Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/572

V Bruseli 17. mája 2010

Boj proti vývozu nezákonne vyťaženého dreva: Európska únia a Konžská republika podpísali dohodu o partnerstve

Európska únia a Konžská republika dnes podpísali dobrovoľnú partnerskú dohodu o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve. Podľa tejto dohody od júla 2011 budú musieť mať všetky výrobky z dreva z Konžskej republiky vstupujúce do Európskej únie licenciu, v ktorej sa uvádza, že obsahujú drevo a výrobky z dreva zákonného pôvodu. Európski spotrebitelia tak budú mať istotu, že drevo a produkty z dreva dovezené z Konžskej republiky pochádzajú zo zákonných zdrojov.

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs vyhlásil: „Táto dohoda je rozhodujúcim nástrojom v boji proti nezákonnému využívaniu lesov. Pomôže lesníctvu Konžskej republiky, aby sa rozvíjalo udržateľným spôsobom a vytváralo pracovné miesta. Zároveň poskytne európskym spotrebiteľom záruku, že tropické drevo má zákonný pôvod. Táto dohoda rovnako ukazuje, ako môže rozvojová politika EÚ pôsobiť v súlade s jej cieľmi v oblasti životného prostredia.“

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik, ktorý dobrovoľnú dohodu o partnerstve v mene Európskej komisie podpísal, dodal: „Obmedzenie odlesňovania a nezákonnej ťažby dreva v lesnatých oblastiach je nevyhnutné na vytvorenie lepších podmienok pre dlhodobé investície do trvalo udržateľného lesného hospodárstva. Dúfam, že príklad Konžskej republiky budú nasledovať ďalšie krajiny a pripoja sa k tejto iniciatíve.“

Minister Henri Djombo, zodpovedný za lesné hospodárstvo, trvalo udržateľný rozvoj a životné prostredie, podpísal dohodu v mene Konžskej republiky. Táto dohoda je prvou v povodí rieky Kongo a zároveň druhou v rade dvojstranných dohôd medzi EÚ a krajinami produkujúcimi drevo, o ktorých sa v súčasnosti rokuje (prvou krajinou, ktorá takúto dohodu podpísala, sa stala minulý rok Ghana). Úspešné vykonávanie dohody si vyžaduje prácu a investície v mnohých rozhodujúcich oblastiach. Na vývoji vnútroštátneho systému sledovateľnosti dreva, ktorý sa v rámci partnerstva predpokladá, sa už pracuje. Európska únia tento systém podporuje 2 miliónmi EUR a Konžská republika ho spolufinancuje sumou 1,08 milióna EUR.

Dohoda nadobudne platnosť po ratifikovaní obidvomi stranami a keď bude podľa Lisabonskej zmluvy schválená Európskym parlamentom. Táto dohoda je pre vyvážajúce krajiny dobrovoľná. Keď však nadobudne platnosť, stane sa pre obe strany právne záväznou – bude ich zaväzovať k tomu, aby obchodovali len so zákonne vyťaženým drevom.

Kontext

Konžská republika každoročne vyváža drevo a výrobky z dreva v hodnote viac než 250 miliónov EUR, pričom približne polovicu kupujú krajiny Európskej únie. Hlavnými európskymi dovozcami sú Portugalsko, Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Holandsko a Belgicko.

Konžská republika je druhou krajinou, ktorá dohodu podpísala, prvou bola Ghana v roku 2009. Pokračuje sa v rokovaniach s krajinami ako Kamerun, Malajzia, Indonézia, Libéria a Stredoafrická republika.

Ďalšie informácie o iniciatíve týkajúcej sa vynútiteľnosti práva, správy a obchodu v lesnom hospodárstve nájdete na tejto webovej stránke.

Pozri aj MEMO: MEMO/10/194


Side Bar