Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/578

Brusel,18. mája 2010

Životné prostredie: Nová stratégia komisie sa zameriava na získanie čo najväčšieho účinku z biologického odpadu

Európska komisia dnes predstavila kroky na zlepšenie nakladania s biologickým odpadom v EÚ a na využitie jeho významných environmentálnych a ekonomických prínosov. Biologicky rozložiteľný záhradný, kuchynský a potravinársky odpad ročne predstavuje 88 mil. ton komunálneho odpadu a má veľký potenciálny vplyv na životné prostredie. Takisto sa javí veľmi sľubný pri využití ako obnoviteľný zdroj energie a recyklovaných materiálov. V dnešnom oznámení sa podporujú opatrenia na využitie tohto potenciálu pri najlepšom uplatnení súčasných právnych predpisov, zatiaľčo sa umožňuje členským štátom voľne zvoliť možnosť, ktorá najviac vyhovuje ich konkrétnej situácii. Podporné iniciatívy budú potrebné taktiež na úrovni EÚ.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Už máme rozsiahly súbor právnych predpisov riadiacich biologický odpad v rámci EÚ. Ale vďaka zlepšeniu ich zavádzania a presadzovania môžeme z biologického odpadu získať ešte viac úžitku. Nepomôže to len v boji proti zmene klímy: produkcia vysokokvalitného kompostu a bioplynu prispeje k zdravej pôde a spomalí úbytok biodiverzity.“

Biologický odpad – nevyužitý potenciál

Vo svojom hodnotení Komisia uviedla významné environmentálne a ekonomické prínosy lepšieho nakladania s biologickým odpadom v Európskej únii.

V dnešnom oznámení predkladá odporúčania, ako ďalej postupovať, aby sa tieto prínosy plne využili. Medzi najsľubnejšie prístupy patria predchádzanie vzniku biologického odpadu a biologická úprava s produkciou kompostu a bioplynu.

Hlavná environmentálna hrozba biologického odpadu spočíva v produkcii metánu, čo je skleníkový plyn, ktorý má 25 krát silnejšie účinky ako oxid uhličitý. Ak by sa maximalizovala biologická úprava odpadu, najviditeľnejším a najvýznamnejším úžitkom by bolo zamedzenie emisiám skleníkových plynov – odhadom okolo 10 mil. ton v prepočte na ekvivalent CO2 v roku 2020.

Približne jedna tretina cieľa EÚ pre obnoviteľnú energiu v doprave stanoveného do roku 2020 by sa mohla splniť použitím bioplynu vyprodukovaného z biologického odpadu, pričom by sa mohli dosiahnuť približne 2% celkového cieľa EÚ pre obnoviteľnú energiu, ak by sa všetok biologický odpad premenil na energiu.

Kvalitný kompost a digestát z anaeróbnej digescie by zlepšili efektivitu využitia zdrojov čiastočným nahradením neobnoviteľných minerálnych hnojív, ako aj udržaním kvality pôd EÚ.

Úplná implementácia súčasných politík podporovaná lepším nakladaním s biologickým odpadom by mali priniesť environmentálne a ekonomické prínosy odhadované na úrovni medzi 1,5 až 7 miliárd EUR, v závislosti na ambicióznosti politík recyklácie a predchádzania vzniku odpadu.

Prioritné opatrenia

Podľa analýzy Komisie neexistujú žiadne medzery v politikách na úrovni EÚ, ktoré by mohli brániť členským štátom v prijímaní vhodných opatrení. Pokrok dosiahnutý v niekoľkých členských štátoch ukazuje, že súčasné právne predpisy týkajúce sa odpadov sú vynikajúcim základom pre pokročilé nakladanie s biologickým odpadom. Všetky dostupné nástroje musia byť preto využívané v plnej miere a v prípade potreby dôsledne presadzované vo všetkých členských štátoch.

Prioritné opatrenia zahŕňajú dôsledné presadzovanie cieľov zameraných na odklon od ukladania biologického odpadu na skládkach, na riadne uplatňovanie odpadovej hierarchie a iných ustanovení rámcovej smernice o odpade s cieľom prioritného zavedenia systémov separovaného zberu odpadu.

Podpora iniciatív na úrovni EÚ – ako napríklad vytvorenie noriem pre kompost - bude rozhodujúca pri zrýchlení pokroku a zabezpečení rovnakých podmienok v rámci celej EÚ. Bude to zahŕňať konkrétne pokyny a ukazovatele predchádzania vzniku biologického odpadu s možnými budúcimi záväznými cieľmi, ako aj normy pre kompost a usmernenia v oblasti uplatňovania a posudzovania životného cyklu v  odpadovom hospodárstve.

Nakladanie s biologickým odpadu v členských štátoch

Členské štáty majú nesmierne odlišné národné politiky nakladania s biologickým odpadom od zanedbateľných opatrení v niektorých členských štátoch až po ambiciózne politiky v iných.

Environmentálne a ekonomické prínosy rôznych metód spracovania biologického odpadu závisia na lokálnych podmienkach ako sú hustota obyvateľstva, podnebie a infraštruktúra.

Kompostovanie a anaeróbna digescia ponúkajú najsľubnejšie environmentálne a ekonomické možnosti pre biologický odpad, ktorého vzniku sa nedá zabrániť. Dôležitým predpokladom sú však kvalitné počiatočné vstupy do týchto procesov. Vo väčšine prípadov by sa to dalo dosiahnuť separovaným zberom biologického odpadu.

Vysoko účinné systémy založené na separovaní rôznych zdrojov biologického odpadu už existujú v Rakúsku, Nemecku, Luxembursku, Švédsku, Belgicku, Holandsku, Katalánsku v Španielsku a v niektorých regiónoch v Taliansku.

Oznámenie o biologickom odpade je prístupné na:

http://ec.europa.eu/environment/waste/compost/index.htm


Side Bar