Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/578

Brussel, 18 mei 2010

Milieu: Nieuwe Commissiestrategie mikt erop nog meer uit bioafval te halen

De Europese Commissie heeft vandaag stappen gepresenteerd om het bioafvalbeheer in de EU te verbeteren en de belangrijke voordelen hiervan voor het milieu en de economie te ontsluiten. Biologisch afbreekbaar tuin-, keuken- en voedingsmiddelenafval veroorzaakt jaarlijks 88 miljoen ton stedelijk afval en kan belangrijke effecten hebben op het milieu. Maar het houdt ook veel mogelijkheden in als hernieuwbare bron van energie en gerecycleerde grondstoffen. De mededeling van vandaag is erop gericht acties te bevorderen om dit potentieel aan te boren door de bestaande wetgeving optimaal te benutten en de lidstaten ruimte te laten om de keuzes te maken die het beste bij hun situatie aansluiten. Ook zal ondersteuning van initiatieven op EU-niveau nodig zijn.

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik verklaarde: "Wij hebben in de EU al veel bioafvalwetgeving. Door betere implementatie en handhaving kunnen we nog meer uit het bioafval halen. Niet alleen zal dit helpen bij de bestrijding van de klimaatverandering: het produceren van compost en biogas van goede kwaliteit zal ook bijdragen tot een gezonde bodem en een langzaam biodiversiteitsverlies."

Bioafval – ongebruikt potentieel

Uit een Commissieonderzoek is gebleken dat een verbeterd beheer van bioafval in de Europese Unie belangrijke voordelen voor het milieu en de economie heeft.

In de mededeling van vandaag worden aanbevelingen gepresenteerd voor verdere maatregelen om in dat opzicht alle vruchten te plukken. De meest beloftevolle benaderingen zijn onder meer preventie van bioafval en biologische verwerking met productie van compost en biogas.

De grootste bedreiging vormt bioafval voor het milieu door de aanmaak van methaan, een krachtig broeikasgas, 25 keer zo krachtig als kooldioxide. Bij maximale toepassing van biologische verwerking van afval is het zichtbaarste en belangrijkste voordeel de vermeden broeikasgasuitstoot – in 2020 naar schatting ongeveer 10 miljoen ton CO2-equivalent.

Ongeveer één derde van het EU-streefcijfer voor 2020 voor hernieuwbare energie in het vervoer kan worden bereikt door het gebruik van uit bioafval geproduceerd biogas; ongeveer 2% van het totale EU-streefcijfer voor hernieuwbare energie is te bereiken indien alle bioafval in energie wordt omgezet.

Compost en digestaat van goede kwaliteit uit anaerobe vergisting zouden de hulpbronnenefficiëntie verbeteren doordat niet-hernieuwbare minerale meststoffen gedeeltelijk worden vervangen en de kwaliteit van de EU-bodems in stand wordt gehouden.

Uit de volledige uitvoering van door verbeterd bioafvalbeheer geflankeerd bestaand beleid moeten, afhankelijk van de ambitie van het recycling- en preventiebeleid, voordelen voor het milieu en de economie van naar schatting 1,5 à 7 miljard euro voortkomen.

Prioritaire acties

Volgens de Commissieanalyse zijn er op EU-niveau geen beleidstekorten die de lidstaten van passende acties kunnen afhouden. Uit de in de verschillende lidstaten geboekte vooruitgang blijkt dat de bestaande afvalwetgeving een uitstekende basis voor vooruitstrevend bioafvalbeheer is. Hiertoe moet het beschikbare instrumentarium voor zover nodig in alle lidstaten maximaal worden ingezet en strikt gehandhaafd.

Prioritaire acties zijn onder meer strikte naleving van de streefcijfers voor niet-storten van bioafval, behoorlijke toepassing van de afvalhiërarchie en andere bepalingen van de kaderrichtlijn afvalstoffen om prioritair afzonderlijke inzamelingssystemen in te voeren.

Ondersteunende initiatieven op EU-niveau – zoals de ontwikkeling van normen voor compost – zijn van cruciaal belang om de vooruitgang te versnellen en ervoor te zorgen dat in heel de EU de lat gelijk komt te liggen. Daarbij zullen specifieke richtsnoeren en indicatoren voor bioafvalpreventie met eventuele toekomstige bindende streefcijfers alsook compostnormen en richtsnoeren voor de toepassing van levenscyclusdenken en -oordelen in de afvalsector gelden.

Bioafvalbeheer in de lidstaten

Het nationale bioafvalbeheer verschilt sterk per lidstaat: in sommige landen gebeurt weinig, in andere lidstaten wordt een ambitieus beleid gevoerd.

De baten voor het milieu en de economie van de verschillende verwerkingsmethoden voor bioafval hangen van lokale omstandigheden zoals bevolkingsdichtheid, klimaat en infrastructuur af.

Voor niet te vermijden bioafval bieden compostering en anaerobe vergisting de meest beloftevolle ecologische en economische opties. Een belangrijke basisvoorwaarde bij toepassing van deze procédés is echter een kwaliteitvolle toevoer. Veelal is een en ander het best te realiseren door het gescheiden inzamelen van bioafval.

Hoogefficiënte systemen op basis van scheiding van verschillende bioafvalstromen bestaan al in Oostenrijk, Duitsland, Luxemburg, Zweden, België, Nederland, Catalonië in Spanje en in bepaalde Italiaanse regio's.

De mededeling over bioafval is beschikbaar op

http://ec.europa.eu/environment/waste/compost/index.htm


Side Bar