Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/577

Bruselj, 18. maj 2010

Okolje: Suše in pomanjkanje vode – glavna skrb številnih območij v Evropi

Evropska komisija je danes objavila poročilo o napredku držav članic glede reševanja problemov v zvezi s pomanjkanjem vode in sušami. Ne glede na to, da je leta 2009 v državah južne Evrope padlo več padavin kot v prejšnjih letih, so še vedno potrebna prizadevanja za ustavitev in spreobrnitev prekomernega izkoriščanja že tako omejenih virov vode v Evropi. Učinkovita politika določanja cen vode, učinkovita raba vode in ukrepi varčevanja z vodo so nujno potrebni, da bi se v Evropi lahko zagotovilo dovolj kakovostne vode za izpolnitev potreb porabnikov ter za uspešno spopadanje s spreminjajočim se podnebjem.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Voda je življenje – torej je vodna politika naše življenjsko zavarovanje. To poročilo priča o tem, kako pomembno je vgraditi vodno politiko v cilje širših politik na vseh ravneh, tako na nacionalnih kot tudi na ravni EU. Najpomembnejše je zagotoviti trajnostne vodne politike: ne moremo si privoščiti sposojanja vode od prihodnosti.“

Pomanjkanje vode – problem Evrope

Razmerje med potrebo po vodi in njeno razpoložljivostjo je na številnih območjih v Evropi doseglo kritično točko. Trenutno največji izziv predstavljajo težave s pomanjkanjem vode in sušami, podnebne spremembe pa bodo bržkone problem še poglobile.

To novo poročilo razkriva, da nekatere države članice že imajo težave s stalnim pomanjkanjem vode v celi državi. Ta težava pa ni omejena na sredozemske države. Češka namreč poroča o območjih s pogostim pomanjkanjem vode, Francija in Belgija pa o prekomerno izkoriščanih vodonosnikih.

Komisija je več let spodbujala države članice k sprejetju različnih politik, npr. za določanje cen vode, izboljšanje orodij vodnega gospodarstva, učinkovito rabo vode ter ukrepe varčevanja z vodo.

Poročilo za Komisijo iz leta 2009 kaže na to, da bi bilo mogoče z uvedbo obveznih zahtev za naprave, ki porabljajo vodo, na podlagi razširjene direktive o okoljsko primerni zasnovi izdelkov zagotoviti precejšnje prihranke. Če bi bili zajeti vsi domači izdelki, ki porabljajo vodo, bi to lahko prineslo 19-odstotno zmanjšanje skupne porabe vode – 3,2-odstotno zmanjšanje skupnega letnega odvzema vode v EU. Z zmanjšanjem porabe vode pri izdelkih, povezanih z energijo, na primer pipah, tuših in kadeh, bi lahko tudi za 20 % zmanjšali potrebe po ogrevanju, medtem ko bi spremembe v času za tuširanje, pogostnosti kopanja ali uporabe pip lahko pomenile od 20- do 30-odstotni prihranek.

Današnje poročilo potrjuje, da mora gospodarjenje z vodami temeljiti na hierarhiji možnih rešitev problemov z vodo, pri čemer mora biti upravljanje povpraševanja po vodi prednostna naloga. Možnosti za oskrbo z vodo se bodo določale šele takrat, ko se izčrpajo vse možnosti za prihranek vode.

Poročilo izraža tudi zaskrbljenost Komisije nad zamudo pri izvajanju Okvirne direktive o vodah v državah članicah, ki so zaradi pomanjkanja vode najbolj prizadete. Rok, do katerega bi morale države članice predložiti svoje načrte upravljanja povodij Evrope, je bil marca, vendar se v nekaterih državah članicah posvetovanja v zvezi z zadevnimi načrti še vedno niso začela.

Načrtu za ohranjanje voda v EU naproti

Komisija začenja številne pripravljalne dejavnosti v okviru pregleda politike v zvezi s pomanjkanjem vode in sušami za leto 2012. Leta 2010 bo poudarek predvsem na učinkoviti rabi vode ter zlasti na možnostih za prihranek vode v zgradbah, zmanjšanje puščanja in učinkovito rabo vode v kmetijstvu.

Rezultati teh dejavnosti se bodo odražali v za leto 2012 predvidenem „Načrtu za ohranjanje voda v EU“, skupaj s pregledom izvajanja Okvirne direktive o vodah in pregledom nevarnosti, ki so jim okoljski viri, kot so voda, biološka raznovrstnost in prst, izpostavljeni zaradi podnebnih vplivov ter ostalih pritiskov, ki jim je botrovalo človeško poseganje v naravo.

Popolno poročilo je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/eu_action.htm#2009


Side Bar