Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/577

Bryssel den 18 maj 2010

Miljö: Vattenbrist och torka – ett stor problem i många delar av Europa

EU-kommissionen publicerar idag en rapport om vilka framsteg som gjorts i medlemsstaterna för att lösa problemen med vattenbrist och torka. Även om nederbördsmängden i södra Europa varit större under 2009 än föregående år krävs det fortfarande större insatser för att bromsa och vända överanvändningen av Europas begränsade vattentillgångar. Effektiv vattenprissättning, vattenhushållning och effektiva vattenbesparingsåtgärder är av avgörande betydelse för att säkerställa att Europa har tillräckligt med vatten av god kvalitet för att tillgodose behoven och bemästra de klimatrelaterade problemen.

”Vatten är liv och därför utgör vattenpolitiken vår livförsäkring. I rapporten betonas vikten av att vattenpolitiken integreras i bredare strategimål på alla nivåer både inom EU och i medlemsstaterna. Vår vattenpolitik måste framför allt vara hållbar. Vi kan inte tillåta oss att förbruka framtidens vattenresurser”, säger Janez Potočnik, EU-kommissionär med ansvar för miljöfrågor.

Vattenbrist är ett europeiskt problem

Balansen mellan tillgång och efterfrågan på vatten har i många områden i Europa nått en kritisk nivå. Vattenbrist och torka har nu blivit stora problem, och klimatförändringen väntas förvärra saken.

Av den nya rapporten framgår att vissa medlemsstater lider av stadigvarande vattenbrist i hela landet. Detta problem begränsar sig inte enbart till Medelhavsländerna. Tjeckien har rapporterat om områden som ofta drabbas av vattenbrist och Frankrike och Belgien rapporterar överutnyttjande av grundvattenresurserna.

Kommissionen har under flera år uppmanat medlemsstaterna att anta strategier som innebär prissättning av vatten, förbättrade verktyg för vattenhushållning och effektivitets- och vattenbesparingsåtgärder.

En rapport som utarbetades 2009 på uppdrag av kommissionen ger vid handen att mycket vatten skulle kunna sparas om man inför obligatoriska krav för vattenförbrukande utrustning inom ramen för det utvidgade direktivet om ekodesign. Om all vattenförbrukande hushållsutrustning inkluderades skulle detta resultera i en minskad vattenförbrukning på 19 %, vilket motsvarar en minskning på 3,2 % av det totala årliga vattenuttaget i EU. Om man minskar energirelaterade produkters vattenförbrukning som exempelvis kranar, duschar och badkar kan detta leda till ett potentiellt minskat uppvärmningsbehov på 20 %. Ändrade vanor när det gäller hur länge man duschar, hur ofta man tar ett bad eller använder en kran kan leda till vattenbesparingar på 20–30 %.

Dagens rapport bekräftar att god vattenhushållning bör grundas på en vattenhierarki och prioriterad styrning av efterfrågan på vatten. Andra vattenförsörjningsalternativ bör enbart övervägas när man uttömt vattenbesparingsmöjligheterna.

Av rapporten framgår även att kommissionen är oroad över att de medlemsstater som är värst drabbade av vattenbrist dröjt med att införliva ramdirektivet för vatten. Tidsfristen för när medlemsstaterna skulle lämna in sina planer för förvaltning av Europas avrinningsområden löpte ut i mars. I vissa medlemsstater har man inte ens inlett samråden om dessa planer.

En plan för att bevara EU:s vattentillgångar

Kommissionen lanserar ett antal förberedande åtgärder inför översynen 2012 av åtgärderna mot vattenbrist och torka. Under 2010 kommer man att inrikta sig på effektiv vattenförbrukning och framför allt besparingar när det gäller vattenförbrukningen i byggnader, minskade läckage och vatteneffektivitet i jordbruket.

Resultatet av dessa åtgärder kommer att inkluderas i planen för 2012 för att skydda EU:s vattentillgångar tillsammans med en översyn av genomförandet av ramdirektivet för vatten och en utvärdering av sårbarheten hos miljöresurser som exempelvis vatten, biologisk mångfald och mark till följd av klimatförändringarna och annan påverkan som förorsakas av människan.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på:

http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/eu_action.htm#2009


Side Bar