Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/581

Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2010

Ψηφιακό θεματολόγιο: Η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδιο δράσης για την προώθηση της ευημερίας και της ποιότητας ζωής στην Ευρώπη

Η υλοποίηση του φιλόδοξου ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη, που παρουσιάστηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ και θα επεκτείνει τα οφέλη της ψηφιακής εποχής σε ολόκληρο το κοινωνικό φάσμα. Το ήμισυ της αύξησης της παραγωγικότητας στην Ευρώπη, κατά την τελευταία δεκαπενταετία, οφειλόταν ήδη στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (βλ. IP/10/571) και η τάση αυτή φαίνεται ότι θα επιταχυνθεί. Στο ψηφιακό θεματολόγιο σκιαγραφούνται επτά πεδία προτεραιότητας για την ανάληψη δράσης: δημιουργία ψηφιακής ενιαίας αγοράς, μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα, επαύξηση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας, πολύ ταχύτερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, περισσότερες επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής ένταξης, καθώς και εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων της κοινωνίας, όπως η κλιματική αλλαγή και η γήρανση του πληθυσμού. Στα οφέλη συγκαταλέγονται, ενδεικτικά, οι ευκολότερες ηλεκτρονικές πληρωμές και τιμολόγηση, η ταχεία εξάπλωση της τηλεϊατρικής και ο φωτισμός με εξοικονόμηση ενέργειας. Σε αυτά τα επτά πεδία, στο ψηφιακό θεματολόγιο προβλέπονται 100 δράσεις για να δοθεί συνέχεια, εκ των οποίων οι 31 θα είναι νομοθετικές. Το ψηφιακό θεματολόγιο είναι η πρώτη από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (βλ. IP/10/225).

«Πρέπει να θέσουμε τα συμφέροντα των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής επανάστασης και να μεγιστοποιήσουμε έτσι το δυναμικό που προσφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ώστε να προωθήσουμε τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη διατηρησιμότητα και την κοινωνική ένταξη», δήλωσε η Neelie Kroes, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο. «Η φιλόδοξη στρατηγική που παρουσιάζεται σήμερα δείχνει καθαρά πού χρειάζεται να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας τα επόμενα χρόνια. Για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης, χρειαζόμαστε πλήρη δέσμευση από τα κράτη μέλη, τον τομέα των ΤΠΕ και άλλους ζωτικής σημασίας οικονομικούς παράγοντες».

Επτά στόχοι:

Μια νέα ενιαία αγορά που θα αποφέρει τα οφέλη της ψηφιακής εποχής

Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επωφελούνται από εμπορικές υπηρεσίες και πολιτιστική ψυχαγωγία εκατέρωθεν των συνόρων. Αλλά οι επιγραμμικές αγορές στην ΕΕ εξακολουθούν να χωρίζονται από φραγμούς που εμποδίζουν την πρόσβαση σε πανευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, ψηφιακές υπηρεσίες και περιεχόμενο. Σήμερα, οι τηλεφορτώσεις μουσικής στις ΗΠΑ είναι τετραπλάσιες απ’ ό,τι στην ΕΕ, λόγω έλλειψης νόμιμης προσφοράς και κατακερματισμού των αγορών. Η Επιτροπή σκοπεύει να ανοίξει την πρόσβαση σε νόμιμο επιγραμμικό περιεχόμενο, με την απλούστευση της εκκαθάρισης δικαιωμάτων δημιουργού, της διαχείρισής τους και της διασυνοριακής αδειοδότησης. Μεταξύ των λοιπών δράσεων περιλαμβάνονται η διευκόλυνση των ηλεκτρονικών πληρωμών και τιμολόγησης και η απλούστευση της επιγραμμικής επίλυσης διαφορών.

Βελτίωση του καθορισμού προτύπων και της διαλειτουργικότητας στις ΤΠΕ

Για να μπορέσουν οι άνθρωποι να δημιουργήσουν, να συνδυάσουν και να καινοτομήσουν, χρειαζόμαστε ανοικτά και διαλειτουργικά προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ.

Ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας

Οι Ευρωπαίοι δεν θα υιοθετήσουν τεχνολογία που δεν εμπιστεύονται – χρειάζεται να αισθάνονται εμπιστοσύνη και ασφάλεια κατά την επιγραμμική σύνδεση. Μέρος της λύσης αποτελούν μια καλύτερα συντονισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντιμετώπιση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και ενισχυμένοι κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Στις ενέργειες θα μπορούσε επίσης να προβλεφθεί υποχρέωση των φορέων εκμετάλλευσης δικτυακών τόπων να ενημερώνουν τους χρήστες τους σχετικά με παραβιάσεις της ασφάλειας των προσωπικών τους δεδομένων.

