Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/581

Bryssel 19. toukokuuta 2010

Digitaalistrategia: komissiolta toimintasuunnitelma Euroopan elintason ja hyvinvoinnin tueksi

Euroopan komission tänään julkistaman digitaalistrategian toteuttaminen edesauttaisi merkittävästi EU:n talouskasvua ja levittäisi digitaaliaikakauden hyödyt kaikille yhteiskunnan osa-alueille. Puolet tuottavuuden kasvusta Euroopasta viimeisten 15 vuoden aikana on ollut lähtöisin tieto- ja viestintäteknologian käytöstä (ks. IP/10/571) ja tämän kehityksen uskotaan nopeutuvan entisestään. Strategiassa hahmotellaan seitsemän tärkeintä toimenpidealaa: digitaalisten yhtenäismarkkinoiden luominen, yhteentoimivuuden parantaminen, internetin luotettavuuden ja tietoturvallisuuden lisääminen, paljon nykyistä nopeammat internet-liittymät, tutkimus- ja kehitysinvestointien lisääminen, digitaalisen lukutaidon ja osallisuuden edistäminen sekä tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen ratkaistaessa ilmastonmuutoksen ja väestön ikääntymisen kaltaisia yhteiskunnallisia haasteita. Hyödyt näkyisivät esimerkiksi sähköisen maksamisen ja laskutuksen helpottumisena, etälääketieteen käyttöönoton nopeutumisena ja energiatehokkaina valaistusratkaisuina. Näillä seitsemällä alalla strategiassa kaavaillaan noin sataa toimenpidettä, joista 31 on lainsäädäntöaloitteita. Digitaalistrategia on ensimmäinen Eurooppa 2020 -strategian seitsemästä lippulaivahankkeesta, joilla pyritään älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun (ks. IP/10/225).

"Meidän on asetettava Euroopan kansalaisten ja yritysten etu digitaalisen vallankumouksen keskipisteeseen ja maksimoitava näin tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuudet edistää työpaikkojen luomista, kestävää kehitystä ja yhteiskunnallista osallisuutta", sanoi digitaalisista sisällöistä ja palveluista vastaava komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes. "Tämänpäiväinen kunnianhimoinen strategia osoittaa selkeästi ne osa-alueet, joille meidän on tulevina vuosina suunnattava panostuksemme. Euroopan digitaalisen tulevaisuuden tarjoamien mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää vahvaa sitoutumista jäsenvaltioilta, tieto- ja viestintäteknologia-alalta ja muilta talouden keskeisiltä toimijoilta."

Seitsemän päämäärää

Uudet yhtenäismarkkinat toteuttamaan digitaaliaikakauden hyödyt

Kansalaisten tulisi voida hyödyntää kaupallisia ja kulttuuripalveluja maiden rajojen yli. EU:n verkkopalvelumarkkinoilla on kuitenkin vielä esteitä, jotta vaikeuttavat yleiseurooppalaisten televiestintäpalvelujen, digitaalipalvelujen ja digitaalisisältöjen käyttöä. Yhdysvalloissa ladataan nykyisin musiikkia neljä kertaa enemmän kuin EU:ssa, koska EU:n laillinen tarjonta on puutteellista ja markkinat pirstaloituneet. Komissio aikoo parantaa laillisen verkkosisällön saatavuutta yksinkertaistamalla tekijänoikeuksien selvittämistä, hallintaa ja rajat ylittävää lisensointia. Lisäksi pyritään helpottamaan sähköistä maksamista ja laskutusta sekä yksinkertaistamaan verkkovälitteistä riitojenratkaisua.

Tieto- ja viestintäteknologian standardoinnin ja yhteentoimivuuden parantaminen

Jotta ihmiset voisivat luoda, yhdistellä ja innovoida, tietotekniikkatuotteiden ja ‑palvelujen on oltava avoimia ja yhteentoimivia.

Luottamuksen ja tietoturvan edistäminen

Eurooppalaiset eivät omaksu teknologiaa, johon he eivät luota – heidän on voitava tuntea olonsa varmaksi ja turvalliseksi verkossa. Paremmin koordinoitu eurooppalainen vastaus verkkohyökkäyksiin ja henkilötietojen suojaa koskevat tiukemmat säännöt ovat osa ratkaisua. Sivustojen ylläpitäjät voitaisiin myös velvoittaa ilmoittamaan käyttäjilleen henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista.

