Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/581

Брюксел, 19 май 2010 г.

Програма в областта на цифровите технологии: Комисията очертава план за действие за стимулиране на просперитета и благосъстоянието на Европа

Прилагането на амбициозната програма в областта на цифровите технологии в Европа, за която съобщи днес Европейската комисия, ще допринесе значително за икономическия растеж на ЕС и ще позволи на всички слоеве на обществото да се възползват от цифровата ера Половината от растежа на европейската производителност през последните 15 години вече се дължи на информационни и далекосъобщителни технологии (виж IP/10/571) и тази тенденция вероятно ще се усили. В програмата са очертани седем приоритетни области за действие: създаване на единен цифров пазар, по-голяма оперативна съвместимост, увеличаване на доверието и сигурността в интернет, много по-бърз интернет достъп, повече инвестиции в изследователска и развойна дейност, подобряване на уменията за боравене с цифрови технологии и приобщаване към тях, и прилагане на информационни и далекосъобщителни технологии, за да се отговори на такива предизвикателства пред обществото като изменението на климата и застаряването на населението. Като примери за ползи могат да се посочат по-лесните електронни разплащания и издаване на фактури, бързото въвеждане на телемедицината и енергийно ефективното осветление. В тези седем области програмата в областта на цифровите технологии предвижда 100 последващи действия, като 31 от тях ще бъдат законодателни. Тази програма е първата от седем водещи инициативи съгласно стратегия „ЕВРОПА 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (виж IP/10/225).

„Ние трябва да поставим интересите на европейските граждани и бизнес в челната редица на цифровата революция и по този начин да увеличим максимално потенциала на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), за да създадем работни места и да осигурим устойчивост и социално приобщаване“, заяви заместник-председателят на Комисията по програмата в областта на цифровите технологии Нели Крус. „Амбициозната стратегия, която обявяваме днес, показва ясно в кои области трябва да съсредоточим нашите усилия през идните години. С цел да реализираме напълно потенциала, който крие цифровото бъдеще на Европа, се нуждаем от пълна ангажираност от страна на държавите-членки, сектора на ИКТ и останалите ключови икономически участници.“

Седем цели

Нов единен пазар, който да предостави ползите от цифровата ера

Гражданите трябва да могат да се възползват от трансгранични търговски услуги и културни забавления. Интернет пазарите в ЕС обаче все още са разделени от бариери, които затрудняват достъпа до паневропейски далекосъобщителни услуги, цифрови услуги и съдържание. Днес обемът на зарежданата музика в САЩ е четири пъти по-голям от този в ЕС поради липсата на законно предлагане и разпокъсаните пазари. Комисията възнамерява да осигури достъп до законно онлайн съдържание, като опрости уреждането и управлението на авторските права и трансграничното лицензиране. Други действия се отнасят до улесняване на електронните разплащания и издаване на фактури и по-лесно разрешаване на онлайн споровете.

Подобряване на стандартизацията и оперативната съвместимост в областта на ИКТ

С цел да могат хората да творят, комбинират и изобретяват, са нужни продукти и услуги от областта на ИКТ, които са с отворен код и оперативно съвместими.

Увеличаване на доверието и сигурността в интернет

Европейците няма да прегърнат технология, в която нямат доверие — те имат нужда да се чувстват сигурни и в безопасност, когато са онлайн. По-добре координиран европейски отговор на компютърните атаки и засилени правила за защита на личните данни са част от решението. В действията може също потенциално да се предвиди задължение за операторите на уебсайтове да информират потребителите за пробиви в сигурността, които засягат техните лични данни.

Увеличаване на достъпа на европейците до бърз и свръхбърз интернет

Целта за 2020 г. е скорост на достъп до интернет от поне 30 Mbps за всички европейски граждани, като половината европейски домакинства да са абонирани за връзки със скорост поне 100 Mbps. Днес едва 1 % от европейците имат бърза интернет връзка по оптични влакна в сравнение с 12 % от японците и 15 % от южнокорейците (виж таблицата по-долу). Свръхбързият интернет е ключов за силния растеж на икономиката, за създаването на работни места и осигуряването на просперитет и за гарантиране на това, че гражданите могат да имат достъп до съдържанието и услугите, които желаят. Комисията ще проучи освен това как да привлече инвестиции в широколентовия достъп чрез механизми за увеличаване на кредитирането и ще даде насоки за насърчаване на инвестициите в мрежи от оптични влакна.

Стимулиране на авангардна изследователска и развойна дейност в областта на ИКТ

Европа трябва да инвестира повече в изследователска и развойна дейност и да гарантира, че нашите най-добри идеи стигат до пазара. Освен това програмата цели да насърчи частните инвестиции чрез европейските регионални фондове и да увеличи финансирането на ЕС за изследователска дейност с цел Европа да не изостане от конкуренцията и дори да я надмине. Инвестициите на ЕС в изследователска дейност в областта на ИКТ са повече от два пъти по-ниски от същите в САЩ (37 милиарда EUR в сравнение с 88 милиарда EUR по данни за 2007 г.)

Осигуряване на умения за боравене с цифрови технологии и на достъпни онлайн услуги за всички европейци

Повече от половината европейци (250 милиона) употребяват интернет всеки ден, но други 30 % никога не са го ползвали. Всеки, независимо от възрастта и социалното му положение, има право да получи нужните знания и умения, за да бъде част от цифровата ера, тъй като търговските, публичните, социалните и здравните услуги, както и образованието и политическият живот, все повече се пренасят онлайн.

Разгръщане на потенциала на ИКТ в полза на обществото

Ние трябва да инвестираме в интелигентната употреба на технологиите и в използването на информацията, за да се търсят решения за намаляване на потреблението на енергия, в помощ за възрастните граждани, даване на отговорности на пациентите и подобряване на онлайн достъпа за хората с увреждания. Една от целите е до 2015 г. пациентите да имат достъп до своите онлайн медицински записи, където и да се намират в ЕС. Програмата ще стимулира и развитието на енергоспестяващи технологии в областта на ИКТ като тази за светодиодното осветление SSL, при която се използват 70 % по-малко енергия, отколкото при стандартните системи за осветление.

Предоставяне на цифрова стратегия за Европа

Най-голямото предизвикателство е да се осигури бързо приемане и прилагане на мерките, които са необходими, за да се изпълнят изброените цели. Редица комисари ще работят заедно с институциите на ЕС и заинтересованите страни, за да се превърне програмата в областта на цифровите технологии в реалност.

Контекст:

Материалите за програмата в областта на цифровите технологии, предназначени за пресата, се намират на:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5826

Аудиовизуалните материали се намират на:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video.cfm?sitelang=en&type=1

Виж също MEMO/10/199. и MEMO/10/200.

Annex

Virtuous cycle of the digital economy

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals 2009

Figure 1: Fibre to the Home (FTTH) penetration in July 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Point Topic


Side Bar