Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/577

Брюксел, 18 май 2010 г.

Околна среда: недостигът на вода и засушаването — основен проблем в много части на Европа

Днес Европейската комисия публикува доклад за постигнатия напредък от държавите-членки в борбата с недостига на вода и засушаването. Въпреки по-обилните валежи в южноевропейските държави през 2009 г. в сравнение с предишни години, необходими са по-големи усилия, за да бъде овладяна и обърната тенденцията за свръхексплоатация на ограничените европейски водни ресурси. Ефективното ценообразуване по отношение на водата, водната ефективност и мерките за пестене на водата са основни за гарантирането на достатъчно вода с добро качество за Европа, така че да бъдат задоволени нуждите на потребителите и да се посрещнат предизвикателствата, свързани с климатичните промени.

Европейският комисар за околната среда Янез Поточник заяви: „Водата означава живот, следователно политиката в областта на водите е нашата застраховка „Живот“. В този доклад се подчертава колко е важно политиката в областта на водите да бъде включена в по-широките цели на политиките на всички равнища — както на европейско, така и на национално равнище. Но преди всичко, нашата политика в областта на водите трябва да бъде устойчива: не можем да си позволим да изчерпваме водните запаси на бъдещите поколения.“

Недостигът на вода — проблем на Европа

Съотношението между нуждите от вода и нейното наличие стана критично в много части на Европа. Недостигът на вода и сушите се оказаха голямо предизвикателство, а промяната на климата се очаква допълнително да влоши положението.

От настоящия доклад става ясно, че някои държави-членки изпитват постоянен недостиг на вода на цялата си територия. Проблемът не засяга само средиземноморските страни. Чешката република докладва за области с чест недостиг на вода, а Франция и Белгия отчитат свръхексплоатация на водоносните слоеве.

В продължение на няколко години Комисията настоява държавите-членки да приемат варианти на политически мерки като например ценообразуване по отношение на водата, подобрени инструменти за управление на водите, както и водна ефективност и мерки за пестене на водата.

Според доклад, изготвен за Комисията през 2009 г., въвеждането на задължителни изисквания относно използващите вода устройства съгласно разширената Директива за екопроектиране, би могло да доведе до значителни икономии. Ако бъдат обхванати всички домашни устройства, които използват вода, ще се постигне намаление от 19 % на общото водно потребление, което означава намаление от 3,2 % на общото годишно водочерпене в ЕС. Намаляването на потреблението на вода от продукти, свързани с енергопотреблението, като използването на чешми, душове и вани, би могло също да доведе до потенциално намаление от 20 % на потребностите от топлинна енергия, а намаляването на времето за вземане на душ, на честотата на вземане на вана или използването на чешмите може да доведе до спестяване от порядъка на 20 до 30 %.

Днешният доклад потвърждава, че доброто управление на водите следва да се базира на йерархия от решения, сред които приоритет има управлението на водното потребление. Възможностите, свързани с водоснабдяването, следва да се разгледат едва когато е изчерпан потенциалът за пестене на вода.

Докладът отразява и загрижеността на Комисията от забавянето на прилагането на Рамковата директива за водите в държавите-членки, които са засегнати в най-голяма степен от недостига на вода. Крайният срок, в който държавите-членки трябваше да представят своите планове за управление на речните басейни в Европа, изтече през март, но в някои държави-членки все още не са започнали консултациите относно тези планове.

Към модел за съхраняване на водите на ЕС

Комисията стартира поредица от подготвителни дейности с оглед на прегледа на политиката в областта на недостига на вода и засушаването, който предстои да бъде направен през 2012 г. През 2010 г. акцентът ще бъде поставен върху ефективността и по-специално върху потенциала за икономии в сградите, намаляване на течовете и водната ефективност в селското стопанство.

Резултатите от посочените дейности, заедно с преглед на прилагането на Рамковата директива за водите и преглед на уязвимостта на природни ресурси като водите, биоразнообразието и почвите от климатичните въздействия и други видове антропогенно влияние, ще бъдат включени в доклада за 2012 г. „Модел за съхраняване на водите на ЕС“.

Пълният доклад е на разположение на адрес:

http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/eu_action.htm#2009


Side Bar