Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/578

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2010

Περιβάλλον: Μια νέα στρατηγική της Επιτροπής αποσκοπεί στην περαιτέρω αξιοποίηση των αποβλήτων βιολογικής προέλευσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε σήμερα μέτρα για να βελτιωθεί η διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αξιοποιηθούν τα εξ αυτών σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα από κήπους, κουζίνες και τρόφιμα ανέρχονται σε 88 εκατομ. τόνους αστικών αποβλήτων κάθε χρόνο και ενδέχεται να έχουν μείζονος σημασίας επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ταυτόχρονα είναι πολλά υποσχόμενα ως πηγή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και ανακύκλωσης υλικών. Με τη σημερινή ανακοίνωση προάγονται δράσεις για την αξιοποίηση του δυναμικού τους μέσω της βέλτιστης δυνατής χρήσης της ήδη υφιστάμενης νομοθεσίας ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να επιλέγουν εναλλακτικές λύσεις κατ' εξοχήν κατάλληλες για την κατάστασή τους. Θα είναι αναγκαίο να αναληφθούν πρωτοβουλίες υποστήριξης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα περιβάλλοντος κ. Janez Potočnik δήλωσε: "Διαθέτουμε ήδη εκτενή νομοθεσία η οποία διέπει τα βιολογικά απόβλητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τούτοις μέσω της καλύτερης εφαρμογής και επιβολής της, μπορούμε να αντλήσουμε μεγαλύτερα οφέλη από τα βιοαπόβλητα. Έτσι όχι μόνο θα συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος αλλά παράλληλα με την παραγωγή καλής ποιότητας προϊόντων λιπασματοποίησης και βιοαερίου θα έχουμε θετικές επιπτώσεις στην εξυγίανση του εδάφους και θα επιβραδύνουν την απώλεια της βιοποικιλότητας."

Βιοαπόβλητα – ένα ανεκμετάλλευτο δυναμικό

Από μελέτη αξιολόγησης της Επιτροπής προέκυψε ότι είναι δυνατόν να αποκομισθούν ουσιαστικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης των βιοαποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σημερινή ανακοίνωση περιλαμβάνει συστάσεις για τη μελλοντική μας πορεία με στόχο να αξιοποιηθούν πλήρως τα εν λόγω οφέλη. Οι πλέον πολλά υποσχόμενες προσεγγίσεις περιλαμβάνουν την πρόληψη της παραγωγής βιοαποβλήτων και την βιολογική επεξεργασία με παραγωγή προϊόντων λιπασματοποίησης και βιοαερίου.

Η κύρια περιβαλλοντική απειλή από τα βιολογικά απόβλητα είναι η παραγωγή μεθανίου, ενός αερίου με ικανότητα επιδείνωσης του φαινομένου του θερμοκηπίου 25 φορές υψηλότερη από το διοξείδιο του άνθρακα. Εάν μεγιστοποιηθεί η επεξεργασία των αποβλήτων, το πλέον ορατό και ουσιαστικό όφελος θα είναι η αποφυγή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου περίπου 10 εκατομ. ισοδυνάμων τόνων διοξειδίου του άνθρακα το 2020.

Περίπου το ένα τρίτο των στόχων που έχουν θεσπιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας για τις μεταφορές, θα μπορούσε να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας το βιοαέριο που παράγεται από τα απόβλητα βιολογικής προέλευσης ενώ περίπου το 2% του συνολικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν όλα τα βιοαπόβλητα μετατρέπονταν σε ενέργεια.

Τα καλής ποιότητας προϊόντα χώνευσης και λιπασματοποίησης από αναερόβιο χώνευση θα καθιστούσαν αποτελεσματικότερη την εκμετάλλευση των πόρων επιτρέποντας τη μερική αντικατάσταση των μη ανανεώσιμων ανόργανων λιπασμάτων και συμβάλλοντας στη διατήρηση της ποιότητας των εδαφών στην ΕΕ.

