Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/577

Briuselis, 2010 m. gegužės 18 d.

Aplinka. Vandens trūkumas ir sausros – didžiausias rūpestis daugelyje Europos vietovių

Šiandien Europos Komisija paskelbė valstybių narių pažangos sprendžiant vandens trūkumo ir sausrų problemą ataskaitą. Nors pietinėse Europos šalyse 2009 m. lijo daugiau nei ankstesniais metais, norint sustabdyti per didelį ribotų Europos vandens išteklių naudojimą ir pradėti atvirkštinį procesą reikia dar daugiau pastangų. Būtina veiksminga vandens apmokestinimo politika, tausaus vandens naudojimo ir vandens taupymo skatinimo priemonės, siekiant užtikrinti, kad Europa turėtų pakankamai geros kokybės vandens vartotojų poreikiams patenkinti, ir siekiant įveikti dėl klimato kaitos patiriamus sunkumus.

Už aplinką atsakingas Europos Sąjungos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Vanduo yra gyvybė, todėl vandens politika – mūsų gyvybės draudimas. Šioje ataskaitoje pabrėžiama, kaip svarbu visais lygmenimis – tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniu – vandens politiką integruoti į kitus politikos tikslus. Mūsų vandens politika turi būti tvaresnė už bet kurią kitą politiką – negalime sau leisti skolintis vandenį ateities sąskaita“.

Vandens trūkumas – visos Europos problema

Vandens paklausos ir išteklių pusiausvyra daugelyje Europos vietovių pasiekė kritinį lygį. Vandens trūkumas ir sausros tapo didele problema, o dėl klimato kaitos padėtis turėtų tik blogėti.

Iš šios naujos ataskaitos matyti, kad kai kuriose valstybėse narėse su vandens trūkumo problema susiduriama nuolat ir visoje šalyje. Tai ne tik Viduržemio jūros regiono šalių problema. Čekija pranešė, kad kai kuriose šalies vietovėse dažnai trūksta vandens, o Prancūzija ir Belgija nurodė, kad jų teritorijose per daug naudojamas vandeningasis sluoksnis.

Keletą metų Komisija primygtinai ragino valstybes nares priimti tokias politikos pasirinktis kaip vandens apmokestinimo politika, geresnės vandentvarkos priemonės ir tausaus vandens naudojimo bei taupymo priemonės.

Iš 2009 m. Komisijai pateiktos ataskaitos matyti, kad, pagal išplėstą Ekologinio projektavimo direktyvą nustačius privalomuosius reikalavimus vandenį naudojantiems prietaisams, būtų sutaupyta nemažai vandens. Tuos reikalavimus taikant visiems buitiniams vandenį naudojantiems gaminiams, sunaudojamą vandens kiekį būtų galima sumažinti 19 %, todėl bendra metinė ES vandens gavyba būtų sumažinta 3,2 %. Sumažinus su energija susijusių gaminių, tokių kaip čiaupai, dušai ir vonios, sunaudojamo vandens kiekį, taip pat būtų galima 20 % sumažinti šiems gaminiams būtino vandens kaitinimo poreikį, o sutrumpinus prausimosi po dušu laiką, sumažinus maudymosi vonioje dažnumą ar rečiau naudojantis čiaupais galima sutaupyti 20–30 % vandens.

Šiandienine ataskaita patvirtinama, kad tinkama vandentvarka turėtų būti grindžiama vandens trūkumo problemos sprendimo būdų hierarchija, didžiausią dėmesį skiriant vandens poreikio valdymui. Vandens tiekimo būdai turėtų būti svarstomi tik tada, kai pasinaudota visomis vandens taupymo galimybėmis.

Be to, ataskaitoje išreikštas Komisijos susirūpinimas, kad valstybėse narėse, kuriose vandens trūkumas kelia daugiausia problemų, vėluojama įgyvendinti Vandens pagrindų direktyvą. Valstybės narės Europos upių baseinų valdymo planus turėjo pateikti iki kovo mėnesio, tačiau kai kuriose valstybėse narėse konsultacijos dėl šių planų dar nepradėtos.

ES vandens išteklių apsaugos planas

Atsižvelgdama į 2012 m. vandens trūkumo ir sausrų politikos persvarstymą Komisija pradeda įgyvendinti keletą parengiamųjų veiksmų. 2010 m. pagrindinis dėmesys bus skiriamas tausiam vandens naudojimui, visų pirma vandens taupymo galimybėms pastatuose, nutekėjimo mažinimui ir tausiam vandens naudojimui žemės ūkyje.

Šios veiklos rezultatais, kaip ir Vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimo apžvalga bei aplinkos išteklių (pavyzdžiui, vandens, biologinės įvairovės ir dirvos) pažeidžiamumo dėl klimato kaitos ir kitų žmogaus veiklos veiksnių apžvalga, bus grindžiamas 2012 m. ES vandens išteklių apsaugos planas.

Visa ataskaita pateikiama

http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/eu_action.htm#2009


Side Bar