Enemmän nopeita ja ultranopeita internet-liittymiä eurooppalaisille

Vuoden 2020 tavoitteena on, että kaikilla eurooppalaisilla on mahdollisuus vähintään 30 Mbit/s liittymään ja puolella Euroopan kotitalouksista on vähintään 100 Mbit/s -liittymä. Nykyisellään vain prosentilla eurooppalaisista on nopea kuitupohjainen internet-liittymä, kun japanilaisista sellainen on 12 prosentilla ja etelä-korealaista 15 prosentilla (ks. kaavio jäljempänä). Riittävän nopeita internet-yhteyksiä tarvitaan, jotta talous voisi kasvaa vankasti ja luoda työpaikkoja ja hyvinvointia, ja jotta voitaisiin varmistaa, että kansalaiset voivat käyttää haluamiaan sisältöjä ja palveluja. Komissio selvittelee muun muassa sitä, miten laajakaistainvestointeja voitaisiin edistää luottojen takausjärjestelmillä. Lisäksi se tulee antamaan ohjeistusta tavoista, joilla voidaan luoda kannustimia kuituverkkoinvestointeihin.

Lisää tieto- ja viestintäteknologian huippututkimusta ja innovaatioita

Euroopan on investoitava enemmän t&k:hon ja varmistettava, että parhaat ideat päätyvät markkinoille. Strategiassa pyritään muun muassa synnyttämään yksityisiä investointeja EU:n aluekehitysvarojen vipuvaikutuksella ja lisäämään EU:n tutkimusrahoitusta, jotta Eurooppa pysyy kilpailijoiden vauhdissa ja parhaassa tapauksessa ohittaa ne. Tieto- ja viestintäteknologiainvestoinnit jäävät EU:ssa nykyisellään alle puoleen Yhdysvaltain tasosta (vuonna 2007 EU:ssa 37 miljardia euroa ja Yhdysvalloissa 88 miljardia euroa).

Kaikille eurooppalaisille digitaaliajan taidot ja esteettömät verkkopalvelut

Eurooppalaisista yli puolet (250 miljoonaa) käyttää internetiä päivittäin; 30 prosenttia ei kuitenkaan ole ikinä käyttänyt sitä. Jokaisella, niin nuorella kuin vanhallakin, sosiaalisesta taustasta riippumatta, on oikeus tietoihin ja taitoihin, joita digitaaliaikakausi edellyttää, sillä kaupankäynti, julkiset, sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut, oppiminen ja poliittinen toiminta siirtyvät kaikki yhä enenevässä määrin verkkoon.

Tieto- ja viestintäteknologian potentiaali yhteiskunnan käyttöön

Meidän on investoitava teknologian älykkääseen käyttöön ja tiedon hyödyntämiseen, jotta löytäisimme keinoja vähentää energiankulutusta, tukea ikääntyviä kansalaisia, valtaistaa terveydenhuoltopalvelujen käyttäjiä ja parantaa verkkopalvelujen käytettävyyttä vammaisten näkökulmasta. Yhtenä tavoitteena on luoda vuoteen 2015 mennessä kansalaisille mahdollisuus päästä tutustumaan potilastietoihinsa mistä tahansa EU:ssa. Strategiassa tuetaan myös energiaa säästävää tekniikkaa, kuten SSL-tekniikkaa (Solid State Lighting), joka kuluttaa 70 prosenttia vähemmän energiaa kuin perinteiset valaistusjärjestelmät.

Strategian läpivieminen

Suurimpana haasteena on varmistaa, että yllä kuvattujen tavoitteiden edellyttämistä toimenpiteistä sovitaan ja ne toteutetaan viipymättä. Useiden eri alojen komissaarit pyrkivät yhdessä EU:n toimielinten ja eri sidosryhmien kanssa toteuttamaan digitaalistrategian käytännössä.

Taustaa

Digitaalistrategiaa koskeva lehdistöpaketti:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5826

Asiaa koskevaa videomateriaalia:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video.cfm?sitelang=en&type=1

Ks. myös MEMO/10/199 ja MEMO/10/200.

Annex

Virtuous cycle of the digital economy

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals 2009

Figure 1: Fibre to the Home (FTTH) penetration in July 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Point Topic


Side Bar