Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/577

Brussel, 18 mei 2010

Milieu: Waterschaarste en droogte – een grote zorg voor veel gebieden in Europa

De Europese Commissie heeft vandaag een verslag over de voortgang van de lidstaten bij het aanpakken van waterschaarste en droogten bekendgemaakt. Hoewel er in 2009 in zuidelijk Europa meer regen viel dan de vorige jaren, blijven grotere inspanningen nodig om de overexploitatie van de beperkte watervoorraden in Europa tegen te houden en het proces te keren. Een efficiënt waterprijsstellingsbeleid, waterefficiëntie en waterbesparingsmaatregelen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat Europa over genoeg water van goede kwaliteit beschikt om aan de behoeften van de gebruikers te voldoen en de uitdagingen van een veranderend klimaat aan te pakken.

EU-commissaris voor Milieu Janez Potočnik stelde het als volgt: "Water is leven – het waterbeleid is dus onze levensverzekering. In dit verslag wordt benadrukt hoe belangrijk het is het waterbeleid te integreren in bredere beleidsdoelstellingen op alle niveaus, zowel Europees als nationaal. Bovenal moet ons waterbeleid duurzaam zijn: wij kunnen het ons niet veroorloven water te lenen van de toekomst."

Waterschaarste – een Europese kwestie

Het evenwicht tussen de vraag naar water en de beschikbaarheid ervan heeft in veel gebieden van Europa een kritisch niveau bereikt. Waterschaarste en droogten zijn een groot probleem geworden en de klimaatverandering zal dat alleen maar erger maken.

Het nieuwe verslag toont aan dat sommige lidstaten te maken krijgen met permanente schaarste over hun volledige grondgebied. Het probleem is niet beperkt tot de landen aan de Middellandse Zee. Ook Tsjechië heeft gebieden met frequente waterschaarste en Frankrijk en België kampen met een overmatig gebruik van watervoerende lagen.

De Commissie dringt bij de lidstaten al jaren aan op bepaalde beleidsopties, zoals watertarifering, instrumenten voor beter waterbeheer, efficiencyverbetering en waterbesparingsmaatregelen.

Een verslag in opdracht van de Commissie van 2009 toont aan dat de invoering van verplichte vereisten voor watergebruikende apparatuur in het kader van de uitgebreide richtlijn ecologisch ontwerp voor belangrijke besparingen kan zorgen. Als alle huishoudelijke watergebruikende producten erin worden opgenomen, kan het totale waterverbruik in de EU dalen met 19% en de totale jaarlijkse waterwinning in de EU met 3,2%. Het waterverbruik van energiegerelateerde producten zoals kranen, douches en baden verminderen kan de verwarmingsbehoefte met 20% doen afnemen. Door minder lang te douchen, minder vaak in bad te gaan of een aangepast gebruik van kranen kan 20 tot 30% worden bespaard.

Het vandaag bekendgemaakte verslag toont nogmaals aan dat goed waterbeheer gebaseerd moet zijn op de waterhiërarchie, met het beheer van de watervraag als absolute prioriteit. Opties met betrekking tot de voorziening moeten slechts in aanmerking worden genomen wanneer het waterbesparingspotentieel is uitgeput.

De Commissie drukt in het verslag ook haar bezorgdheid uit over de vertraging in de tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn water in de lidstaten die het meest door waterschaarste worden getroffen. De termijn waarbinnen de lidstaten hun stroomgebiedbeheersplannen moeten indienen is in maart verstreken, maar in sommige lidstaten is zelfs het overleg over deze plannen nog niet begonnen.

Naar een blauwdruk ter bescherming van de EU-wateren

De Commissie lanceert een aantal voorbereidende activiteiten met het oog op de herziening van het waterschaarste- en droogtebeleid in 2012. In 2010 zal het accent op efficiëntie liggen, in het bijzonder het potentieel voor besparingen in gebouwen, vermindering van lekken en waterefficiëntie in de landbouw.

De resultaten van deze activiteiten zullen worden verwerkt in de "Blauwdruk ter bescherming van de EU-wateren" van 2012, samen met een overzicht van de tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn water en een overzicht van de kwetsbaarheid van natuurlijke hulpbronnen zoals water, biodiversiteit en de bodem, voor de klimaateffecten en andere nadelige antropogene effecten.

Het volledige verslag is te vinden op:

http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/eu_action.htm#2009


Side Bar