Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/578

Briuselis, 2010 m. gegužės 18 d.

Aplinka. Naująja strategija Komisija siekia dar geriau panaudoti biologines atliekas

Šiandien Europos Komisija numatė būdų, kaip gerinti biologinių atliekų tvarkymą ES ir gauti dar daugiau naudos aplinkai ir ekonomikai. Biologiškai skaidžios sodo, virtuvės ir maisto atliekos kasmet sudaro 88 milijonus tonų komunalinių atliekų ir daro didelį poveikį aplinkai. Kita vertus, jos gali būti ir labai vertingos – jas galima panaudoti kaip atsinaujinantį energijos šaltinį arba perdirbti. Šiandieniniame komunikate skatinama imtis priemonių, kuriomis galima išnaudoti šį potencialą pasitelkiant galiojančius teisės aktus, bet valstybės narės gali pačios nuspręsti, kurios priemonės joms tinkamiausios. Taip pat prireiks ir ES lygmens skatinamųjų iniciatyvų.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „ES jau priimta daug biologinių atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų. Tačiau geriau juos įgyvendindami ir užtikrindami jų vykdymą, biologines atliekas galime panaudoti dar geriau. Šitaip ne tik kovotume su klimato kaita – gamindami aukštos kokybės kompostą ir biodujas pagerinsime dirvožemio būklę ir pristabdysime biologinės įvairovės nykimą.“

Neišnaudotas biologinių atliekų potencialas

Komisijai atlikus vertinimą paaiškėjo, kad geresnis biologinių atliekų tvarkymas Europos Sąjungoje būtų labai naudingas aplinkai ir ekonomikai.

Šiandieniniame komunikate pateikiamos rekomendacijos, kaip tą naudą geriausiai realizuoti. Tarp perspektyviausių būdų paminėtina biologinių atliekų prevencija ir jų biologinis apdorojimas gaminant kompostą ir biodujas.

Didžiausią pavojų aplinkai biologinės atliekos kelia dėl to, kad iš jų susidaro metanas – galingos (už anglies dioksidą 25 kartus galingesnės) šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Jei atliekos būtų biologiškai perdirbamos visu pajėgumu, akivaizdžiausias ir reikšmingiausias laimėjimas būtų šiltnamio efektą sukeliančių dujų nesusidarymas. Apskaičiuota, kad 2020 m. būtų galima išvengti apie 10 mln. tonų CO2 ekvivalento.

Transportui naudojant iš biologinių atliekų pagamintas biodujas būtų galima įgyvendinti maždaug trečdalį ES užsibrėžto transporto sektoriaus 2020 m. tikslo, o jei visos biologinės atliekos būtų paverčiamos energija, ES įgyvendintų apie 2 % viso savo atsinaujinančiosios energijos panaudojimo tikslo.

Naudojant geros kokybės kompostą ir anaerobinio atliekų skaidymo produktus būtų efektyviau naudojami ištekliai, nes būtų iš dalies pakeičiamos neatsinaujinančios mineralinės trąšos ir kartu išlaikyta ES dirvų kokybė.

Apskaičiuota, kad jei būtų įgyvendintos visos dabartinės politikos priemonės ir pagerintas biologinių atliekų tvarkymas, nauda aplinkai ir ekonomikai būtų 1,5–7 mlrd. eurų, priklausomai nuo atliekų perdirbimo ir prevencijos politikos užmojų.

Prioritetiniai veiksmai

Komisija išanalizavo, kad ES lygmens politikos spragų, dėl kurių valstybės narės negalėtų imtis atitinkamų veiksmų, nėra. Kelių valstybių narių padaryta pažanga rodo, kad galiojantys atliekų teisės aktai yra puikus pažangaus biologinio atliekų tvarkymo pagrindas. Todėl visoms valstybėms narėms belieka visiškai išnaudoti visas turimas priemones, o kur reikia – griežtai jas taikyti.

Pirmiausia reikėtų griežtai vykdyti tikslus sumažinti į sąvartynus išvežamų biologinių atliekų kiekį, tinkamai taikyti atliekų tvarkymo principų hierarchiją ir kitas Pagrindų direktyvos dėl atliekų nuostatas, kad nedelsiant būtų įdiegtos atskiros šių atliekų surinkimo sistemos.

Skatinamosios ES lygmens iniciatyvos, kaip antai komposto standartų nustatymas, bus būtinos siekiant paspartinti pažangą ir užtikrinti vienodas veiklos sąlygas visoje ES. ES lygmeniu bus teikiamos konkrečios rekomendacijos, nustatomi biologinių atliekų prevencijos rodikliai, kurie ateityje galbūt virs privalomais tikslais, taip pat bus nustatomi komposto standartai ir teikiamos rekomendacijos, kaip taikyti gyvavimo ciklo koncepciją ir vertinimą atliekų sektoriuje.

Biologinių atliekų tvarkymas valstybėse narėse

Valstybės narės taiko labai skirtingą biologinių atliekų tvarkymo nacionalinę politiką: kai kuriose valstybėse narėse nesiimama beveik jokių veiksmų, kitose įgyvendinama plataus užmojo politika.

Skirtingų biologinių atliekų tvarkymo būdų nauda aplinkai ir ekonomikai priklauso nuo tokių vietos sąlygų kaip gyventojų tankis, klimatas ir infrastruktūra.

Perspektyviausi neišvengiamų biologinių atliekų tvarkymo būdai yra kompostavimas ir anaerobinis skaidymas. Tačiau šiems procesams būtina, kad žaliava būtų aukštos kokybės. Todėl daugeliu atvejų tai užtikrinti lengviausia atskirai renkant biologines atliekas.

Austrijoje, Vokietijoje, Liuksemburge, Švedijoje, Belgijoje, Nyderlanduose, Ispanijos Katalonijos regione ir kai kuriuose Italijos regionuose jau taikomos labai efektyvios sistemos, pagrįstos įvairių biologinių atliekų srautų atskyrimu.

Komunikatas dėl biologinių atliekų pateikiamas adresu

http://ec.europa.eu/environment/waste/compost/index.htm


Side Bar