Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/577

Bryssel, 18. toukokuuta 2010

Ympäristö: Veden niukkuus ja kuivuus ovat vakava ongelma monilla Euroopan alueilla

Euroopan komissio julkaisi tänään kertomuksen jäsenvaltioiden edistymisestä veden niukkuuden ja kuivuuden torjunnassa. Vaikka Etelä-Euroopan maissa satoikin vuonna 2009 edellisvuosia enemmän, tarvitaan yhä lisäponnisteluja Euroopan rajallisten vesivarojen liiallisen hyödyntämisen pysäyttämiseksi ja kehityksen suunnan kääntämiseksi. Tehokas veden hinnoittelupolitiikka, vedenkäytön tehokkuus ja vettä säästävät toimenpiteet ovat ratkaisevassa asemassa pyrittäessä varmistamaan puhtaan veden riittävä saatavuus, jotta voidaan vastata EU:n käyttäjien tarpeisiin ja ilmastonmuutoksen haasteisiin.

Ympäristöasioista vastaava komission jäsen Janez Potočnik totesi: Vesi merkitsee elämää, ja vesipolitiikka on meidän henkivakuutuksemme. Tässä kertomuksessa korostetaan tarvetta sisällyttää vesipolitiikka osaksi laajempia poliittisia tavoitteita kaikilla tasoilla niin EU:ssa kuin jäsenvaltioissakin. Vesipolitiikan on oltava ennen muuta kestävää; meillä ei ole varaa lainata vettä tulevaisuudesta.

Veden niukkuus on koko Euroopan yhteinen asia

Veden kysynnän ja saatavuuden välinen tasapaino on kriittisessä pisteessä monilla Euroopan alueilla. Veden niukkuudesta ja kuivuudesta on tullut todella vakava ongelma, ja ilmastonmuutoksen uskotaan pahentavan tilannetta entisestään.

Tästä tuoreesta kertomuksesta ilmenee, että eräät jäsenvaltiot kärsivät nykyisin jatkuvasta veden niukkuudesta koko alueellaan, eikä ongelma rajoitu pelkästään Välimeren maihin. Tšekki on ilmoittanut veden niukkuudesta toistuvasti kärsivistä alueista, ja Ranska ja Belgia puolestaan ovat viitanneet pohjavesivarojen liikakäyttöön.

Komissio on useiden vuosien ajan kehottanut jäsenvaltioita hyväksymään poliittisia toimintamalleja, kuten veden hinnoittelu, vesihuollon välineiden tehostaminen, vedenkäytön tehokkuus ja vettä säästävät toimenpiteet.

Vuonna 2009 valmistuneessa komission tilaamassa arviointikertomuksessa ilmeni, että vettä käyttäviä laitteita koskevien pakollisten vaatimusten käyttöönotto laajennetun ekologista suunnittelua koskevan direktiivin mukaisesti voisi aiheuttaa merkittäviä säästöjä. Jos kaikki kotitalouksien vettä käyttävät laitteet kuuluisivat direktiivin soveltamisalaan, EU:n vesihuollon kokonaiskulutusta voitaisiin vähentää 19 %, mikä vastaisi 3,2 %:n vähennystä EU:n vuotuisessa vedenoton kokonaistasossa. Energiaan liittyvien laitteiden, kuten vesihanojen, suihkujen ja kylpyammeiden vedenkulutuksen vähentäminen voi myös laskea lämmitystarvetta 20 %, ja muutokset suihkun, kylpyammeen ja vesihanojen käyttöajassa voivat johtaa 20–30 %:n säästöihin.

Tänään julkaistavassa kertomuksessa vahvistetaan, että hyvän vesihuollon olisi perustuttava vesivarojen käyttöä koskevaan hierarkiaan, jossa korostetaan ensisijaisesti veden kysynnän hallintaa. Vedenhankintaan liittyviä toimintamalleja olisi tarkasteltava vasta sitten, kun kaikki keinot veden säästämiseksi on käytetty.

Komissio panee kertomuksessa myös huolestuneena merkille, että vesihuollon puitedirektiivin täytäntöönpano on viivästynyt veden niukkuudesta pahiten kärsivissä jäsenvaltioissa. Määräaika, johon mennessä jäsenvaltioiden oli toimitettava vesipiirien hoitosuunnitelmansa, päättyi maaliskuussa, mutta eräissä jäsenvaltioissa näitä suunnitelmia koskevia kuulemisia ei ole vielä edes aloitettu.

Suunnitelmaluonnos EU:n vesivarojen pelastamiseksi

Komissio on käynnistänyt toimenpiteitä, joilla valmistellaan veden niukkuutta ja kuivuutta koskevan politiikan vuonna 2012 tapahtuvaa uudelleentarkastelua. Tänä vuonna keskitytään vedenkäytön tehokkuuteen ja erityisesti rakennusten mahdollisiin vesisäästöihin,  vuotojen vähentämiseen ja vedenkäytön tehokkuuteen maataloudessa.

Toimenpiteiden tuloksia käytetään pohjana vuonna 2012 julkaistavalle suunnitelmaluonnokselle EU:n vesivarojen pelastamiseksi. Suunnitelma perustuu myös arviointeihin, jotka liittyvät vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpanoon sekä veden, luonnon monimuotoisuuden ja maaperän kaltaisten ympäristövarojen haavoittuvuuteen ja kestävyyteen ilmastonmuutoksen ja ihmisen toiminnan vaikutuksia vastaan.

Kertomus on saatavissa kokonaisuudessaan internetosoitteessa:

http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/eu_action.htm#2009


Side Bar