Αύξηση της ταχείας και υπερταχείας πρόσβασης των Ευρωπαίων στο Διαδίκτυο

Ο στόχος για το 2020 είναι ταχύτητες στο Διαδίκτυο 30 Mbps ή υψηλότερες για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, με περισσότερα από τα μισά ευρωπαϊκά νοικοκυριά να διαθέτουν συνδέσεις στο Διαδίκτυο 100 Mbps ή υψηλότερης ταχύτητας. Σήμερα, μόλις το 1% των Ευρωπαίων διαθέτει ταχεία σύνδεση οπτικών ινών στο Διαδίκτυο, σε σύγκριση με το 12% των Ιαπώνων και το 15% των Νοτιοκορεατών (βλ. πίνακα κατωτέρω). Είναι απαραίτητο το πολύ γρήγορο Διαδίκτυο προκειμένου η οικονομία να σημειώσει ισχυρή ανάπτυξη, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και ευημερία, καθώς και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των πολιτών στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που επιθυμούν. Η Επιτροπή θα διερευνήσει, μεταξύ άλλων, πώς θα προσελκύσει επενδύσεις για ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω μηχανισμών πιστωτικής ενίσχυσης και θα δώσει κατευθύνσεις για την ενθάρρυνση των επενδύσεων σε δίκτυα οπτικών ινών.

Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας αιχμής στις ΤΠΕ

Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη και να εξασφαλίσει ότι οι καλύτερες ιδέες μας θα φτάσουν στην αγορά. Το θεματολόγιο στοχεύει, μεταξύ άλλων, στη μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων με ευρωπαϊκή περιφερειακή χρηματοδότηση και στην αύξηση της χρηματοδότησης της ΕΕ για έρευνα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη συμβαδίζει με τους ανταγωνιστές της – ή ακόμη και τους ξεπερνά. Οι επενδύσεις της ΕΕ για έρευνα στον τομέα των ΤΠΕ ανέρχεται σε λιγότερο από το ήμισυ των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στις ΗΠΑ (37 δισ. ευρώ σε σύγκριση με 88 δισ. ευρώ, το 2007).

Απόκτηση από όλους τους Ευρωπαίους ψηφιακών δεξιοτήτων και εύκολης πρόσβασης σε επιγραμμικές υπηρεσίες

Το ήμισυ και πλέον των Ευρωπαίων (250 εκατομμύρια) χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο καθημερινώς, αλλά το 30% δεν το έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ. Οι πάντες, νέοι και γέροι, ανεξαρτήτως κοινωνικού επιπέδου, δικαιούνται να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να συμμετάσχουν στην ψηφιακή εποχή, εφόσον το εμπόριο, οι δημόσιες, οι κοινωνικές και οι υγειονομικές υπηρεσίες, η μάθηση και η πολιτική ζωή μετακινούνται όλο και περισσότερο προς τον ψηφιακό κόσμο.

Απελευθέρωση του δυναμικού των ΤΠΕ προς όφελος της κοινωνίας

Χρειάζεται να επενδύσουμε στην έξυπνη χρήση της τεχνολογίας και στην αξιοποίηση των πληροφοριών για να αναζητήσουμε λύσεις προκειμένου να μειώσουμε την ενεργειακή κατανάλωση, να υποστηρίξουμε τους γηράσκοντες πολίτες, να ενδυναμώσουμε τους ασθενείς και να βελτιώσουμε την επιγραμμική πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες. Ένας από τους σκοπούς είναι, μέχρι το 2015, να έχουν οι ασθενείς πρόσβαση στα διαδικτυακά ιατρικά τους αρχεία, όπου και αν βρίσκονται στην ΕΕ. Με το θεματολόγιο θα προωθηθούν επίσης οι τεχνολογίες ΤΠΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως η Solid State Lighting technology (SSL), οι οποίες χρησιμοποιούν 70% λιγότερη ενέργεια από τα συνήθη συστήματα φωτισμού.

Υλοποίηση του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη

Το μεγαλύτερο στοίχημα είναι να εξασφαλιστεί ταχεία θέσπιση και υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων. Για να γίνει πραγματικότητα το ψηφιακό θεματολόγιο, θα συνεργαστεί μια ευρεία ομάδα επιτρόπων με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τους ενδιαφερομένους.

Ιστορικό

Φάκελος του ψηφιακού θεματολογίου για τον Τύπο είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5826

Οπτικοακουστικό υλικό είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video.cfm?sitelang=en&type=1

Βλ. επίσης MEMO/10/199 και MEMO/10/200.

Παράρτημα

Virtuous cycle of the digital economy

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals 2009

Figure 1: Fibre to the Home (FTTH) penetration in July 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Point Topic


Side Bar