Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/581

Brüssel, 19. mai 2010

Digitaalareng: komisjon koostab tegevuskava Euroopa jõukuse ja heaolu suurendamiseks

Euroopa Komisjoni poolt täna avalikustatud Euroopa ambitsioonika digitaalse tegevuskava rakendamine aitab oluliselt suurendada ELi majanduskasvu ning viib digitaalajastu hüved ühiskonna kõikide rühmadeni. Juba viimased 15 aastat võib Euroopa tootlikkuse kasvust poole panna info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengu arvele (vt IP/10/571) ning see suundumus kiireneb tõenäoliselt veelgi. Digitaalne tegevuskava hõlmab seitset prioriteetset tegevusvaldkonda: digitaalse ühtse turu loomine, koostalitlusvõime parandamine, interneti usaldusväärsuse ja turvalisuse suurendamine, oluliselt kiirema internetiühenduse pakkumine, teadus- ja arendustegevusega seotud investeeringute suurendamine, digitaalse kirjaoskuse ja e-kaasatuse edendamine, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamine ühiskonna ees seisvate probleemide, näiteks kliimamuutuse ja elanikkonna vananemisega seotud probleemide lahendamiseks. Digitaalajastu hüvede hulka kuuluvad näiteks elektroonilised maksed ja e-arvete esitamine, telemeditsiini kiire areng ning energiatõhusad valgustussüsteemid. Eespool nimetatud seitsmes valdkonnas on digitaalse tegevuskava kohaselt ette nähtud võtta ligikaudu 100 järelmeedet, millest 31 oleksid seadusandlikud. Digitaalne tegevuskava on esimene seitsmest Euroopa 2020. aasta strateegia suurprojektist, mille eesmärk on tagada arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv (vt IP/10/225).

„Digitaalse revolutsiooni puhul peame lähtuma eelkõige Euroopa kodanike ja ettevõtjate huvidest, kasutades nii kõiki info- ja kommunikatsioonitehnoloogia pakutavaid võimalusi uute töökohtade loomiseks ning jätkusuutlikkuse ja sotsiaalse kaasatuse edendamiseks," märkis Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes. "Täna esitatud ambitsioonikas strateegia näitab selgelt, millele me järgnevatel aastatel peaksime keskenduma. Euroopa digitaalse tulevikupotentsiaali täielikuks ärakasutamiseks vajame nii liikmesriikide, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori kui ka teiste olulisemate majandusjõudude kõikehõlmavat koostöövalmidust."

Seitse eesmärki

Uus ühtne turg digitaalajastu hüvede pakkumiseks

ELi kodanikud peaksid saama nautida piiriüleseid kaubandusteenuseid ja kultuurilist meelelahutust. Siiski leidub ELi võrguturgudel tõkkeid, mis takistavad juurdepääsu üleeuroopalistele telekommunikatsiooniteenustele, digitaalteenustele ja infosisule. Praegu laaditakse ELis seaduslike pakkumiste puudumise ja killustatud turgude tõttu alla neli korda vähem muusikat kui USAs. Komisjon kavatseb avada juurdepääsu seaduslikule võrguinfosisule, lihtsustades autoriõiguste andmist, nende haldamist ja piiriülest litsentsimist Lisaks sellele tehakse käepärasemaks elektroonilised maksed ja arved ning võrgupõhine vaidluste lahendamine.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia standardimise ja koostalitlusvõime parandamine

Selleks et inimesed saaksid tegeleda loomingu, ühitamise ja innovatsiooniga, peavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatooteid ning -teenused olema avatud ning koostalitlusvõimelised.

Interneti usaldusväärsuse ja turvalisuse suurendamine

Eurooplased võtavad omaks vaid usaldusväärse tehnoloogia – võrgus viibides peavad nad end tundma kindlalt ja turvaliselt. Selle probleemi lahendamisele aitavad muu hulgas kaasa paremini koordineeritud küberrünnakute-vastane võitlus kogu Euroopas ja isikuandmete kaitse eeskirjade rangemaks muutmine. Üks võimalus oleks kehtestada nõue, et veebioperaatorid peavad teavitama kasutajaid nende isikuandmetega seotud turvanõuete rikkumistest.

