Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/577

V Bruselu dne 18. května 2010

Životní prostředí: Nedostatek vody a sucho jsou pro mnoho oblastí Evropy velkým problémem

Evropská komise dnes zveřejnila zprávu o tom, jak členské státy pokročily v řešení problémů spojených s nedostatkem vody a suchem. Přestože v roce 2009 spadlo v zemích jižní Evropy více dešťových srážek než v předchozích letech, je nutné vyvíjet větší úsilí, aby byl v Evropě zastaven a zvrácen proces nadměrného využívání omezených vodních zdrojů. Aby měla Evropa dostatek kvalitní vody k naplnění potřeb uživatelů a k tomu, aby se vyrovnala s měnícím se klimatem, potřebuje účinnou politiku poplatků v oblasti vodního hospodářství a musí s vodou racionálně hospodařit a šetřit.

Komisař EU pro životní prostředí Janez Potočnik prohlásil: „Voda je život a vodohospodářská politika je naší životní pojistkou. Zveřejněná zpráva zdůrazňuje, jak je důležité, aby byla vodohospodářská politika součástí širších strategií, a to na úrovni EU i jednotlivých členských států. Naše politika v oblasti vodního hospodářství musí být především udržitelná. Nemůžeme si dovolit žít na vodní dluh.“

Nedostatek vody se týká i Evropy

V mnoha oblastech Evropy dosáhla rovnováha mezi poptávkou po vodě a její dostupností kritické úrovně. Evropa se potýká se zásadním problémem sucha a nedostatku vody, který se v důsledku změny klimatu bude pravděpodobně ještě prohlubovat.

Z této nové zprávy vyplývá, že některé členské státy začínají trpět trvalým nedostatkem vody v celé zemi. A problém se netýká jen zemí u Středozemního moře. Česká republika oznámila, že má oblasti s častým nedostatkem vody, a Francie a Belgie zase oblasti s nadměrným využíváním spodních vod.

Již několik let apeluje Komise na členské státy, aby přijaly příslušná opatření, například v oblasti politiky poplatků, zlepšování nástrojů pro řízení vodních zdrojů a racionalizaci a úspor spotřeby vody.

Ze zprávy vypracované pro Komisi v roce 2009 vyplynulo, že značné úspory by mohlo přinést zavedení povinných požadavků na zařízení využívající vodu podle rozšířené směrnice o ekodesignu. Kdyby byly zahrnuty všechny domácí spotřebiče využívající vodu, mohlo by se dosáhnout 19% snížení celkové spotřeby vody. To odpovídá 3,2% snížení celkového ročního odběru vody v EU. Snížení spotřeby vody u výrobků spojených se spotřebou energie, jako jsou kohoutky, sprchy a vany, může rovněž vést k potenciálnímu snížení spotřeby tepla o 20 %. Změny v souvislosti s délkou doby sprchování, četností koupání nebo používáním kohoutků mohou navíc přinést 20% až 30% úspory.

Dnes zveřejněná zpráva potvrzuje, že dobré hospodaření s vodou by mělo vycházet ze systému priorit, v němž na nejvyšší příčce stojí řízení poptávky po vodě. Opatření na straně nabídky by měla být zvažována teprve ve chvíli, kdy budou vyčerpány všechny možnosti úspor.

Komise rovněž ve zprávě vyjadřuje své znepokojení nad tím, že provádění rámcové směrnice o vodě se zpožďuje právě v těch členských státech, které jsou nedostatkem vody nejvíce postiženy. Členské státy měly do března předložit své plány evropských povodí, ovšem v některých členských státech nebyly o těchto plánech ještě zahájeny ani konzultace.

Cesta k plánu na zachování vodních zdrojů EU

Komise hodlá svou politiku v oblasti sucha a nedostatku vody v roce 2012 přezkoumat. V této souvislosti zahajuje celou řadu přípravných činností. V roce 2010 se zaměří na racionální využívání vody, a zejména na možnosti úspor spotřeby vody v budovách, na snižování úniků vody a na racionální hospodaření s vodou v zemědělství.

Na základě výsledků těchto činností bude v roce 2012 vypracován plán na zachování vodních zdrojů EU. Tento plán bude vycházet také z přezkumu provádění rámcové směrnice o vodě a přezkumu citlivosti přírodních zdrojů, jako jsou voda, biologická rozmanitost a půda, vůči klimatickým vlivům a dalším tlakům způsobeným lidskou činností.

Celá zpráva je k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/eu_action.htm#2009


Side Bar