Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/577

Brüssel, 18. mai 2010

Keskkond: veepuudus ja põud – paljude Euroopa piirkondade mure

Euroopa Komisjon avaldas täna aruande selle kohta, millist edu on liikmesriigid saavutanud võitluses veepuuduse ja põuaga. Ehkki Lõuna-Euroopas oli 2009. aasta sademeterikkam kui varasemad, on siiski vaja veelgi rohkem pingutada, et peatada Euroopa nappide veeressursside ülekasutamine ja pöörata kogu protsess vastupidiseks. Tõhus veehinnapoliitika, veekasutuse tõhustamine ja veesäästmismeetmed on olulised, et tagada Euroopas piisava koguse hea kvaliteediga vee olemasolu kasutajate vajaduste rahuldamiseks ja muutuva kliima põhjustatud murede lahendamiseks.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: „Vesi on elu – seega on veepoliitika meie elukindlustus. Aruandes rõhutatakse, kui tähtis on integreerida veepoliitika laiematesse poliitilistesse eesmärkidesse kõigil tasanditel, nii ELi kui ka riikide tasandil. Ennekõike peab meie veepoliitika olema säästev: meil ei ole võimalik vett tulevikust laenuks võtta.”

Veepuudus – Euroopa probleem

Paljudes Euroopa piirkondades on tasakaal veevajaduse ja vee kättesaadavuse vahel jõudnud kriitilise piirini. Veepuudusest ja põuast on saanud suur probleem ning kliima muutumise tõttu halveneb olukord tõenäoliselt veelgi.

Uuest aruandest nähtub, et mõnes liikmesriigis kannatavad alalise veepuuduse käes juba kõik piirkonnad. See ei ole üksnes Vahemere riikide probleem. Tšehhi Vabariik on teatanud sagedase veepuuduse all kannatavatest piirkondadest ning Prantsusmaa ja Belgia ülekasutatud põhjaveekihtidest.

Komisjon on juba mitu aastat tungivalt soovitanud liikmesriikidel võtta vastu poliitilised otsused veehinna kujundamise, veeressursside parema majandamise, veekasutamise tõhustamise ja vee säästmise meetmete kohta.

2009. aastal komisjoni tellimusel valminud aruanne näitas, et kohustuslike nõuete kehtestamine vett kasutavatele seadmetele ökodisaini direktiivi raames võib kaasa tuua märkimisväärse kokkuhoiu. Kui need nõuded kehtestataks kõikidele kodumajapidamises vett kasutavatele toodetele, võiks see vähendada veekasutust kokku 19% – ELi aastane veekasutus väheneks kokku 3,2%. Energiamõjuga toodete, näiteks kraanide, duššide ja vannide veetarbimise vähendamine võib samuti anda tulemuseks energiavajaduse vähenemise 20%, samas võiks duši kasutamise aja, vannis käimise sageduse või kraani kasutamise viisi muutmine anda 20–30% säästu.

Tänases aruandes kinnitatakse, et tõhus veemajandus peaks tuginema veepoliitiliste lahenduste tähtsuse järjekorrale, kus prioriteediks on veenõudluse reguleerimine. Alternatiivseid veevarustusvõimalusi tuleks kaaluda üksnes juhul, kui vee säästmiseks on tehtud kõik, mis võimalik.

Aruandes leiab kajastamist ka komisjoni mure selle üle, et vee raamdirektiivi rakendamisega viivitavad veepuudusest enim mõjutatud liikmesriigid. Liikmesriigid pidid Euroopa jõgede valgalade majandamiskavad esitama märtsis, kuid mõnes liikmesriigis ei ole läbirääkimised nende kavade koostamiseks veel alanudki.

Eesmärgiks ELi vete kaitsmise kava

Komisjon algatab mitmeid ettevalmistavaid meetmeid, pidades silmas veepuuduse ja põuaga seotud poliitika läbivaatamist 2012. aastal. 2010. aastal keskendutakse tõhususele, eelkõige hoonetes vee säästuks võimaluste leidmisele, lekete vähendamisele ja veekasutuse tõhustamisele põllumajanduses.

ELi veeressursside kaitsmise kava väljatöötamisel 2012. aastaks kasutatakse nende meetmete tulemusi koos vee raamdirektiivi rakendamise aruandega ning keskkonnaressursside (vesi, liigirikkus, pinnas) haavatavust kliimamuutuse ja inimtegevuse tagajärjel käsitleva aruandega.

Täielik aruanne on esitatud aadressil:

http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/eu_action.htm#2009


Side Bar