Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/578

Брюксел, 18 май 2010 г.

Околна среда: Нова стратегия на Комисията за по-пълноценно използване на биоотпадъците

Днес Европейската комисия набеляза мерки, насочени към подобряване на управлението на биоотпадъците в ЕС и използване на съществените екологични и икономически ползи, свързани с тях. Биоразградимите градински, кухненски и хранителни отпадъци представляват 88 милиона тона от годишното количество битови отпадъци и имат значителен потенциал да окажат въздействие върху околната среда. В същото време те са важен и надежден източник на възобновяема енергия и рециклирани суровини. Днешното съобщение насърчава действията, насочени към активизиране на този потенциал чрез оптимално използване на съществуващото законодателство, като заедно с това държавите-членки получават възможност да избират вариантите, които най-добре отговарят на техните конкретни обстоятелства. Необходима ще бъде и подкрепа за инициативите на равнище ЕС.

Европейският комисар за околната среда Янез Поточник заяви: „Вече разполагаме със значително по обем законодателство, регулиращо биоотпадъците в ЕС. За да извлечем обаче още по-голяма полза от тях, е необходимо то да бъде изпълнявано и налагано по-адекватно. Това не само ще подкрепи борбата срещу изменението на климата — производството на висококачествен компост и биогаз ще спомогне за поддържането на здрави почви и ще забави загубата на биологично разнообразие.“

Биоотпадъците — неизползвани възможности

Извършена от Комисията оценка установи, че по-доброто управление на биоотпадъците в Европейския съюз носи значителни екологични и икономически ползи.

Днешното съобщение набелязва препоръки относно бъдещи мерки за пълноценното усвояване на тези ползи. Най-обещаващите стратегии включват предотвратяване на биоотпадъците и биологично третиране с цел производство на компост и биогаз.

Основната заплаха за околната среда, свързана с биоотпадъците, е отделянето на метан — мощен парников газ, който е 25 пъти по-силен от въглеродния двуокис. Най-осезателната и значителна полза от максимизиране на биологичното третиране на биоотпадъците ще бъде предотвратяването на емисиите на парникови газове, които според прогнозите ще достигнат приблизително 10 милиона тона еквивалент на CO2 през 2020 г.

Около една трета от целите на ЕС за 2020 г. във връзка с възобновяемата енергия в транспорта биха били осъществени чрез използването на биогаз, произведен от биоотпадъци, а ако цялото количество биоотпадъци бъде превърнато в енергия, могат да бъдат изпълнени приблизително 2 % от общата цел на ЕС за възобновяемата енергия.

Висококачественият компост и остатъците от анаеробно разграждане ще подобрят ефективността на използваните ресурси, като частично заменят невъзобновяемите минерални торове и спомогнат за поддържане на качеството на почвите в ЕС.

Пълноценното прилагане на съществуващите политики, подкрепяни от по-доброто управление на биоотпадъците, ще осигури екологични и икономически ползи, които се оценяват между 1,5 милиарда и 7 милиарда EUR в зависимост от заложените цели на политиките за рециклиране и превенция.

Приоритетни действия

Анализът на Комисията показва, че не съществуват пропуски в политиката на равнището на ЕС, които биха попречили на държавите-членки да предприемат съответните действия. От постигнатия в няколко държави-членки напредък става ясно, че съществуващото законодателство в областта на отпадъците представлява отлична основа за напредничавото управление на биоотпадъците. С оглед на това е необходимо наличните инструменти да бъдат пълноценно използвани и стриктно налагани във всички държави-членки, ако възникне потребност от това.

Приоритетните действия включват строго налагане на целите за отклоняване на биоотпадъците от сметищата, правилно прилагане на йерархията на отпадъците и други разпоредби от Рамковата директива за отпадъците, свързани с приоритетното въвеждане на системи за разделно събиране.

Подкрепата за инициативи на равнище ЕС, като например разработване на стандарти за компоста, ще бъде от съществено значение за ускоряване на напредъка и осигуряване на равнопоставеност в рамките на целия ЕС. Това ще включва специфични насоки и показатели за предотвратяване на биоотпадъците с възможност за бъдещото въвеждане на задължителни цели, стандарти за компоста и насоки относно прилагането на подхода за жизнения цикъл, както и на оценяване в сектора на отпадъците.

Управление на биоотпадъците в държавите-членки

Националните политики, прилагани от държавите-членки по отношение на управлението на биоотпадъците, са разнообразни — те варират от ограничени действия в някои държави-членки до амбициозни политики в други.

Екологичните и икономическите ползи от различните методи на третиране на биоотпадъците зависят от локални фактори като гъстота на населението, климат и инфраструктура.

Компостирането и анаеробното разграждане представляват най-надеждните екологични и икономически варианти за биоотпадъци, които не могат да бъдат предотвратени. Важно предварително условие за тези процеси обаче е наличието на висококачествена входна суровина. В повечето случаи това ще се постигне най-добре чрез разделно събиране на биоотпадъците.

Високоефективни системи, основаващи се на разделянето на различните биоотпадъчни потоци, вече съществуват в Австрия, Германия, Люксембург, Швеция, Белгия, Нидерландия, испанската автономна област Каталуня и някои райони в Италия.

Съобщението за биоотпадъците е публикувано на:

http://ec.europa.eu/environment/waste/compost/index.htm


Side Bar