Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/577

Brusel, 18. mája 2010

Životné prostredie: Nedostatok vody a suchá – závažný problém pre mnohé oblasti Európy

Európska komisia dnes publikovala správu o pokroku členských štátov v riešení nedostatku vody a súch. Hoci v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bol v krajinách južnej Európy vyšší počet zrážok, je aj naďalej potrebné väčšie úsilie na zastavenie a zvrátenie nadmerného využívania obmedzených vodných zdrojov v Európe. Aby Európa mala dostatok kvalitnej vody a vyhovela tak potrebám užívateľov a mohla čeliť výzvam meniacej sa klímy, potrebuje zabezpečiť efektívnu cenovú politiku v oblasti vodohospodárstva, účinné využívanie vody a opatrenia na úsporu vody.

Komisár EÚ pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Voda je život – vodohospodárska politika je teda naše životné poistenie. Táto správa zdôrazňuje dôležitosť integrácie vodohospodárskej politiky do širších politických cieľov vo všetkých oblastiach, či už na úrovni EÚ alebo na národnej úrovni. Naša vodohospodárska politika musí byť v prvom rade udržateľná: nemôžeme si dovoliť míňať vodu, ktorá prináleží budúcim generáciám.“

Nedostatok vody – európska otázka

Rovnováha medzi dopytom po vode a jej dostupnosťou dosiahla kritickú úroveň v mnohých oblastiach Európy. Nedostatok vody a suchá sa stali dôležitým problémom a očakáva sa, že situácia sa vplyvom zmeny klímy ešte viac zhorší.

Z tejto novej správy vyplýva, že niektoré členské štáty začali trpieť trvalým nedostatkom na celom svojom území. Problém nie je obmedzený len na krajiny Stredozemného mora. Česká republika nahlásila oblasti s častým nedostatkom vody a Francúzsko a Belgicko uviedli oblasti, v ktorých sa nadmerne využívajú podzemné vody.

Už niekoľko rokov Komisia nalieha na členské štáty, aby prijali politické riešenia, ku ktorým patrí napríklad cenová politika v oblasti vodohospodárstva, zlepšené techniky hospodárenia s vodou a opatrenia na účinné využívanie a úsporu vody.

Správa vypracovaná pre Komisiu v 2009 ukázala, že zavedenie povinných požiadaviek na zariadenia používajúce vodu v rámci rozšírenej smernice o ekodizajne by mohlo priniesť značné úspory. Ak by sa zahrnuli všetky domáce spotrebiče používajúce vodu, mohlo by to viesť až k 19% zníženiu celkovej spotreby vody, čo predstavuje 3,2% zníženie celkového ročného odberu vody v EÚ. Zníženie spotreby vody výrobkov spojených s využitím energie ako sú vodovodné kohútiky, sprchy a vane takisto môže viesť k možnému zníženiu nárokov na vykurovanie až o 20 %, zatiaľ čo zmeny v dobe sprchovania, frekvencii kúpania sa alebo použitie kohútikov môžu viesť k úspore 20 až 30%.

Dnešná správa potvrdzuje, že dobré hospodárenie s vodou by malo byť založené na systéme priorít v oblasti vody s  hlavným dôrazom na riadenie dopytu po vode. Možnosti dodávok by sa mali brať do úvahy až v prípade, keď sa možnosti úspory vody vyčerpali.

Komisia takisto v správe vyjadruje obavy v súvislosti s oneskorením vykonávania rámcovej smernice o vode v členských štátoch, ktoré sú najviac postihnuté nedostatkom vody. Termín na predloženie plánov členských štátov na riadenie povodia Európy bol v marci, ale niektoré členské štáty ešte ani nezačali konzultácie o týchto plánoch.

Plán na ochranu vôd EÚ

Komisia iniciuje množstvo činností na prípravu správy o preskúmaní politiky v oblasti nedostatku vody a súch v 2012. V roku 2010 sa dôraz bude klásť na efektivitu a najmä na možnosti úspor v budovách, zníženie únikov a účinné využívanie vody v poľnohospodárstve.

Výsledky týchto aktivít sa v roku 2012 premietnu do „Plánu na záchranu vôd EÚ“ spolu s preskúmaním vykonávania rámcovej smernice o vode a s preskúmaním ohrozenosti prírodných zdrojov (voda, biodiverzita a pôda) klimatickými zmenami a inými tlakmi spôsobenými ľudskou činnosťou.

Celá správa je k dispozícii na stránke:

http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/eu_action.htm#2009


Side Bar