Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/578

Bryssel den 18 maj 2010

Miljö: Med kommissionens nya strategi kan biologiskt avfall bli ännu värdefullare

I dag lade Europeiska kommissionen fram en plan för hur EU:s biologiska avfall ska kunna hanteras bättre så att dess stora miljöfördelar och ekonomiska potential kan utnyttjas. Varje år uppstår 88 miljoner ton biologiskt nedbrytbart avfall från trädgårdar, kök och livsmedel. Det hamnar i hushållsavfallet och kan få allvarliga effekter på miljön. Detta avfall skulle också kunna användas som en förnybar källa för energi och återvunnet material. I dagens meddelande redogörs det för hur denna potential kan tas till vara genom att gällande lagstiftning utnyttjas optimalt och medlemsstaterna samtidigt får möjlighet att välja tillvägagångssätt som passar deras egna omständigheter. Därutöver kommer det att krävas stödåtgärder på EU-nivå.

Miljökommissionären Janez Potočnik kommenterade: ”Vi har redan en omfattande lagstiftning om biologiskt avfall i EU. Om dessa bestämmelser genomförs och efterlevs bättre kan vi dra ännu mer nytta av sådant avfall. Det skulle inte bara bidra till kampen mot klimatförändringen, utan också ge oss kompost av hög kvalitet och biogas, vilket skulle bidra till sund mark och minskad förlust av biologisk mångfald.

Biologiskt avfall, en outnyttjad potential

Kommissionen har i en bedömning identifierat betydande miljöfördelar och ekonomiska vinster som skulle kunna uppnås genom bättre hantering av EU:s biologiska avfall.

Dagens meddelande innehåller rekommendationer för hur dessa fördelar ska kunna uppnås. De mest lovande möjligheterna är förebyggande av avfall och biologisk nedbrytning till kompost och biogas.

Den största faran med biologiskt avfall är att det producerar metan, en mycket stark växthusgas, 25 gånger starkare än koldioxid. Om den biologiska nedbrytningen av avfall optimerades skulle den mest kännbara och betydande vinsten vara de minskade växthusgasutsläppen, som beräknas till cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2020.

Nästan en tredjedel av EU:s mål för förnybar energi inom transportsektorn till 2020 kan uppnås genom användning av biogas från biologiskt avfall, och cirka 2 % av EU:s sammanlagda mål för förnybar energi skulle kunna uppnås om allt biologiskt avfall skulle omvandlas till energi.

Kompost av hög kvalitet och rötrester från anaerob nedbrytning kan ersätta icke-förnybar mineralgödsel, vilket skulle innebära bättre resursutnyttjande och bidra till att bibehålla kvaliteten på EU:s mark.

Om befintlig lagstiftning och befintliga strategier genomfördes fullt ut, och hanteringen av biologiskt avfall samtidigt förbättrades, skulle de miljörelaterade och ekonomiska vinsterna ligga mellan 2,5 och 2,7 miljarder euro, beroende på hur ambitiösa strategier för återvinning och förebyggande som tillämpas.

Prioriterade insatser

Enligt kommissionens analys finns det inga luckor i EU:s övergripande politik som skulle kunna hindra medlemsstaterna från att vidta lämpliga åtgärder. De framsteg som gjorts i många medlemsstater visar att den gällande avfallslagstiftningen är en alldeles utmärkt grund för avancerad hantering av biologiskt avfall. De tillgängliga verktygen måste bara utnyttjas till fullo och vid behov genomdrivas med kraft i alla medlemsstater.

Prioriterade insatser omfattar bland annat sträng kontroll av hur man efterlever målen för att få bort biologiskt avfall från deponier, tillämpar avfallshierarkin och efterlever andra bestämmelser i ramdirektivet om avfall avseende skilda insamlingssystem.

En förutsättning för att man ska kunna driva på utvecklingen och garantera lika konkurrensförhållanden i hela EU är att insatser görs på EU-nivå för att bl.a. utveckla standarder, exempelvis för kompost. Viktiga EU-insatser är också utvecklingen av en särskild handledning och indikatorer för förebyggande av biologiskt avfall, kompoststandarder och riktlinjer för tillämpningen av livscykelperspektivet inom avfallssektorn.

Hantering av biologiskt avfall i medlemsstaterna

Medlemsstaterna har mycket olika nationella strategier för hanteringen av biologiskt avfall, från mycket blygsamma insatser i vissa länder till ambitiösa strategier i andra.

De miljörelaterade och ekonomiska vinsterna från de olika metoderna för hantering av biologiskt avfall beror på lokala förhållanden som befolkningstäthet, klimat och infrastruktur.

Kompostering och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall som inte kan förebyggas ger de största miljörelaterade och ekonomiska vinsterna. En viktig förutsättning är emellertid att utgångsmaterialet i sådana processer är av god kvalitet. I de flesta fall kan detta bäst uppnås genom separat insamling av biologiskt avfall.

I Österrike, Tyskland, Luxemburg, Sverige, Belgien, Nederländerna, Cataluña (Spanien) och vissa regioner i Italien finns redan mycket effektiva system för separering av olika biologiska avfallsströmmar.

Meddelandet om biologiskt avfall finns på:

http://ec.europa.eu/environment/waste/compost/index.htm


Side Bar