichte doelstellingen te bereiken, snel vast te stellen en ten uitvoer te leggen. Een groot aantal commissarissen zal samen met de instellingen van de EU en de belanghebbende partijen werken aan de praktische omzetting van de Digitale Agenda.

Achtergrond

Perspakket over de Digitale Agenda:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5826

Audiovisuele beeldenbank:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video.cfm?sitelang=en&type=1

Zie ook MEMO/10/199 en MEMO/10/200.

Bijlage

Opwaartse spiraal van de digitale economie

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals 2009

Figuur 1: Gebruik van glasvezel aan huis (FTTH) in juli 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Point Topic


Side Bar