Parem juurdepääs kiirele ja ülikiirele internetile Euroopas

2020. aasta eesmärk on pakkuda kõikidele Euroopa kodanikele internetti, mille kiirus on vähemalt 30 Mbit/s, pooltes Euroopa kodudes aga peaks olema vähemalt 100 Mbit/s kiirusega internetiühendus. Praegu on kiire kiudoptiline internetiühendus vaid 1% eurooplastest, samas aga 12% jaapanlastest ja 15% lõuna-korealastest. Ülikiire internetiühendus aitab tugevdada majanduskasvu, luua töökohti ja suurendada jõukust ning tagada kodanike juurdepääs neid huvitavale infosisule ja teenustele. Komisjon uurib muu hulgas võimalusi lairibaühendusse tehtavate investeeringute suurendamiseks krediidikvaliteedi parandamise mehhanismide kaudu ning annab juhiseid kiudoptilistesse võrkudesse tehtavate investeeringute soodustamiseks.

Uuendusliku teadustegevuse ja innovatsiooni rolli suurendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasektoris

Euroopa peab suurendama investeeringuid teadus- ja arendustegevusse ning tagama parimate ideede jõudmise turgudele. Tegevuskava üks eesmärk on erainvesteeringute võimendamine Euroopa piirkondliku rahastamise kaudu ja teadustegevuse täiendav rahastamine ELi poolt, et tagada Euroopa konkurentsivõime ning juhtpositsiooni saavutamine kõnealuses valdkonnas. ELi investeeringud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teadustegevusse moodustavad vähem kui poole USA tehtavatest investeeringutest (2007. aastal vastavalt 37 miljardit eurot ja 88 miljardit eurot).

Digitaalsed oskused ja kättesaadavad võrguteenused kõigile eurooplastele

Üle poole eurooplastest (250 miljonit) kasutab internetti iga päev, 30% aga pole seda kunagi kasutanud. Igaühel on olenemata tema vanusest ja sotsiaalsest taustast õigus omada digitaalajastu jaoks vajalikke teadmisi ja oskusi, kuna kaubanduslikud, avalikud, sotsiaal- ja tervishoiuteenused ning õppetöö ja poliitiline elu on üha enam üle kolimas internetti.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia potentsiaali kasutamine ühiskonna hüvanguks

Me peame investeerima tehnoloogia tarka käsitsemisse ja info kasutamisse, et leida võimalusi energiatarbimise vähendamiseks, vananeva elanikkonna toetamiseks, patsientidele võimupädevuse andmiseks ja puuetega inimestele parema juurdepääsu tagamiseks internetile. Üks eesmärk on pakkuda patsientidele 2015. aastaks elektroonilist juurdepääsu oma meditsiinilistele andmetele kõikjal ELis. Tegevuskavaga edendatakse ka energiasäästlikku info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat, näiteks pooljuhtvalgustussüsteeme, mis tarbivad tavaliste valgustussüsteemidega võrreldes 70% vähem energiat.

Euroopa digitaalse strateegia väljatöötamine

Kõige suurem probleem on tagada eespool nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalike meetmete kiire vastuvõtmine ja rakendamine. Paljud volinikud teevad ELi institutsioonidega ja sidusrühmadega koostööd digitaalse tegevuskava elluviimiseks.

Taustteave

Digitaalse tegevuskavaga seotud pressimaterjalid on järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5826

Videoklipid on järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video.cfm?sitelang=en&type=1

Vt ka MEMO/10/199 ja MEMO/10/200.

Annex

Virtuous cycle of the digital economy

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals 2009

Figure 1: Fibre to the Home (FTTH) penetration in July 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Point Topic


Side Bar