Η πλήρης εφαρμογή των ήδη υφιστάμενων πολιτικών υποστηριζόμενη από τη βελτιωμένη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων αναμένεται να αποδώσει περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη που υπολογίζονται μεταξύ 1,5 και 7 δισεκατ. ευρώ, ανάλογα με το επίπεδο φιλοδοξίας των πολιτικών ανακύκλωσης και πρόληψης.

Δράσεις προτεραιότητας

Σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής δεν επισημαίνονται κενά πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τα κράτη μέλη να αναλάβουν τις ενδεδειγμένες ενέργειες. Οι πρόοδοι που έχουν επιτευχθεί σε πολλά από αυτά αποδεικνύουν ότι η ήδη υφιστάμενη νομοθεσία για τα απόβλητα αποτελεί εξαιρετικό υπόβαθρο για την προηγμένη διαχείριση των αποβλήτων βιολογικής προέλευσης. Προς τούτο, θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως τα διαθέσιμα μέσα και να επιδιωχθεί η αυστηρή επιβολή τους ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες στα επιμέρους κράτη μέλη.

Μεταξύ των δράσεων προτεραιότητας συγκαταλέγεται η αυστηρή επιβολή των στόχων που αφορούν την απομάκρυνση των βιολογικών αποβλήτων από τις χωματερές (χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων), η ορθή εφαρμογή της κλίμακας χαρακτηρισμού των αποβλήτων και άλλες διατάξεις της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα με τις οποίες επιδιώκεται να αποδοθεί προτεραιότητα στην καθιέρωση χωριστών συστημάτων συλλογής.

Οι πρωτοβουλίες υποστήριξης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης - όπως η ανάπτυξη προτύπων για τα προϊόντα λιπασματοποίησης, θα είναι καθοριστικής σημασίας για να επιταχυνθούν οι πρόοδοι και να εξασφαλιστεί ομαλό πεδίο ανταγωνισμού ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς τούτο θα απαιτηθεί ειδική καθοδήγηση και θέσπιση δεικτών για την πρόληψη των βιολογικών αποβλήτων, ενδεχομένως παράλληλα με τη μελλοντική θέσπιση δεσμευτικών στόχων, προτύπων και κατευθυντηρίων γραμμών για τα προϊόντα λιπασματοποίησης εφαρμόζοντας στον τομέα των αποβλήτων προσεγγίσεις ανάλυσης και αξιολόγησης που να βασίζονται στον κύκλο ζωής των προϊόντων.

Η διαχείριση των βιοαποβλήτων στα κράτη μέλη

Οι εθνικές πολιτικές των κρατών μελών όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων βιολογικής προέλευσης διαφέρουν σοβαρά, ποικίλλοντας από την ανάληψη ελάχιστης δράσης σε ορισμένα κράτη μέλη μέχρι την εφαρμογή φιλόδοξων πολιτικών σε άλλα.

Τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη από τις διαφορετικές μεθόδους επεξεργασίας των βιολογικών αποβλήτων εξαρτώνται από τις κατά τόπους συνθήκες όπως η δημογραφική πυκνότητα, το κλίμα και οι υποδομές.

Η λιπασματοποίηση και η αναερόβιος χώνευση προσφέρουν τις πλέον πολλά υποσχόμενες εναλλακτικές λύσεις από περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιά για την αντιμετώπιση των βιολογικών αποβλήτων που είναι αδύνατον να αντιμετωπιστούν προληπτικά. Ωστόσο, σημαντική προϋπόθεση αποτελεί τα υλικά με τα οποία τροφοδοτούνται οι αντίστοιχες διαδικασίες να είναι καλής ποιότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό μπορεί να επιτευχθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων.

Υψηλής αποτελεσματικότητας συστήματα τα οποία βασίζονται στο διαχωρισμό των επιμέρους κατηγοριών των βιοαποβλήτων χρησιμοποιούνται ήδη στην Αυστρία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, τη Σουηδία, το Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες, την Καταλονία στην Ισπανία και ορισμένες περιφέρειες της Ιταλίας.

Η ανακοίνωση για τα βιοαπόβλητα διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/environment/waste/compost/index.htm


Side Bar